2017-06-13

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. VA-policy och VA-plan

6. Trafikstrategi för Södertälje kommun

7. Påföljdsärende

8. Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus till flerbostadshus, Lövskogen 1

9. Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus på Trollsländan 3 i Södertälje

10. Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till skollokaler , Skutan 1

11. Ansökan om bygglov för uppsättande av 8 st belysningsmaster, Grävsta 3:49

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (71 lgh), Antilopen 1

13. Riktlinjer för byggbodar och byggetableringar

14. Påföljdsärende

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning, Ragnhildsborg 1:32

16. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (25 lgh), samt rivning av befintlig huvudbyggnad, Lina 4:50

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (91 lgh), fastigheten Ängsviolen 5

18. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (84 lgh), och kallgarage, Lejonet 13

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinklercistern, Fullmånen 4

20. Påföljdsärende

21. Detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 mfl. (Båtvarvet)

22. Detaljplan för Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

23. Detaljplan för del av Bränninge Gård 1:1 m.fl. (Södra Pershagen)

24. Planbesked för Blåsippan 7

25. Planbesked för Elefanten 19

26. Detaljplan för del av kv. Löjan

27. Detaljplan för del av Mariekälla 1:1 (McDonald´s)

28. Detaljplan för Tegelstenen 75

29.-33. Informations- och anmälningsärenden