Namnsättning

Kommunen ansvarar för att namnsätta gator och allmänna platser, t ex torg och parker.

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en adress.

Södertälje kommun ansvarar för namnsättning på gator, kvarter och platser och även adressättning av dessa inom kommunen.

Här nedan kan du läsa om hur det går till att namnge gator, kvarter och platser.

Namnge gator, platser och kvarter expand_less expand_more

Södertäljes gator, torg, parker, kvarter och andra platser har många gånger fått namn efter män och kvinnor som har gjort något över det vanliga.
Du kan också se spår av stadens historia och geografi i namnen.
Dessutom har djur och växter varit inspirationskällor.

Mer information om gatunamns historia kan du läsa på sidan Gatunamns historia.

När ett nytt område ska byggas är det viktigt att så fort som möjligt ta fram namn på gator och vägar, för att kunna sätta adresser.

Så här går det till att namnge gator och platser expand_less expand_more

I Södertälje finns en namngrupp som består av sex tjänstemän, så kallade ledamöter.

Dessa sex ledamöterna i namngruppen lägger fram förslag på nya eller ändrade namn på gator, vägar, kvarter och allmänna platser.
Namnförslag kan exempelvis komma från ledamöterna, allmänheten eller hembygdsföreningar.
Dessa förslag blir sedan nämndärenden som presenteras av en av ledamöterna inför stadsbyggnadsnämnden eller kommundelsnämnden.

Namngruppen kontrollerar att det inte finns samma namn någon annanstans inom kommunen, detta eftersom namnen måste vara unika i kommunen.
Det finns dock idag flera gator med samma namn i kommunen. Orsaken är att de fick sina namn före kommunsammanslagningarna och att de har fått behålla sina namn eftersom de finns i olika tätorter i varje kommundel.

Att besluta om nya gatu-, väg- eller platsnamn är en ganska lång process som börjar i namngruppen och slutar i kommunfullmäktige.
Ändring av gatunamn, och därmed också adresser, berör ofta väldigt många, såväl privatpersoner som företag.

Beslut om kvartersnamn tas inte i kommunfullmäktige utan beslutas i stadsbyggnadsnämnden.  

Riktlinjer för namn på gator och torg expand_less expand_more

Det finns riktlinjer som styr hur gator och torg ska namnges:

  • De nya namnen bör ha en historisk förankring i trakten
  • De får inte vara kontroversiella
  • De ska vara relativt lätta att uttala och stava
  • Korta gator bör inte få långa namn som är svåra att placera i kartan

Ofta används ett visst tema områdesvis för gator och kvarter.

God ortnamnssed ska i aktas. Det innebär bland annat att man inte får ändra traditionella ortnamn utan starka skäl.