Utskott

Kommunstyrelsen har för sin verksamhet inrättat ett hållbarhetsutskott och ett personalutskott. Utskottens främsta uppgift är att bereda och diskutera ärenden inom sina respektive områden, men personalutskottet fattar även vissa beslut utifrån en delegationsordning.

Liksom Sveriges riksdag har sina utskott till hjälp för att förbereda besluten har kommunstyrelsen i Södertälje kommun beslutat att ha två utskott för sin verksamhet.

Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet har till uppgift att följa, bereda och ta initiativ i övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor. Utskottet har det övergripande ansvaret för uppföljning och genomförande av bl a klimatstrategi, energiplan, miljöbokslut och övriga övergripande dokument inom hållbarhetsperspektivet.

Utskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Styrelsen utser bland dessa ordförande och en vice ordförande.

Hållbarhetsutskottets ledamöter:

Hanna Klingborg (MP) ordförande, Elof Hansjons (S), Alexander Rosenberg (M), Joachim Hagström (SD) vice ordförande och Lovisa-Teolinda Gjorgjieva (KD).

Hållbarhetsutskottets ersättare:

Abraham Halef (S), Lars Greger (MP), Linda Sjögren (V) och Metin Hawsho (L).

Personalutskottet

Kommunstyrelsen utser inom sig ett personalutskott för att handlägga ärenden som rör kommunen som arbetsgivare. Utskottets beslutsärenden framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Utskottet kan vid behov bereda sådana personalärenden som ska behandlas av hela kommunstyrelsen.

Utskottet ska också främja och följa jämställdhetsarbetet i kommunen, även utanför personalfrågorna. När så behövs ska utskottet lägga fram förslag till kommunstyrelsen i jämställdhetsfrågor.

Av ägardirektiven för kommunens bolag framgår vidare samrådsuppgifter kring bolagschefernas anställningsförhållanden och anställningsvillkor. Det som i ägardirektiven sägs om förhandlingsutskottet skall i stället gälla personalutskottet.

Utskottet består av fem ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen utser bland dessa ordförande och vice ordförande.

Personalutskottets ledamöter:

Elof Hansjons (S) ordförande, Lars Greger (MP), Maria Frithz Warg (M), Joachim Hagström (SD) vice ordförande och Lovisa-Teolinda Gjorgjieva (KD).

Personalutskottets ersättare:

Ulla Rygin (S), Izla Markous (M), Joakim Granberg (RP) och Tage Gripenstam (C).