2018-04-24

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Yttrande över remiss: Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

4. Yttrande över remiss: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

Tjänsteskrivelse och yttrande

5. Yttrande över remiss: Förslag till odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018- 2030

6. Yttrande över remiss: Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T 19)

7. Yttrande över remiss: Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall

Tjänsteskrivelse och yttrande

8. Yttrande över remiss: Översiktsplan för Salems kommun år 2030 - utställningsförslag

Tjänsteskrivelse och yttrande

9. Yttrande över remiss: Förslag till utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun

10. Yttrande till JO - Remissvar i ärende med JO:s dnr 237-2018

11. Yttrande till JO - Remissvar i ärende med JO:s dnr 7524-2017

12. Yttrande över remiss: Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

13. Yttrande över remiss: Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

14. Yttrande över remiss: Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

15. Påföljder för olovlig installation av eldstad

16. Påföljder för olovligt plank

17. Påföljder för olovlig tillbyggnad

18. Ansökan om bygglov för befintlig bensinstation (94-0008,BL 09-0640,2012-01756), Höken 1

19. Ansökan om utvändig ändring av radhus, Torpet 55

20. Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation med tillfartsväg, dike och fördröjningsmagasin samt delar av vändplan, Pershagen 1:3

21. Ansökan om bygglov för nybyggnad av dagvattenanläggning, Vasa 1:1

22. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd, Gärtuna 2:7 i Södertälje

23. Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till lägenheter,  utvändig ändring och parkering samt marklov för ändring av marknivå, Liljan 12

24. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsdäck och stödmurar, Pilen 2

25. Ansökan om bygglov med startbesked för nybyggnad av en parkeringsanläggning med 450 st. parkeringsplatser, Lastbilen 4

26. Detaljplan för Pyramiden 20

27. Planbesked för Rönnbäret 3 m.fl.

28. Planbesked för Kitteln 2

29. Planbesked för Årsboken 31

30. Planbesked för Cittran 1 och 2, Brunnsäng 1:1 (del av), Klaveret 2 och Spinetten 4 (del av)

31. Planbesked för Ladvik 1:9

32.-36. Informations- och anmälningsärenden