Befolkningsprognos 2022-2037

Årligen beräknar Södertälje kommun en befolkningsprognos som fastställs av kommunstyrelsen.

För planering av den kommunala verksamheten beräknar Södertälje kommun årligen en befolkningsprognos. Kommunstyrelsen fastställer prognosen och därefter gäller den som underlag för planering av budget, verksamhet och fysisk planering.

Prognosen baseras på antaganden om in- och utflyttning, fruktsamheten och dödsrisken i kommunen samt framtida beräknat bostadsbyggande.

I menyn till höger finns tabeller på den prognostiserade befolkningen indelat i planeringsåldrar, men om önskemål finns om annan åldersindelning kan beställning om det göras via kontaktuppgifterna.

Befolkningsprognosen 2022-2037 i korthet 

Folkmängden i Södertälje kommun prognostiseras uppgå till 123 525 personer år 2037 vilket är en ökning med 22 316 personer, eller ca 22,1 procent, jämfört med prognosens startår 2021 då antalet Södertäljebor uppgick till 101 209 personer.