2017-12-12

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärende om strukturplaner

4. Yttrande över remiss från Trafikverket: Kompletterande handlingar i pågående tillåtlighetsärende för Ostlänken

5. Biblioteksplan för Södertälje kommun 2018-2021

6. Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

7. Påföljdsärende

8. Påföljdsärende

9. Ansökan om bygglov för anläggande av idrottsplats, Rosenlund 1:4

10. Ansökan om ett förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus och 3 st. garage på Jumsta 2:1 i Södertälje

11. Ansökan om bygglov för anläggning av 80 st. nya parkeringsplatser, Åkervenen 3, Strandrågen 4, Rödvenen 4

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av grundsärskola, Rosenlund 1:30

13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus, Skridskon 1

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus, Målskytten 3

15. Planbesked för Gräsmattan 6

16. Planbesked för Gräsmattan 7

17. Planbesked för Gräsmattan 5

18. Planbesked för Stenpartiet 11

19. Planbesked för del av Glasberga 1:15

20. Planbesked för del av Glasberga 1:15

21. Planbesked för del av fastighet Oxelgrenshagen 1:1 (Visenten 4)

22. Godkännande av planprogram för Bårstafältet
Bilaga ärende 22

23.-27. Informations- och anmälningsärenden