2019-01-29

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2019-2022

4. Inrättande av förstärkt presidium mandatperioden 2019-2022

5. Svar på remiss: Återremitterad ansökan om förbud mot ankring

6. Detaljplan för Almnäs 5:2 – rättelse i plankarta

7. Rättelse i plankarta gällande detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m. fl. (Del 1A)

8. Detaljplan för Tillverkaren 1 - Antagande

9. Planbesked för Turkosen 12

10. Planbesked för Turkosen 11

11. Detaljplan för Mariekälla och Löjan 20

12. Detaljplan för ändring del av Glasberga 1:15

13. Detaljplan för ändring av Glasberga Gård 1:20 m.fl.

14. Detaljplan för Gullvivan 4

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ostagad telemast och teknikskåp, Getaskogen 1:1

16. Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av serveringslokal (Förlängning dnr BL 03-444 m fl), Östertälje 61:1

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsanläggning, Poppeln 4

18. Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus, Rimfrosten 2

19. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Mätbandet 4

20. Påföljdsärende

21. Påföljdsärende

22. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri (Gjuteri, Scania) på fastigheten Lastbilen 4

23. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggnad (kub), Tälje 1:1

24.- 28. Informations- och anmälningsärenden