Snabbstatistik om Södertälje kommun

Här hittar du övergripande statistik om Södertälje kommun och dess kommundelar.

Snabbstatistik om Södertälje kommun

Statistik per den 31 december 2023

Befolkning: 102 519

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 59,6%
Medelålder: 39,9 år (kvinnor: 40,6 år, män: 39,9 år)

Befolkningstäthet: 195,6 inv./kvkm (landareal)

Hushåll
Antal hushåll: 43 435
Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,35 (2,13)

Bostäder
Andel (i procent) av det totala bostadsbeståndet inom parantes.
Totalt: 44 491 (100 %)
Varav i flerbostadshus: 28 897 (65,2 %)
Varav i småhus: 13 413 (30,1 %)
Varav i övriga hus: 732 (1,7 %)
Varav i specialbostäder (äldreboende, studentbostäder):1 349 (3,0 %)

Arbetsmarknad (2021) 
Förvärvsfrekvens 20-64 år (i %): 75,3
Antal personer (16-w år) med arbetsplats i Södertälje (dagbefolkning): 55 101
Antal personer (16-w år) som både bor och arbetar i Södertälje: 29 346
Inpendling: 25 755
Utpendling: 18 907
Nettopendling: 6 848

 

* Definieras som personer som antingen är födda utomlands eller inrikesfödda personer vars båda föräldrar är födda utomlands.

Källa: SCB (där inget annat anges)