Utbildningskontoret fortsätter sitt utvecklingsarbete med utgångspunkt i vår plan för systematiskt kvalitetsarbete. Våra fyra utvecklingsområden ligger kvar. De har sitt ursprung i forskning och beprövad erfarenhet och ger oss en kontinuitet i utvecklingsarbetet.

Ett pedagogiskt ledarskap utövas av kompetenta skolledare
Inom alla verksamhetsformer fortsätter vi arbetet med att utveckla rektorer och skolledningar, bl a genom rektorsutvecklare.

Delat ledarskap

På några av våra förskoleområden och skolor provar vi ett funktionellt delat ledarskap. På dessa enheter finns dels en förskolechef eller rektor, som tar ansvar för det nationella skolledaruppdraget, och dels en enhetschef, som tar hand om mer av det kommunala uppdraget, som t ex lokal och budget. Detta ger ytterligare möjligheter för förskolechef eller rektor att vara pedagogisk ledare.

Kollegialt lärande

Lärande organisationer kännetecknas av samarbete och kollegialt lärande
Flera skolor har tvålärarskap i klassrummet. Våra förstelärare har tydliga uppdrag att stödja ett kollegialt lärande. Ämneslag arbetar strukturerat med pedagogiska diskussioner utifrån undervisningens effekt på elevernas resultat, ofta under ledning av våra förstelärare.

I förskolan arbetar förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag samt pedagogistor och ateljeristor för att stödja ett kollegialt lärande.

Mål- och resultatstyrning är grunden i ett systematiskt kvalitetsarbete

I förskolan följer vi med hjälp av journaler upp varje barns lärande och utveckling. Det arbetet är fortfarande ganska unikt inom svensk förskola.

Processer och modeller med fokus på att följa upp effekter av olika satsningar och åtgärder arbetas fram för att säkra att vi gör rätt saker.

En del av uppföljningen utgörs också av vår föräldraenkät som ska utgöra ett stöd i förskolornas och skolornas mål-och resultatstyrning. Vi stärker dessutom, på olika sätt, arbetet med skola-hem.

Kvalitet i undervisningen är kärnan i skolans uppdrag
Systematisk uppföljning av lärarnas undervisning genomförs på olika sätt på våra skolor. Här har skolledningen en viktig roll i att utmana samt stödja våra lärare i att ta ytterligare kliv mot en anpassad undervisning som utgår från varje elevs behov. Modeller för detta finns inom våra olika verksamheter.

Våra utvecklingslärare och förstelärare säkrar fortsättningsvis en ständig utveckling av undervisningen i alla ämnen.

Under läsåret 15/16 arbetar vi dessutom med särskilda insatser för att stärka arbetsron på våra skolor.