Radon och radonrapportering

Här hittar du bland annat information om hur och varför man ska mäta radon. På kartan här ovanför kan du se hur mycket markradon som finns i olika områden i kommunen.

Det kan antingen röra sig om ett låg- normal- eller högriskområde. Oavsett område ska man alltid mäta radon med jämna mellanrum. Även i ett så kallat lågriskområde (grönmarkerat) kan halten radon inomhus vara så pass hög att det utgör en hälsorisk.

Var finns radon?

Radon i marken

Radon bildas naturligt i all berggrund som innehåller uran. Vissa
bergarter, som granit och skiffer, innehåller mer radon än andra. Vill du veta mer om radon i marken där du bor kan du titta på kommunens markradonkarta. 

Radon i vattnet

Vatten från kallkällor samt bergborrade brunnar kan innehålla högre halter av radon. Det är ovanligt att kommunalt hushållsvatten innehåller höga halter av radon. På livsmedelsverkets webbsida hittar du bland annat råd om hur du kan sänka halten radon i vattnet.

Radon i byggmaterial

Allt byggnadsmaterial av sten avger radon. Det rör det sig dock normalt om lägre halter. Ett undantag är blåbetong som är ett alunskifferbaserat byggmaterial som användes mellan 1929 och 1975. Blåbetong kan ge upphov till mycket höga halter radon, särskilt när luftväxlingen är dålig. 

 

Hur mäter jag radon i vattnet?

För att ta reda på hur mycket radon som finns i dricksvattnet krävs en vattenanalys. Beställ ett mätpaket direkt från ett ackrediterat laboratorium.  Du hittar förslag på ackrediterade (kvalitetssäkrade) laboratorier på swedacs webbsida. Radon är en gas som har blandat sig med vattnet och därför är det väldigt viktigt att du gör rätt när du tar dina vattenprover för att resultatet ska bli tillförlitligt. Följ därför laboratoriets instruktioner noga.

Rapportera radonnivåer

Är du ägare av ett flerbostadshus kan du använda vår e-tjänst för rapportering av radonnivåer.