Aktuell information om skolskjuts inför vårterminen 2023

Ny leverantör av skolskjuts har upphandlats från och med 1 januari 2023. Det blir Södertälje Taxi som tar över efter Samtrans. I samband med upphandlingen uppdaterades även skolskjutsreglementet och fastslogs i kommunstyrelsen i maj 2022.

I nuvarande avtal har prismodellen utgått från ett fast pris per elev och läsår oavsett hur långt eleven har rest inom kommunen. Det är en modell som få andra kommuner använder på grund av att det kan skapa större kostnader. Mot bakgrund av detta beslutades i utbildningsnämnden om en mer kostnadseffektiv rörlig prismodell som utgår från antal körda kilometrar, vilket är den vanligaste avtalsformen i kommuner numera. Detta för att kunna lägga mer resurser på lärande som gynnar elevers kunskapsutveckling.

Detta medför i praktiken att elever som tidigare beviljats skolskjuts kan få avslag om egen vald skola ligger längre bort än närmsta anvisad kommunal skola, eftersom det medför ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. Detta framgår av skollagen 10 kap. 32 § andra stycket

Skolskjuts i hemkommunen

32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Om en elev inte längre har rätt till skolskjuts med särskild kollektivtrafik av denna anledning, erbjuder kommunen kan vårdnadshavare ansöka om ekonomisk ersättning för självskjutsning och/eller SL-kort för sitt barn. Schablonbeloppet uppgår till 4 095 kr per termin och barn och baserar sig på Skatteverkets milersättning.

Ansökan görs enklast via vårdnadshavarportalen för skolskjuts  

Till följd av de konsekvenser beslutet inneburit för elever under ett pågående läsår, har utbildningsnämnden 2022-12-08 fattat beslut om avsteg från skolskjutsreglementet under perioden 2023-01-10 - 2023-06-13. Avsteget omfattar elever i årskurs 9 samt elever som beviljats skolskjuts inom grundskolan till följd av särskilda skäl, liksom elever boende inom samma geografiska områden där samåkning kan bli aktuellt.

Utbildningskontoret kommer i samverkan med Södertälje Taxi arbeta för att fler elever ska få skolskjuts under vårterminen genom att fylla upp lediga platser i redan planerade rutter med befintliga fordon. Ett annat exempel på lösning är möjligheten att samordna resor för ett större antal elever uppemot 15 eller fler, som bor i samma bostadsområde.

Alla vårdnadshavare som fått avslag inför vårterminen kommer få ett informationsbrev hemskickat innan jullovet om vad som gäller för just deras barn.

Vid frågor och funderingar, vänligen mejla skolskjuts@skolasodertalje.se