Information till boende i Stadan Nabben

På denna sida kan du som fritidshusägare i området Stadan Nabben läsa om vad som gäller inför kommande tomtförsäljningar och andra förändringar i området.

Fritidshusområdet Stadan Nabben står inför en omvandling till ett permanentboendeområde. Under 2022 vann den nya detaljplanen laga kraft, och efter sommaren 2022 kommer Telge Nät inleda arbetet med att bygga ut kommunalt vatten- och avlopp. De som arrenderar tomter i Stadan kommer att få erbjudande om att köpa loss sin tomt av Södertälje kommun.

På denna sida berättar vi mer om vad detaljplanen innebär för dig som fritidshusinnehavare och hur försäljningen går till.

För mer information kring vatten och avlopp hänvisar vi till Telge Nät, som utför utbyggnaden. 

Tidplanen i korthet:

  • Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp påbörjas sensommaren 2022, klart hösten 2023.
  • Lantmäteriet hanterar avstyckning av tomter, beslut väntas hösten 2022.
  • Förberedelse inför försäljning av arrendetomter i Stadan pågår just nu.
  • Bygglov kan ges först när avstyckning av tomter, dagvattenåtgärder samt installation av kommunalt vatten och avlopp slutfört, klart hösten 2023.

Klicka på fälten för att läsa mer:

Bakgrund

Stadan och Nabben ligger söder om sjön Måsnaren och är ursprungligen ett fritidshusområde. Området har stegvis omvandlats till permanentboende och intresset för att söka bygglov i området har ökat. Avloppsanläggningarna i områdena är enkla och uppfyller inte dagens krav för permanentboende. Stadan och Nabben är därför ett utpekat område i kommunens VA-plan där kommunen ska ta ansvar för vatten- och avloppsförsörjning. Ett långsiktigt mål är att Måsnarens vattenkvalité ska förbättras.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för permanentboende samt att förse området med kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen ska även möjliggöra friköp av arrendetomter i Stadan. Områdets karaktär och kulturmiljö ska värnas. Planarbetet påbörjades 2015. Detaljplanen vann laga kraft i februari 2022.

Västra delen av planområdet kallas för Stadan och ägs av Södertälje kommun. Inom Stadanområdet finns 52 tomter upplåtna med bostadsarrende. Utöver det finns tre bebyggda tomter som tidigare hyrts ut, bland annat Stadan gård.

Vad händer nu?

I och med att detaljplanen vunnit laga kraft har arbetet med att genomföra detaljplanen inletts. Detta innebär flera olika arbetsmoment, bland annat lantmäteriförrättningar, utbyggnad av vatten och avlopp, försäljningar m.m. Ett genomförande bedöms ta ca två år.

Lantmäteriförrättningar

Kommunen har under mars 2022 ansökt om avstyckning av alla tomter inom Stadan. Ansökan grundas på den inmätning som genomförts av befintliga förhållanden under sommaren 2021.

Vi ansöker också om att inrätta en gemensamhetsanläggning för allmän plats, och att en samfällighetsförening bildas för att förvalta gemensamhetsanläggningen.

Lantmäteriförrättningarna hanteras av Lantmäterimyndigheten och beslut väntas under hösten 2022.

Ledningsarbeten

Telge Nät kommer bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet inom hela planområdet. Boende i området ansvarar själva för det installationsarbete som behöver utföras på egen tomt. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp kommer även elledningar att förnyas och stadsnät byggas ut.

Just nu pågår detaljprojektering och upphandling av arbetet kommer ske under sommaren. Arbetet på plats kommer startas upp efter sommaren 2022 och förhoppningsvis kommer arbetet vara klart efter sommaren 2023.

Försäljningar av tomter

Tekniska Nämnden beslutade i mars 2022 att kommunen ska sälja arrendetomterna samt ytterligare tre bebyggda tomter i Stadan. Arrendetomterna kommer säljas till nuvarande arrendator till marknadsvärde. Marknadsvärde tas fram genom en oberoende värdering. Kommunen förbinder sig att sälja till det angivna marknadsvärdet under kommande 6 månader. De tre bebyggda tomterna kommer säljas på öppna marknaden efter budgivning.

För att en försäljning ska ske ska arrendatorn ha betalat full arrendeavgift. Utöver det ska anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet ske samt att du som köpare ska kunna påvisa hur köpet finansierats. Eventuella processer mot kommunen i hyres- och arrendenämnden måste ha avslutats innan köpet kan genomföras.

Planering inför försäljningsstart av arrendetomterna pågår.

Vanliga frågor och svar
Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplaner reglerar bland annat byggandets omfattning, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. En detaljplan ger ramarna för framtida bygglovsprövningar. Det är en process som grundar sig på lagstiftning genom främst plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Är detaljplanen för Stadan Nabben klar?

Ja. Arbetet med detaljplanen för Stadan Nabben påbörjades 2015 och detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden 25 januari 2022. Detaljplanen vann laga kraft 24 februari 2022.

Här kan du läsa detaljplanen.

Vad innebär det att detaljplanen för Stadan Nabben har enskilt huvudmannaskap?

En detaljplan består av kvartersmark, allmän plats och i vissa fall vattenområde. Kvartersmark avser mark som främst är avsedd för enskild bebyggelse. Allmän plats är mark avsedd för ett gemensamt behov, till exempel gata eller natur. I en detaljplan är antingen kommunen (kommunalt huvudmannaskap) eller fastighetsägarna inom planområdet (enskilt huvudmannaskap) huvudman för allmän plats. Den som är huvudman för allmän plats ansvarar alltså för att den allmänna platsen byggs ut och sköts om.

I Stadan Nabben är det enskilt huvudmannaskap. Det innebär att det är fastighetsägarna och arrendatorerna inom planområdet som ansvarar för den mark som enligt detaljplanen utgör gata, park- och naturmark.

Vad innebär det att detaljplanen ska genomföras?

Ett genomförande av detaljplanen innebär att kommunalt vatten och avlopp skall byggas ut i hela planområdet, att dagvattenåtgärder ska utföras, att avstyckningar ska ske, att gemensamhetsanläggningar ska bildas samt att markförsäljningar ska möjliggöras. Den totala genomförandetiden beräknas till två år.

 

Vem ansvarar för att genomföra detaljplanen?

Eftersom den nya detaljplanen har enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna i området som tillsammans ansvarar för att genomföra detaljplanen. Eftersom kommunen är ägare till en stor fastighet i Stadan (på vilken alla arrendetomter är belägna) har kommunen som fastighetsägare ett ansvar inom Stadan. I flera frågor kommer en arrendetomt att jämställas med en fastighet vilket gör att det är samma förutsättningar och möjligheter för arrendatorer som övriga fastighetsägare att genomföra detaljplanen.

Vilken roll har Södertälje kommun i pågående arbete?

Det är Södertälje kommun som fattat beslut om att anta den nya detaljplanen där alla inom området getts möjlighet att tycka till om innehållet under planprocessen. Södertälje kommun äger även fastigheter inom och utanför planområdet samt är upplåtare till ett 50-tal arrendetomter. Som fastighetsägare har Södertälje kommun samma ansvar som övriga fastighetsägare i området. Vissa ansvarsfrågor regleras mellan Södertälje kommun och arrendator i gällande arrendeavtal. Vid en tomtförsäljning lämnas ansvaret för tomten över från kommunen till den nya ägaren.

Vilken roll har Telge Nät i pågående arbete?

Det är Telge Nät som ansvarar för utbyggnad och framtida drift av vatten- och spillvattennätet inom Stadan och Nabben. I samband med utbyggnadsarbetet för vatten och spillvatten kommer Telge Nät även förnya elledningar och möjliggöra anslutning till stadsnät. Telge Näts arbete bedrivs både i egen regi samt via upphandlade företag.

Måste jag ansluta mitt fritidshus till det kommunala VA-nätet och vad kommer det att kosta?

Det är Telge Nät som är ansvariga för utbyggnaden av VA-nätet och frågor besvaras av dem, se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan köpa en tomt inom Stadan Nabben?

Det är nuvarande arrendatorer inom detaljplaneområdet som kommer erbjudas att köpa sin arrendetomt efter att avstyckningar och tomtstorlekar har beslutats av Lantmäteriet. Någon annan köpare kommer inte att bli aktuell till arrendetomterna.

Det är enbart arrendetomterna på fastlandet som berörs av detta. Arrenden på öarna i Måsnaren kommer inte erbjudas friköp.

Vilket pris kommer gälla för tomterna?

Arrendetomternas försäljningspris ska motsvara marknadsvärdet. Som grund för bedömning av marknadsvärdet har en oberoende värdering utförts av extern auktoriserad värderare. Priset framgår av värderingen.

Inom området finns även tre tomter som är bebyggda med enklare byggnader. Dessa står nu tomma och kommer säljas på öppna marknaden via mäklare till högstbjudande efter budgivning.

Värderingar är en färskvara och ändras över tid. Därför finns en tidsgräns för hur länge kommunens försäljningspris gäller. Erbjudandet för friköpande av arrendetomt för gällande värdering gäller i maximalt 6 månader, (dvs perioden 2022-03-03 tom 2022-09-03), därefter måste ny värdering göras.

När kan jag köpa loss min tomt?

Just nu arbetar vi med att förbereda försäljning av tomterna. Bland annat måste Lantmäteriet först göra avstyckning av tomterna. Det är i nuläget svårt att säga när exakt försäljning kan ske. Vi kommer att kontakta dig direkt med ett erbjudande när det är dags för försäljning.

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en försäljning ska ske?

För att du som arrendator ska kunna köpa loss din tomt måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Anslutning av tomten till det kommunala VA-nätet som ska byggas ut måste göras. Detta är viktigt för Måsnarens vattenkvalitet.
  • Din tomt måste vara avstyckad av Lantmäteriet innan försäljning kan genomföras.
  • Du får inte ha någon pågående tvist i t.ex. Hyres- och arrendenämnden. Det vill säga, har du vänt dig till Hyres- och arrendenämnden för att få frågan om ny arrendeavgift prövad ska detta ärende avslutas innan köp genomförs.
  • När köpekontraktet tecknas ska du som köpare ha betalat full arrendeavgift fram till överenskommen tillträdesdag.
  • Du som köpare måste kunna visa hur du finansierar ditt köp och betalningen av köpeskillingen ska ske via banktransaktion. Detta är för att förhindra att penningtvätt ska kunna ske i samband med fastighetsköpet.
Kan jag fortsätta arrendera min tomt?

Om du som arrendator inte vill köpa loss din arrendetomt, kan du fortsatt arrendera din tomt av kommunen till marknadsmässig arrendeavgift som justeras vart femte år. Det är samma förutsättningar som gäller i dag.

När nuvarande arrendekontrakt löper ut kommer du att ges en förnyad möjlighet till friköp av arrendetomt. Försäljningspriset ska motsvara marknadsvärdet vid tidpunkten för försäljning och bestäms genom ny värdering.

När kan jag ansöka om bygglov?

Enligt detaljplanen måste först tomterna avstyckas och vatten- och avlopp samt dagvattenåtgärder (enligt plankarta) ha byggts ut innan bygglov för nybyggnad av bostadshus kan ges. Det innebär att bygglov visserligen kan ansökas nu men de kommer inte kunna beviljas förrän kraven på avstyckning och kommunalt VA uppfylls. 

Läs mer

Detaljplanen samt gällande utredningar

Mer om vatten och avlopp på Telge Näts hemsida

Mer om avstyckning på Lantmäteriets sida

Kontaktpersoner

Frågor om genomförande och försäljning av arrendetomter:
Tesad Alam, exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadskontoret
Tel: 010-603 86 42 
E-post: tesad.alam@svefa.se

Marie Mattsson, exploateringsingenjör, Samhällsbyggnadskontoret
Tel: 010-603 86 86
E-post: marie.mattsson@svefa.se

Frågor gällande fortsatt arrende:
Josef Larsen, fastighetsförvaltare, Samhällsbyggnadskontoret
Tel: 08-523 041 66
E-post: josef.larsen@sodertalje.se

Frågor om VA, el, fiber:
Jimmy Hammar, projektledare, Telge Nät
Tel: 073-055 89 76
E-post: jimmy.hammar@telge.se

Frågor om detaljplanen:
Susanna Eschricht, planarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret
Tel: 08-523 06 771
E-post: susanna.eschricht@sodertalje.se