Mätningar och beräkningar för Södertälje

Luftkvaliteten i Södertälje har kontrollerats sedan 1990-talet. Östra Sveriges Luftvårdsförbund, där Södertälje är medlem, utför mätningar och beräkningar av luftföroreningshalter för kommunens räkning.

Beräkningar för år 2015 visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och partiklar (PM10, dygnsvärde) riskerar att överskridas utefter en del hårt trafikerade gator och vägar i Södertälje. Enligt mätningar och beräkningar klaras miljökvalitetsnormerna för sot, svaveldioxid och bly i luft i Södertälje.

Mätningar av kvävedioxid och partiklar görs vid Turingegatan och av partiklar vid Stockholmsvägen. Du kan följa resultaten från mätningarna av partiklar via länkarna.

Kartor med beräkningar av kvävedioxid och partiklar för Södertälje kan nås direkt via länkarna.

Halterna av ozon på landsbygden överskrider miljökvalitetsnormen och övervakas av IVL Svenska Miljöinstitutet. Den närmaste mätstationen för Södertälje är Aspvreten. Resultatet från mätningarna kan nås via länk till höger.  

Via länken till naturvårdsverkets hemsida Luften i Sverige kan du få mer information om bland annat de regler som finns om luftkvalitet och resultat från mätningar i hela Sverige.