Om Överförmyndarnämnden

Enligt lag ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndaren eller nämndens ledamöter är utsedda av kommunfullmäktige och väljs för fyra år.

Överförmyndarnämndens verksamhet

Kommunens överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarnämnden i sin tur står under tillsyn av länsstyrelsen. Eftersom överförmyndarnämnden är en förvaltningsmyndighet utövar även Justitieombudsmannen (JO) tillsyn över myndigheten. Överförmyndarkansliet arbetar på delegation av överförmyndarnämnden.

Överförmyndarenhetens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller tillvarata sina intressen. Myndigheten ser till att personer som  behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra får stöd av god man eller förvaltare. Det kan handla om att personen är gammal, har ett försvagat hälsotillstånd, psykiska svårigheter eller liknande. 

Överförmyndarnämnden har också som uppgift att se till att barn som inte är myndiga får sin rätt bevakad. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastigheter eller bostadsrätter, när den barnet en del i ett dödsbo eller saknar förmyndare.

Överförmyndaren har också tillsyn över god man för ensamkommande barn. Den gode mannen ersätter vårdnadshavaren och förmyndaren, och har både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnet.

Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden utfärdar förvaltarfrihetsbevis.

Framtidsfullmakter sedan 1 juli 2017

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter är ett alternativ till gode män och förvaltare där du har möjlighet att bestämma vem som ska ta hand om dina angelägenheter när du själv inte längre kan. Kontakta en jurist för mer information om hur du upprättar en framtidsfullmakt.

Klicka här för mall för framtidsfullmakt.

Anhörigas behörighet att utföra rättshandlingar

Det nya kapitlet i föräldrabalken innebär en utökad behörighet för anhöriga att utföra vardagliga rättshandlingar för en persons räkning utan att godmanskap anordnas.

Här kan du läsa vad som står i 17 kap. föräldrabalken.