2017-10-03

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärende

4. Delårsbokslut för stadsbyggnadsnämnden per 31 augusti 2017

5. Avrapportering av internkontroll 2017

6. Yttrande över remiss ”Förslag till vattenplan för Södertälje kommun”

7. Yttrande över remiss ”Förslag på Handlingsplan för giftfri vardag 2017- 2020”

8. Ny taxa 2018 för bygglovsenhetens verksamhet

9. Påföljdsärende

10. Påföljdsärende

11. Påföljdsärende

12. Påföljdsärende

13. Påföljdsärende

14. Påföljdsärende

15. Påföljdsärende

16. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, Hall 4:3

17. Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus (25 lght) samt rivning av befintlig huvudbyggnad, fastigheten Lina 4:50

18. Detaljplan för Sländan 9 (Tälje 1:1)

19. Planbesked för Jasminen 5

20. Planbesked för Laman 3

21. Planbesked för Graniten 31

22. Detaljplan för Rödvenen 4, Svingeln 2, Åkervenen 3, Strandrågen 4

23.-27. Informations- och anmälningsärenden