Snabbstatistik om Södertälje kommun

Här hittar du övergripande statistik om Södertälje kommun och dess kommundelar.

Snabbstatistik om Södertälje kommun

Statistik per den 31 december 2022

Befolkning: 102 426

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 58,9 %
Medelålder: 39,7 år (kvinnor: 40,4 år, män: 39,0 år)

Befolkningstäthet: 195,47 inv./kvkm (landareal)

Hushåll
Antal hushåll: 43 235
Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,36 (2,15)

Bostäder
Andel (i procent) av det totala bostadsbeståndet inom parantes.
Totalt: 44 010 (100 %)
Varav i flerbostadshus: 28 687 (65,2 %)
Varav i småhus: 13 216 (30,0 %)
Varav i övriga hus: 735 (1,7 %)
Varav i specialbostäder (äldreboende, studentbostäder):1 372 (3,1 %)

Arbetsmarknad (2021) 
Förvärvsfrekvens 20-64 år (i %): 75,3
Antal personer (16-w år) med arbetsplats i Södertälje (dagbefolkning): 55 101
Antal personer (16-w år) som både bor och arbetar i Södertälje: 29 346
Inpendling: 25 755
Utpendling: 18 907
Nettopendling: 6 848

 

* Definieras som personer som antingen är födda utomlands eller inrikesfödda personer vars båda föräldrar är födda utomlands.

Källa: SCB (där inget annat anges)

För utförligare statistik hänvisas till detaljerad statistik eller områdesfakta.