Detaljplaner i Almnäsområdet ut på granskning

Stadsbyggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 9 juni att skicka ut tre detaljplaner i Almnäsområdet på granskning/utställning. Området pekas både i kommunens översiktsplan och i den regionala utvecklingsplanen, RUFS, som ett viktigt område för regionens utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 9 juni att skicka ut tre detaljplaner i Almnäsområdet på granskning/utställning.

Almnäs 5:2 (mark som ägs av PEAB AB) samt del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. (del 1a och 2a), före detta kasernområdet Ing 1, som ägs av kommunen, planläggs för att bli ett centrum för Almnäsområdet som ska utvecklas med företagsetableringar. Området pekas både i kommunens översiktsplan och i den regionala utvecklingsplanen, RUFS, som ett viktigt område för regionens utveckling.

Granskningsförslaget för detaljplanerna, Almnäs 5:2, del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. (del 1a) och del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a), finns tillgängliga för allmänheten mellan den 17 juni och 14 september.

Under den här tiden kan du ta del av planerna i Stadshuset, i den inre utställningshallen. De finns också på vår hemsida, www.sodertalje.se/almnas.

Tiden för granskning är längre än normalt då sommaren och ledighet är nära och därför vill vi ge berörda extra tid att ta del av innehållet och möjlighet att lämna synpunkter.

Under granskningstiden har allmänheten, myndigheter och andra berörda rätt att lämna in synpunkter på planerna. Efter granskningen görs en sista omarbetning av förslagen till detaljplaner och därefter tar stadsbyggnadsnämnden beslut om antagande av planerna.

För mer information kontakta:

Magnus Ericsson, planarkitekt, 08-5230 31 07, magnus.ericsson@sodertalje.se

Nils Rundqvist, exploateringsingenjör, 08-5230 56 49, nils.rundqvist@sodertalje.se

Henri Pagot, tf pressekreterare, 08-5230 67 28, henri.pagot@sodertalje.se