2017-02-21

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

3. Information om bostadsmarknadsenkäten 2017

 Beslutsärenden

4. Årsbokslut 2016 för stadsbyggnadsnämnden              

5. Svar på medborgarförslag "Skapa Tälje Ström"

6. Svar på medborgarförslag "Bevarande och utveckling av Slussholmen i Södertälje"

7. Svar på remiss: Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp (C) "Gör Inre Maren till en bättre plats för både folk och fisk"

Bygglovärenden

8. Ansökan om bygglov nybyggnad av industribyggnad och murar,  Tuvängen 6

9. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för vandrarhem, Sländan 7

10. Ansökan om bygglov för ny ställverksbyggnad på Igelstaverket, Karleby 2:9

11. Påföljdsärende

12. Påföljdsärende

13. Påföljdsärende

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av värmestuga, Tavesta 16:1

 Planärenden

15. Detaljplan för Hall 4:3 m. fl.

16. Detaljplan för Fasaden 5 m fl                 

17. Detaljplan för Violinen 1 och Violinen 2 (upphävande av tomtindelning inom del av detaljplan för Bergviks Villaområde P323C)

18. Planbesked för Viksberg 5:14 och Viksberg 5:15

19. Detaljplan för Förstugan 3(upphävand av tomtindelning inom detaljplan för Bårsta skola P326C)

20. Planbesked för Hundäxingen 7 och Hundäxingen 8    

21. Planbesked för Västergård 1:7

22. Planbesked för Domherren 5                  

23. Planbesked för del av Mariekälla 1:1 (Liljevalchsgatan)                    

24. Planbesked för del av Lina 4:1, Kaxberg etapp 2

25.-29. Informations- och anmälningsärenden