Vattentjänstplan

Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med miljökontoret och VA-huvudmannen Telge Nät tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Södertälje kommun. Mellan den 29 januari och den 4 mars 2024 pågår samråd och då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget till vattentjänstplan innehåller en övergripande beskrivning av kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den innehåller även den långsiktiga planeringen för utbyggnad av vatten och avlopp (VA) samt VA-anläggningens funktion vid skyfall.

Planen visar både vilka områden som kan komma att anslutas till kommunalt VA samt vilka åtgärder som planeras på ledningsnätet och i andra anläggningsdelar för att försörjningen till befintliga områden ska fungera långsiktigt.

I planen finns även en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Stadsbyggnadsnämnden skickar ut förslaget på samråd men det är kommunfullmäktige som antar vattentjänstplanen och minst vart fjärde år ska pröva om planen fortfarande är aktuell.

Läs förslaget i sin helhet

Förslag till vattentjänstplan 2024-2036, inklusive undersökning av betydande miljöpåverkan finns att läsa på de lokala biblioteken i Enhörna, Hölö, Järna och Mölnbo samt i Södertälje stadshus.

Handlingarna finns även att läsa här: 
Förslag till vattentjänstplan 

Möjlighet att lämna synpunkter 

Mellan den 29 januari och den 4 mars 2024 genomförs samråd om förslaget till vattentjänstplan.

Eventuella synpunkter på förslaget skickas via e-post till sbk@sodertalje.se eller till följande postadress: Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje. Ange ”Vattentjänstplan” i ämnesraden i mejlet eller på kuvertet.

Bakgrund

Den 1 januari 2023 infördes ändringar i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som innebär att det ska finnas en heltäckande vattentjänstplan som innehåller kommunens långsiktiga planering för utbyggnad av vatten och avlopp (VA). Den allmänna VA-anläggningens funktion vid skyfall ska också framgå.

Kommunen är, vid behov, skyldig att ordna vattentjänster för att skydda människors hälsa och miljön. Det gäller till både befintlig och ny bebyggelse i ett större sammanhang. Allmänna vattentjänster är dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Dessa ordnas genom en allmän VA-anläggning inom ett så kallat verksamhetsområde.