Förmyndare

Förmyndare är oftast en eller båda vårdnadshavarna (föräldrarna) till ett barn som inte är myndigt. Men även andra personer kan vara förmyndare, exempelvis särskilt förordnade förmyndare. Enligt föräldrabalkens bestämmelser kontrolleras barnens tillgångar av överförmyndarnämnden bara om de överstiger åtta prisbasbelopp, barnet äger fastighet eller om det finns en särskild anledning. Det finns även situationer när förmyndaren behöver ta kontakt med överförmyndarnämnden för beslut eller samtycke. Det kan exempelvis vara vid försäkringsutbetalningar eller arv.

Ansökan om att ta ut pengar

För att göra ett uttag från överförmyndarspärrat konto som förmyndare krävs överförmyndarnämndens samtycke.  Barnets medel ska enligt föräldrabalken i skälig omfattning användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.

Tillfällig god man

Det finns situationer då du som vårdnadshavare inte kan företräda barnet. Exempelvis om du och barnet är motparter vid en rättegång eller om ni är delägare i samma dödsbo. Då utses en tillfällig god man som representerar barnet.