Eskilstuna kommun och Södertälje kommun startar samverkan för ökad nyttorealisering inom digitalisering

Hur uppnår vi bäst vårt nyttolöfte i de utvecklingsinsatser vi gör med hjälp av digitalisering? Tillsammans! Nu startar Södertälje kommun och Eskilstuna kommun ett samverkansforum i syfte att tänka stort och hitta och utforska smarta och långsiktiga digitala lösningar på våra samhälleliga utmaningar just tillsammans.

I september träffades digITeamet från omsorgskontoret i Södertälje kommun och utvecklingsteamet inom välfärd och digitalisering i Eskilstuna kommun för första gången. Träffen blev startskottet för ett långsiktigt samverkansforum som kommer att ses fyra gånger om året för att utbyta erfarenheter och föra dialog om frågor kopplade till digital teknik och utveckling.  

Vi frågade Helena Robertsson, utvecklingsstrateg IT och utvecklingsledare från Eskilstuna kommun hur de ser på samverkan, digitalisering och agilt arbetssätt:

Varför samverkar Eskilstuna med Södertälje?

- Vi är ju 290 kommuner i Sverige och vi sitter alla med samma utmaningar. Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna är beroende av samarbete och behöver få inspireras och ta del av andras insikter. Vi nätverkar med flera kommuner i olika konstellationer. 

Varför just med Södertälje? 

- Vi har närheten till varandra rent geografiskt och vi är storleksmässigt ungefär lika stora som organisationer. Och sist men inte minst - det är i samverkande där båda parter delar med sig och där det är ”högt” i tak som det mest fantastiska sker!

- Eskilstuna kommun har också ett program för digital transformation som gäller för hela Kommunkoncernen och i programmet står bland annat nedanstående:

”Bedriv utveckling som har sin utgångspunkt i gränsöverskridande samarbeten på alla nivåer vid digitalisering och i mötet med komplexa samhällsutmaningar. Genom att säkerställa att olika perspektiv och kompetenser från flera sektorer i samhället medverkar till kommunkoncernens utveckling ökar den nytta satsningarna ger, både inom vår organisation och för samhället. Tjänster och erbjudanden som utvecklas är behovsstyrda och tas fram på ett medskapande sätt tillsammans med de människor vars behov ska tillgodoses.”

Eskilstuna samverkar med Mälardalens högskola – vad innebär det? Kan ni berätta hur ni gör?

- Vi samverkar med Mälardalens högskola i två olika former, Samhällskontraktet som är en samverkansarena där Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland och Region Sörmland ihop med Mälardalens högskola (MDH) satsar på forskning och utveckling för att lösa våra gemensamma utmaningar och Sörmlandskontraktet som är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Fabriksförening och MDH som bidrar till att ge MDH i Eskilstuna ett unikt utbildningsutbud kopplat till digitalisering och IT.

Var befinner ni er i er digitala omställning?

- Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat intensivt några år med den digitala omställningen. Under förra året genomfördes en förstudie som identifierade tre utvecklingsområden som behöver utvecklas och säkras för att möjliggöra förvaltningens ambition. Det handlar om:

  • Hållbar vård och omsorg. Förvaltningen behöver erbjuda alternativ, säker och hållbar vård och omsorg som ökar individers självständighet, minskar fysiska besök och frigör tid för personalen
  • Effektiv vård och omsorgsadministration. För att kunna erbjuda hållbar vård och omsorg behöver förvaltningen behöver ha en effektiv administration som stöd för att kunna erbjuda hållbar hälso- och sjukvård.
  • Förutsättningar. För att kunna erbjuda hållbar vård och omsorg behöver förutsättningar tas i beaktan.

Vad är er största utmaning rörande införande av digital teknik och moderna arbetssätt?

- Att få ihop människan, tekniken och samhället i vår strävan av att erbjuda våra tjänster och service på ett sådant sätt att vi får en hållbar smart och individanpassad välfärd.

Vad är er största tillgång rörande införande av välfärdsteknik?

- Oj, en svår fråga det beror på vilket perspektiv man lägger in i tanken. Det första jag tänker är våra invånare och brukare som ska få nytta av välfärdstekniken - de kan berätta för oss hur de vill ha det, vår personal - som är nyfikna och att det finns en vilja att ställa om samt styrning och ledning både på nämnds- och förvaltningsnivå som tydligt visar på vilken vägen med ambition och strategi: vad måste göras och varför.  

Sist, varför behöver det gå snabbt när vi ställer om?

- Den digitala utvecklingen i samhället går snabbt och det i sin tur gör att de som ska nyttja våra tjänster också efterfrågar nya sätt att få stöd.  Samt det vi alla känner till - den stora utmaning vi står inför där vi blir färre som ska ge stöd till allt fler.