Befolkningsprognos 2021-2035

Årligen beräknar Södertälje kommun en befolkningsprognos som fastställs av kommunstyrelsen.

För planering av den kommunala verksamheten beräknar Södertälje kommun årligen en befolkningsprognos. Kommunstyrelsen fastställer prognosen och därefter gäller den som underlag för planering av budget, verksamhet och fysisk planering.

Prognosen baseras på antaganden om in- och utflyttning, fruktsamheten och dödsrisken i kommunen samt framtida beräknat bostadsbyggande.

I menyn till höger finns tabeller på den prognostiserade befolkningen indelat i planeringsåldrar, men om önskemål finns om annan åldersindelning kan beställning om det göras via kontaktuppgifterna.

Befolkningsprognosen 2021-2035 i korthet 

Folkmängden i Södertälje kommun prognostiseras uppgå till 122 740 personer år 2035 vilket är en ökning med 22 629 personer, eller ca 22,6 procent, jämfört med prognosens startår 2020 då antalet Södertäljebor uppgick till 100 111 personer. Under 2021 prognostiseras befolkningen öka med 1 359 personer, eller 1,36 procent, och prognostiseras uppgå till 101 470 personer.

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje