Adresser

En adress talar om var en byggnad eller entré finns. För folkbokföringen och att exempelvis post och blåljus ska hitta, så är det viktigt att det finns en korrekt adress.

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress, en så kallad belägenhetsadress.

Södertälje kommun ansvarar för namnsättning på gator, kvarter och platser och även adressättning av dessa inom kommunen.

Här nedan kan du läsa om hur det går till att skapa nya adresser.

Nya adresser expand_less expand_more

När en ny gata har fått sitt namn är det enheten Geografisk Information inom Samhällsbyggnadskontoret som sätter adressnummer längs gatan.
För att läsa hur gator, kvarter och platser namnsätts, se sidan Namnsättning.

Den nya adressen registreras sedan i adressregistret och adressen får även en koordinat. Det är först efter att en adress är satt och registrerad som folkbokföring kan ske på adressen. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt sätta adress på nya byggnader. 

En belägenhetsadress anger var en geografisk plats är placerad och därmed anger var bostaden eller verksamheten finns. Belägenhetsadress anger alltid en plats som till exempel ett hus.
Postadress, till skillnad från belägenhetsadress, anger vart posten ska skickas för att nå rätt person. Ofta är belägenhetsadressen densamma som postadressen.

Adressnumrering för gator och vägar sker oftast med udda siffror på vänster sida och jämna siffror på höger sida med utgångspunkt från gatans början.

Landsbygdsadresser expand_less expand_more

För räddningstjänst, färdtjänst, taxi med flera är det lika viktigt att hitta rätt på landsbygden som i staden. Därför har det skett en adressättning även på landsbygden så att alla landsbygdsadresser numera är unika adresser, vanligtvis bestående av områdesnamn med nummer.

Postlådenummer förekommer inte längre vare sig i belägenhetsadressen eller i postadressen. Belägenhetsadressen talar om var bostaden eller verksamheten finns medan brevlådan kan finnas kvar på sin gamla plats. Posten håller reda på var brevlådorna finns, ofta samlade på ett ställe för flera hushåll.

Beslut om adresser expand_less expand_more

Enheten Geografisk Information skickar beslut om ny adress till lagfaren ägare. Lagfaren ägare är den person som är registrerad ägare till fastigheten, både för marken och byggnaden.
Det är den lagfarna ägaren som omgående ska meddela eventuella hyresgäster samt se till att nödvändig skyltning av gällande adressnummer på fastigheten kommer upp så fort som möjligt.

Ett adressättningsbeslut kan inte överklagas.
 
Samhällsbyggnadskontorets Gatuenhet ansvarar för skyltningen av gatunamn på kommunal gatumark.

Vid frågor, kontakta Södertälje kommuns kontaktcenter genom att ringa 08-523 010 00 och be dem koppla dig till korrekt enhet beroende på vad din fråga handlar om.