2017-04-18

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Yttrande över remiss: Förslag till nytt miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2017-2020

6. Inriktningsbeslut avseende Södertälje kommuns utbyggnadsstrategi 2017- 2036

7. Svar på medborgarförslag "Gynna flerfamiljshus med stomme av massivt trä"

8. Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus med carport, Blåklinten 15

9. Påföljdsärende

10. Påföljdsärende

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (3 lägenheter),  Glasberga 1:361

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (8 lägenheter), Glasberga 1:437

13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (5 lägenheter), Glasberga 1:438

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Sillen 3

15. Detaljplan för Viksberg 5:14 - planbesked

16. Detaljplan för Kv. Dagliljan (del av Västergård 1:1 m.fl.)

17. Planbesked för Hovsjö 1:6

18. Planbesked för Glasberga 1:20 m.fl.

19. Beslut om detaljplan för Rödvenen 4, Svingeln 2, Åkervenen 3 och Strandrågen 4

20. Detaljplan för rajgräset 2

21. Detaljplan för Rosenlund 1:2 - plansamråd

22. Strukturplan för Lina

23. Detaljplan för Slussholmen

24. Ändring av del av detaljplan för Solvändan 1

25. Detaljplan för kv. Oljan

26. Upphävande av tomtindelning inom del av detaljplan för Bergviks Villaområde (323C)        - Violinen 1 och 2

27. Upphävande av tomtindelning inom del av detaljplan för Bårsta skola (326C) - Förstugan 3

28.-32. Informations- och anmälningsärenden