Sök plats

Här hittar du information om hur du söker skolbarnomsorg, byter grundskola och hur du söker plats i förskoleklass för sexåringar samt fördelning av platser och vad relativ närhet, närhetsprincipen, innebär.

Ansökningstiden för skolplacering i förskoleklass samt till årskurs 7 för elever som går på en årskurs F-6 skola, inför höstterminen 2024 är den 2 januari-31 januari 2024. Önskar elever ansöka till Rosenborgskolans idrott- och musikprofil måste anmälan till färdighetssprov inkomma senast 12 december 2023. Se vidare information under Våra skolor/Rosenborgskolan.

Kommunen kommer att se till att alla barn, även de som inte gjort detta val, får plats på en kommunal skola nära hemmet enligt de regler som finns.

Det innebär som mest:

 • 3 km från hemmet för elever upp till årskurs 3
 • 4 km från hemmet för elever upp till årskurs 6
 • 5 km från hemmet för elever upp till årskurs 9

Du får besked om vilken skola ditt barn har fått plats på via e-tjänsten eller via brev för den som gjort ansökan på Kontaktcenter. Efter att platsbeskedet har publicerats via e-tjänsten kommer det finnas information på webben om hur vårdnadshavare ska gå till väga om de eventuellt vill byta skola inför höstterminen. Tänk på att du bara kan byta skola för ditt barn om det finns plats.

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det. Vid överklagan prövas beslutet genom laglighetsprövning enligt 13 kap. Kommunallagen (2017:725). Det innebär att beslutet endast prövas utifrån om det följer lagen. Överklagandet skickas per brev till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm. Överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet har anslagits.

Att söka förskoleklass

Förskoleklass för sexåringar finns på alla grundskolor. Här får barnen en pedagogisk, förberedande övergång till skolan. Skolformen är obligatorisk från och med höstterminen 2018 och bedrivs i kommunal eller privat regi.

Som vårdnadshavare har du rätt att önska skola för ditt barn. Utbildningskontoret hanterar bara skolplacering till den kommunala grundskolan i Södertälje kommun. Om du vill att ditt barn ska gå i en friskola eller en kommunal skola i en annan kommun, söker du direkt till dem och via kommunens e-tjänst.

Om du som vårdnadshavare inte lämnar in en ansökan eller om ansökan inte är giltig, till exempel om inte båda vårdnadshavarna godkänt ansökan, eller om önskemålen inte kan tillgodoses, placeras barnet på närmaste kommunal skola som har en ledig plats. Därför rekommenderar vi att du rangordnar fler skolor i din ansökan. Som mest kan åtta alternativ väljas.

I Södertälje kommun definieras närhet för elev i förskoleklass till och med årskurs 3 som 3 kilometers gångavstånd till skolan, i årskurs 4–6 som 4 kilometers gångavstånd och i årskurs 7–9 som 5 kilometers gångavstånd. Det finns ingen garanti för att ditt barn placeras på den skola som ligger närmast hemmet.

Sökperiod 2 januari - 31 januari

Du kan bara göra denna ansökan under sökperioden 2 - 31 januari och bara via vår e-tjänst. Datum för ansökan har ingen betydelse för möjlighet till plats på önskad skola, så länge ansökan är inom angiven sökperiod. Som vårdnadshavare kan du förbereda ansökan genom att besöka skolornas öppna hus samt skaffa e-legitimation, om du inte redan har det. Om du inte kan göra ansökan via e-tjänsten själv så kan du få hjälp av kontaktcenter.

Innan och under sökperioden publiceras information på hemsidan och ett informationsbrev skickas även hem till berörda vårdnadshavare med post.

OBS! Besked om vilken skola ditt barn fått plats på meddelas via e-tjänsten samt per post i slutet av februari.

Fördelning av platser

Om en skola inte har plats för alla elever som önskat skolan, fördelas de tillgängliga platserna utifrån urvalsprincipen relativ närhet. Detta är ett politiskt beslut som fattats i utbildningsnämnden våren 2016.

Relativ närhet – närhetsprincipen

Ingen elev har en garanterad plats i den närmsta skolan eller har förtur dit. I skollagen finns bestämmelser kring en elevs rätt till en skola nära hemmet, vilket innebär en relativ närhet för respektive elev. Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs centralt i kommunen med utgångspunkt i reglementet för skolskjuts. Med avstånd avses den faktiska gång eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen.

Exempel på relativ närhet: exempel på relativ närhet

Två elever och två skolor i samma geografiska område. En av eleverna kan inte få en plats i skola X. Den skolan är geografiskt närmast för båda eleverna, men är relativt närmast för elev B, som annars skulle få orimligt långt till skola Y. I och med detta blir skola Y den närmsta skolan för elev A.

Att söka plats till årskurs 7

Vårdnadshavare till barn i årskurs 6 som går på en F–6-skola ansöker om plats i en F–9-skola

Som vårdnadshavare har du rätt att önska skola för ditt barn. Utbildningskontoret hanterar bara skolplacering till den kommunala grundskolan i Södertälje kommun. Om du vill att ditt barn ska gå i en friskola eller en kommunal skola i en annan kommun, söker du direkt till dem och via kommunens e-tjänst.

Om du som vårdnadshavare inte lämnar in en ansökan eller om ansökan inte är giltig, till exempel om inte båda vårdnadshavarna godkänt ansökan, eller om önskemålen inte kan tillgodoses, placeras barnet på närmaste kommunal skola som har en ledig plats. Därför rekommenderar vi att du rangordnar fler skolor i din ansökan. Som mest kan åtta alternativ väljas.

I Södertälje kommun definieras närhet för elev i årskurs 7–9 som 5 kilometers gångavstånd. Det finns ingen garanti för att ditt barn placeras på den skola som ligger närmast hemmet.

Sökperiod 2–31 januari

Du kan bara göra denna ansökan under sökperioden 2–31 januari och bara via vår e-tjänst. Som vårdnadshavare kan du förbereda ansökan genom att skaffa e-legitimation, om du inte redan har det. Om du inte kan göra ansökan via e-tjänsten så kan du få hjälp av kontaktcenter.

Innan och under sökperioden publiceras information på webbplatsen och ett informationsbrev skickas även hem till berörda vårdnadshavare med post.

Fördelning av platser

Om en skola inte har plats för alla elever som önskat skolan, fördelas de tillgängliga platserna utifrån urvalsprincipen relativ närhet. Detta är ett politiskt beslut som fattats i utbildningsnämnden våren 2016.

Relativ närhet – närhetsprincipen

Ingen elev har en garanterad plats i den närmsta skolan eller har förtur dit. I skollagen finns bestämmelser kring en elevs rätt till en skola nära hemmet, vilket innebär en relativ närhet för respektive elev. Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs centralt i kommunen med utgångspunkt i reglerna för skolskjuts. Med avstånd avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen.

Exempel på relativ närhet:

Relativ närhet för elev A och B till skola X och Y

Två elever och två skolor i samma geografiska område. En av eleverna kan inte få en plats i skola X. Den skolan är geografiskt närmast för båda eleverna, men är relativt närmast för elev B, som annars skulle få orimligt långt till skola Y. I och med detta blir skola Y den närmsta skolan för elev A.

Att söka plats på Rosenborgskolans profiler i idrott och musik årskurs 7-9

Om du som vårdnadshavare vill ansöka till Rosenborgskolans profiler i idrott och musik årskurs 7-9 för ditt barn, ska du använda e-tjänsten Mina skolval. Den finns även på startsidan under rubriken E-tjänster. Tänk på att om det finns två vårdnadshavare måste båda ha e-legitimation för att kunna signera ansökan. Annars måste du besöka kontaktcenter i Stadshuset för att få hjälp med ansökan om byte av skola. 

Observera att detta inte gäller elever som redan går på Rosenborgskolan, utan enbart elever som söker från andra skolor eller kommuner till Rosenborgskolan.

Inför antagningen till idrott- eller musikprofil årskurs 7 höstterminen 2024 måste intresserade elever anmäla sig till antagningsprov senast 12 december 2023

Även om en elev godkänns för antagning till Rosenborgskolan efter genomförda antagningsprov måste vårdnadshavare skicka in en ansökan om byte av skola till kommunen. Detta kan göras via E-tjänsten tidigast 3 månader innan skolstart. För de elever som går i årskurs 6 på en F-6 skola görs ansökan i samband med skolvalet 2-31 januari 2024.

För information om hur anmälan till antagningsprov går till samt övrig information gällande Rosenborgskolans profilklasser i idrott och musik årskurs 7-9 klicka på länken nedan:

Länk till Rosenborgskolans hemsida

Att byta grundskola

Om du som vårdnadshavare vill byta kommunal skola eller byta till en kommunal skola från en friskola för ditt barn ska du använda e-tjänsten Mina skolval, den finns även på startsidan under rubriken E-tjänster. Tänk på att om det finns två vårdnadshavare måste båda ha e-legitimation för att använda tjänsten. Annars måste du besöka kontaktcenter i stadshuset för att få hjälp med byte av skola.

Byte av skola handläggs fortlöpande under terminen. Om det finns plats på den önskade skolan kan ditt barn få möjlighet att byta. Om en elev inte kan beviljas byte under terminen genereras ett avslag. En ny ansökan måste då inkomma om önskan om byte kvarstår. 

Om det är fler sökande än antal platser till en specifik skola och årskurs är det den relativa närhetsprincipen som avgör vem som har mest rätt till platsen.

Om du vill byta till en fristående skola måste du kontakta den skolan för att se om det finns plats. Fristående skolor har egna kösystem.

Att flytta till Södertälje och söka plats i skola

Om du ska flytta från en annan kommun till Södertälje och önskar plats för dina barn på en kommunal skola ska du använda e-tjänsten Mina skolval, den finns även på startsidan under E-tjänster. Tidigast tre månader innan önskat startdatum kan ansökan skickas in och du beräknas få besked cirka tre veckor innan skolstarten.

Välj Inflytt när du loggar in i e-tjänsten. Tänk på att ladda upp ett underlag som styrker framtida folkbokföringsadress samt inflyttningsdatum.

Om du inte har möjlighet att använda bank-id hänvisar vi till besök på kontaktcenter i stadshuset för att få hjälp med din ansökan. 

Om du önskar plats på en fristående skola i Södertälje ska du ta kontakt direkt med den skolan.

Här kan du läsa mer om vilka skolor som finns i Södertälje kommun och hitta länk till Skolverkets sajt för skoljämförelser.

Fritidshem och fritidsklubb

När barnet går i grundskolan, från förskoleklass och uppåt, så kan vårdnadshavare ha ett behov av omsorg om barnet även utanför den ordinarie skoldagen, såsom tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen samt på skollov. Denna omsorg, även kallad skolbarnomsorg, sker på skolans fritidshem.

 • Fritidshem – för barn i åldern 6-9 år.
 • Fritidsklubb – för barn i åldern 10-13 år.

Fritidsverksamheten är belagd med avgift och är frivillig. Fritidshem är till för barn mellan 6-9 år och finns på alla skolor. Fritidsklubb är till för barn mellan 10-13 år och finns på de flesta skolor i kommunen. För att ta del av skolbarnomsorgen på fritidshem eller fritidsklubb måste vårdnadshavarna göra en ansökan.

Öppettider

Fritidshemmen är öppna helgfria måndagar–fredagar från 06.30 och fram till skolstart och öppnar igen efter skoldagens slut och håller öppet efter behov fram till 18.30. Under skollov är fritidshemmen öppna mellan 06.30 och 18.30.

Fritidsklubbarna är öppna helgfria måndagar–fredagar efter skoldagens slut och så länge behov finns, dock längst till 17.30. Under skollov är fritidsklubbarna öppna från 09.00 till cirka 17.30.

En till två gånger per termin har personalen studiedagar och då är verksamheten stängd. De vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorgen dessa dagar, ska senast tre veckor i förväg, meddela detta till rektor så att tillfällig plats kan ordnas.

Att söka plats på fritidshem eller fritidsklubb

Ansökan

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om plats på fritidshem eller fritidsklubb, även kallad skolbarnomsorg, via en e-tjänst där personuppgifter om dina barn finns förifyllda, eller genom att besöka kontaktcenter i stadshuset för att få hjälp med din ansökan. För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation.

Innan du gör din ansökan bör du känna till de regler och avgifter som gäller för skolbarnomsorgen. 

Gör ansökan via e-tjänst

 • Du går till E-tjänster på startsidan, där vidare under Skola och förskola där du hittar e-tjänsten ”Ansökan om förskola och fritidshemsplacering". För att komma vidare måste du logga in dig som vårdnadshavare med e-legitimation.
 • Du väljer först vilket barn din ansökan gäller, och då kommer barnets personuppgifter fram.
 • I din ansökan ska du sedan fylla i vilken skola du söker fritidshemsplacering på
 • När du är klar trycker du på knappen "Skicka in din ansökan". 

Handläggningstiden är vanligtvis 2 veckor och måste därför inkomma senast 2 veckor innan önskat startdatum. Observera att för barn som ska börja i förskoleklass till hösten måste ansökan inkomma senast 30 april för att kunna garanteras fritidshemsplacering i augusti.

Regler för fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem och fritidsklubb benämns även som skolbarnomsorg i dessa regler.

I fritidshem börjar barnen tidigast den 1 augusti det år de börjar grundskolans förskoleklass. I fritidsklubb börjar barnen tidigast det läsåret de börjar årskurs 4 i grundskolan och slutar senast den termin de fyller 13 år.

Barn till föräldralediga föräldrar

 • Barnet har rätt att behålla sin placeringstid högst 21 dagar efter syskonets födelse. Därefter upphör rätten och barnet har endast rätt till 24 timmars placering per vecka inkluderat skoltiden.
 • Uppsägning görs via e-tjänsten eller genom att besöka kontaktcenter om bank-id saknas.
 • Uppsägning måste göras inom 21 dagar efter syskonets födelse och träder då omgående i kraft utan fortsatt betalningsskyldighet.
 • Om uppsägning inte gjorts inom de 21 dagarna gäller därefter två månaders uppsägningstid och fortsatt betalninskyldighet för barnets plats på fritids.

Barn till arbetslösa vårdnadshavare

 • Barnet får behålla placeringen under vårdnadshavarens arbetslöshet.
 • Under arbetslösheten erbjuds endast eftermiddagsplacering högst 15 timmar per vecka.
 • Placeringstiden bestäms efter överenskommelse mellan verksamhetsansvarig och vårdnadshavare.
 • Arbetslös vårdnadshavare som erbjuds arbete/studier och som vill utöka placeringstiden ska styrka detta med arbetsgivarintyg/studieintyg samt lämna nytt schema och inkomstuppgift till kommunen. Utökning av placeringstiden medges omedelbart.

Ledighet under sommaren

Barn med hemmavarande, föräldraledig eller arbetslös vårdnadshavare ska ta ut 4 veckors ledighet under huvudsakligen juli månad.

Byte av skolbarnsomsorgsplats

Om barnet byter placeringsskola i Södertälje kommun och är i behov av skolbarnsomsorg behöver ingen ny ansökan skickas in. Detta sker automatiskt via elevregistret kommunen använder sig av.

Avgifter för fritidshem, för barn 6-9 år

Hur mycket det kostar att ha barn på fritidshem beror på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Södertälje kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att avgiften aldrig kan bli högre än en viss nivå. Ju högre inkomst desto högre avgift, upp till nivån för maxtaxa.

Avgiften tas ut 12 månader per år, oavsett närvaro.

Både nivån för maxtaxa och inkomsttak justeras varje år.

Avgifter 2024

Inkomsttaket för hushållets gemensamma bruttoinkomst har höjts till 56 250 kr per månad. Nivån för högsta avgift (maxtaxan) har också höjts:

 • Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 1 125 kr/månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 563 kr/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 563 kr/månad
 • Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften avser alltid det yngsta barnet i familjen. 

Räkneexempel

Familj 1 

Hushållet har två inkomster som brutto ger 57 000 kr i månaden. De har två barn mellan 6 och 9 år som har plats på skolans fritidshem. Alla hushåll med en gemensam inkomst som är 56 250 kr eller högre betalar den högsta taxan för barnen. Det innebär 1 125 kr för yngsta barnet och 563 kr för äldsta barnet, totalt 1 688 kr per månad.

Familj 2

Hushållet har en gemensam inkomst som brutto ger 17 000 kr i månaden och de har två barn mellan 6 och 9 år i skolans fritidshem.

Avgift för yngsta barnet: 17 000 kr x 2 % = 340 kr

Avgift för äldsta barnet: 17 000 kr x 1 % = 170 kr

Total månadsavgift för familjens barn blir alltså 510 kr.

Avgifter för fritidsklubb, för barn 10-13 år

För barn på fritidsklubb debiteras en månadsavgift som är en procent av aktuellt basbelopp per termin uppdelat per månad samt att 100 kronor per månad debiteras för måltider. Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kr, vilket innebär att den totala avgiften för fritidsklubben blir 196 kr per månad under 2024.

Att säga upp plats på fritidshem och fritidsklubb

Om du som förälder inte längre vill ha ditt barn på fritidshem eller fritidsklubb (skolbarnomsorg) måste du lämna in en skriftlig uppsägning.

Uppsägningstiden är två månader från och med att den skriftliga uppsägningen har kommit till kommunen. Det innebär att du måste betala avgift för barnets plats i minst två månader efter det att din uppsägning kommit in.

Du ska använda kommunens e-tjänst för att göra din uppsägning. Om du inte har bank-id, besöker du kontaktcenter i stadshuset för att få hjälp med uppsägning.

Kommunens uppsägning av plats

Om en skolbarnsomsorgsplats utan särskilda skäl inte har nyttjats under två månader sammanhängande tid, kan platser sägas upp av kommunen med omedelbar verkan. Föräldern kontaktas alltid innan uppsägning.

Förälder som inte betalar fastställd avgift för skolbarnomsorgen mister rätten till plats. Rätt till ny plats inom skolbarnsomsorgen medges först efter att hela skulden är betald eller annan överenskommelse träffats om betalning av skulden.