Bakgrundskontroll vid markanvisningar utesluter oseriösa aktörer

Södertälje kommun har under flera år arbetat konsekvent med att hålla brottslighet utanför kommunens olika verksamheter. Sedan 2016 arbetar kommunen efter en policy för markanvisningar i syfte att utesluta oseriösa byggaktörer. Nu tas en uppdaterad version fram.

När kommunal mark ska säljas eller överlåtas på annat sätt kallas det för markanvisning. 2016 tog Södertälje kommun fram en markanvisningspolicy som reglerar allt från vilka metoder vi tillämpar vid tilldelning av mark, villkor vid markanvisningar och markköp, till vilka krav vi ställer på exploatörer som vi träffar avtal med. Dessa krav omfattar ekonomisk stabilitet, bebyggelse av god kvalitet och hållbart byggande.

När efterfrågan på mark växte sig större runt 2014-2015, dök även flertalet nya aktörer upp på marknaden. I samband med det började vi i Södertälje också se en stor variation på kvalitet mellan projekten. Annika Olsson är mark- och exploateringsingenjör på Samhällsbyggnadskontoret:

-Några exploateringsprojekt höll inte den kvalitet som vi hade hoppats på, exempelvis såg vi brister under byggtiden och på byggarbetsplatser. Dessutom motsvarade de färdiga bostädernas kvalitet inte våra förväntningar. Det var då vi bestämde oss för att ta fram en förstärkt markanvisningspolicy med hårdare krav på ekonomisk stabilitet och referensprojekt.

Kompetens och erfarenhet viktigt

När vi granskar en exploatör inför markanvisning eller markköp i en så kallad ”motpartsgranskning” kollar vi på exploatörens ägarförhållande/koncernstruktur, bolagets ekonomi och finansiering, att verksamheten och tidigare projekt är fri från tvister och brottsmisstanke, samt att bolaget har rätt erfarenhet och kompetens för att utföra det aktuella projektet.

- Kraven på exploatören ställs alltid utifrån det aktuella projektet. Den kanske främsta anledningen till att ett bolag inte går vidare i processen är att de inte kan bevisa att de har den erfarenhet och kompetens som behövs för projektet. En annan anledning kan också vara att det inte går att härstamma tilltänkt finansiering.

Arbetet har gett resultat

Sen samhällsbyggnadskontoret började arbeta med den nya markanvisningspolicyn 2016 har det gett resultat.

- Efter att vi började tillämpa den nya policyn såg vi färre förfrågningar från oseriösa aktörer och istället såg vi fler och fler förfrågningar från etablerade företag, både stora och små. Kanske är effekten av vår policy att den fungerar avskräckande för oseriösa aktörer, de vill helt enkelt inte ta risken att bli granskade, säger Annika Olsson.

Nu pågår arbete med en ny markanvisningspolicy, som bland annat utvecklar kraven på ekonomisk stabilitet och en tydligare beskrivning av vilka underlag vi tittar på vid motpartsgranskningar. Det ger exploatören mer information så att de bättre kan bedöma projektets ekonomi i ett tidigt skede, vilket ska bidra till en mer transparent och förutsägbar förhandlingsprocess.