Från sly till biokol och tillbaka till växterna

Som första kommun i Sverige tar Södertälje ett helhetsgrepp på vår hantering av ris, grenar och stockar från den kommunala grönskötseln. Vi skapar ett kretslopp.

Kommunens driftenhet har skrivit ett avtal med Telge Återvinning, som har en av Sveriges största biokolanläggningar, om att lämna sitt material av ris, grenar och stock till dem. Där kommer materialet att omvandlas till biokol, som i sin tur blandas med jord och kompost från Telge Återvinnings egen anläggning.

Jorden kommer sedan att användas i kommunkoncernens grönskötsel och ge goda förutsättningar för växter, buskar och träd att växa sig friska och vitala samt leverera ekosystemtjänster som skugga och temperatursänkning.

Med biokol förbättras och säkerställs också växternas tillgång till både vatten och näring vilket gör att de klarar av perioder av torka bättre. Med biokol i våra stadsplanteringar minskar vi belastningen på vårt dagvattensystem och risken för översvämningar.

Ytterligare en positiv effekt är biokolet i jorden bildar en kolsänka som binder kolet i marken istället för att släppas ut i luften som koldioxid.

På samma gång som vi skapar bättre grund för våra växter och träd, så är vi alltså med och bidrar till att förbättra miljön, genom att minska på Södertäljes koldioxidavtryck.

kretsloppet.jpg

Södertälje kommun arbetar med att ligga i framkant med sitt klimat och miljöarbete. Det ligger i linje med ett av kommunfullmäktiges mål:

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral. Den biologiska mångfalden stärks i Södertälje kommun. Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet. Kommunen ska aktivt ta tillvara möjligheterna att begränsa miljöpåverkan och skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Viktiga metoder är att hitta former för samverkan med näringslivet för att få samsyn i klimatarbetet och arbeta efter en plan för att minska koldioxidutsläppen.  Ansvarsfull energianvändning, minskade utsläpp, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga delar i ett hållbart samhälle.

Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. En välutvecklad grönstruktur i hela kommunen stärker ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utvecklas, samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. Genom kommunens måltidsverksamhet och odlingsstrategi stärks förutsättningarna att leva hållbart i kommunen.

Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten, näring i kretslopp och giftfri miljö fortsätta. För att främja en god hälsa och minska klimatpåverkan ska luftkvaliteten i staden förbättras.

Du kan läsa mer i Södertäljes mål och budget 2023-2025