2017-10-24

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärende

4. Yttrande över remiss: Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018- 2029

5. Yttrande över remiss: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018- 2029

6. Yttrande över remiss: Revisionsrapport nr 1/2017 - Granskning av kommunens arbete med barnkonventionen

7. Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesplan 2018

8. Ny delegationsordning för bygglovverksamhetens område

9. Plantaxa 2018

10. Påföljdsärende

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av kedjehus (16 lgh), Glasberga 1:382

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus, Skridskon 1

13. Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus (67 lgh), fastigheten Tälje 1:1 (Orionkullen)

14. Planbesked för Nockteglet 2

15. Planbesked för Karlberga 16

16. Planbesked för Strömskog 1:4

17. Utgår

18. Utgår

19. Planbesked för Vagnmakaren 5 m.fl. (Mörten)

20. Detaljplan för Gullvivan 4

21.-25. Informations- och anmälningsärenden

Extra ärende 1: Yttrande över utställningsversion av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Extra ärende 2: Yttrande över remiss: Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Extra ärende 3: Taxa 2018 geografisk information