Snabbstatistik om Södertälje kommun

Här hittar du övergripande statistik om Södertälje kommun och dess kommundelar.

Snabbstatistik om Södertälje kommun

Statistik per den 31 december 2021

Befolkning: 101 209

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 57,7 %
Medelålder: 39,5 år (kvinnor: 40,2 år, män: 38,8 år)

Befolkningstäthet: 193,15 inv./kvkm (landareal)

Hushåll
Antal hushåll: 42 823
Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,36 (2,16)

Bostäder
Andel (i procent) av det totala bostadsbeståndet inom parantes.
Totalt: 43 197 (100 %)
Varav i flerbostadshus: 28 012 (64,8 %)
Varav i småhus: 12 811 (30,1 %)
Varav i övriga hus: 812 (1,9 %)
Varav i specialbostäder (äldreboende, studentbostäder):1 364 (3,2 %)

Arbetsmarknad (2020) 
Förvärvsfrekvens 20-64 år (i %): 73,7
Antal personer (16-w år) med arbetsplats i Södertälje (dagbefolkning): 53 390
Antal personer (16-w år) som både bor och arbetar i Södertälje: 28 938
Inpendling: 24 452
Utpendling: 17 685
Nettopendling: 6 767

 

* Definieras som personer som antingen är födda utomlands eller inrikesfödda personer vars båda föräldrar är födda utomlands.

Källa: SCB (där inget annat anges)

För utförligare statistik hänvisas till detaljerad statistik eller områdesfakta.