Är god man eller förvaltare

Den som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, ta hand om sin egendom eller sina pengar har under vissa förutsättningar rätt att få den hjälpen. Personen som får hjälp kallas huvudman och kan få en ställföreträdare utsedd som är god man eller förvaltare.

Vi sköter Nykvarns överförmyndarverksamhet

Det innebär att vi i Södertälje handlägger alla ärenden från Nykvarns kommun. Du som är god man, förvaltare eller förmyndare i Nykvarn kommun vända dig till oss på överförmyndarenheten i Södertälje kommun med ärenden och det är hit du sänder handlingar.

Även huvudmännen i Nykvarn kommun, det vill säga du som har god man eller förvaltare, ska fortsättningsvis ha kontakt med oss.

Förteckning

Från den dag du förordnats som god man eller förvaltare ska du inom två månader lämna in en förteckning över din huvudmans tillgångar och skulder.

Se e-tjänst för detta.

Årsräkning och sluträkning

Du som god man eller förvaltare är enligt lag skyldig att lämna årsräkning som gäller föregående års förvaltning av din huvudmans tillgångar. Årsräkning ska lämnas in till överförmyndarnämnden före 1 mars varje år. Utbildningstillfällen inom årsräkningar erbjudes. För datum se “Aktuellt”. 

När ditt uppdrag upphör ska du inom en månad lämna sluträkning till överförmyndarnämnden. Sluträkningen ska gälla perioden 1 januari aktuellt år fram till den dag uppdraget upphörde. 

Om förteckningen, årsräkningen eller sluträkningen inte lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vite. 

Se e-tjänst för detta.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa saker som du gör för din huvudman kräver överförmyndarnämndens samtycke, exempelvis:

  •     Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
  •     Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt.
  •     Göra vissa typer av placeringar, exempelvis köpa aktier eller         kapitalförsäkringar.
  •     Arvskifte när din huvudman är delägare i ett dödsbo.
  •     Ta lån.

Gåvoförbud

Som god man eller förvaltare är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. 

Begäran om entledigande

Om du vill avsluta ditt uppdrag som god man eller förvaltare och huvudmannen har ett fortsatt behov av ställföreträdare ska du lämna in en så kallad begäran om entledigande. Tänk på att du fortfarande har ditt uppdrag till dess att överförmyndarnämnden hittat en ersättare.