2018-10-23

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Yttrande över remiss: Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund - Södertälje (Igelsta)

4. Redovisning av internkontroll 2018

Ärenden ej öppna för allmänheten

5. Årets byggnadsverk och årets renovering

6. Påföljdsärende

7. Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser, Rosenlund 1:3

8. Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till vandrarhem på fastigheten Ängsröen 1

9. Ansökan om rivnings- och bygglov för två stödmurar samt marklov för anläggning av delar av vändplan och körväg fram till ny transformatorstation med tillhörande markändringar på naturmark, med startbesked, Pershagen 1:1 och 1:3 samt Stäven 6 och 7

10. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad och stödmurar, Almnäs 5:36, Kaserngatan 1

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus och förråd (8st lgh) på fastigheten Glasberga 1:439

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (11lgh), två bostadslägenheter och förråd på fastigheten Glasberga 1:440

13. Ansökan om bygglov för tillbyggnad och förlängning av befintligt skärmtak av industribyggnad på fastigheten Lastbilen 4

14. Påföljdsärende

15. Påföljdsärende

16. Påföljdsärende

17. Strukturplan för Lina
Strukturplan (uppdaterad), Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3

18. Svar på återremiss rörande placering av förskola inom planbesked för Rosenlund 1:1 (Sabeln) och detaljplan för Sporren 1 m.fl.

19. Planbesked för Ekgården 1:16

20. Planbesked för Löjan 13

21. Planbesked för Gräsmattan 3

22. Detaljplan för Karlberga 16

23. - 27. Informations- och anmälningsärenden