Förbättrat resultat för särskilt boende i brukarna egen mätning

Boende på kommunens särskilda boenden svarar varje år på socialstyrelsens enkät på hur de upplever sin vård och omsorg. Jämfört med 2018 mätning har resultatet förbättrats när det gäller hur boende uppfattar sin måltidssituation samt den boendes bedömning av vård- och omsorgens omfattning och personalens bemötande. Södertäljes svarsfrekvens var 38,5%

I två centrala frågeställningar visar det sig att boende i Södertälje är mer positiva än boende i Stockholms län som helhet. På frågan om personalen brukar bemöta dig på ett bra sätt tycker 95 % det i Södertälje jämfört med 92 % i Stockholms län.

När det gäller frågan om personalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos de boende ansåg 78 % det jämfört med 73 % i Stockholms län.

Vid jämförelse med 2018 års resultat är trenden att boende på särskilt boende är mer positiva idag än för två år sedan. Årets brukarundersökning visar att det långsiktiga arbetet börjat ge resultat även om mycket arbete återstår.

Frågor 2020 med förbättringar från mätningen 2018

  • Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? 68 (63) (Svarsalternativet Ja, alltid / Oftast)
  • Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 78 (66) Svarsalternativet Ja, alltid / Oftast)
  • Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 80 (74) (Svarsalternativet Ja, alltid / Oftast)
  • Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? 59(53)(Svarsalternativet Ja, alltid / Oftast)
  • Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 95 (90)(Svarsalternativet Ja, alltid / Oftast)

 

Frågor med referensvärden Södertälje/Sthlm län/Riket

  • Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 78 /73/74  (Svarsalternativet Ja, alltid / Oftast)
  • Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 95/92/94 (Svarsalternativet Ja, alltid / Oftast)