Information för rektorer och huvudmän

Information för rektorer och huvudmän

Information för rektorer och huvudmän avseende ansökan om förlängda studier, riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid samt anmälan av studieavbrott.

Ansökan om förlängd studietid

Ansökan ska göras senast 1 april det år eleven går årskurs 3 om skolan har för avsikt att ansöka om förlängd studietid (årskurs 4). Skärskilda regler gäller för gymnasiesärskolan samt nationell idrottsutbildning (NIU).

Ansökan om förlängd studietid, E-tjänster och blanketter (länk)  Efter 1 april är inte länken längre klickbar.

Beskrivning av det regelverk Södertälje kommun följer vid ansökan om förlängd studietid:

Riktlinjer för ersättning vid förlängd studietid gymnasieelever.(länk till pdf)

Om du inte har möjlighet att använda E-tjänst fyller du i blanketten och mejlar den till antagningsadministration@skolasodertalje.se

Blankett ansökan om förlängda studier.pdf

Anmälan om påbörjad frånvaroutredning

I enlighet med skollagen skall rektor meddela hemkommunen så snart en utredning om ogiltig frånvaro har inletts. 

Anmälan gör du under E-tjänster och blanketter: Anmälan om påbörjad frånvaroutredning

Om du inte har möjlighet att använda E-tjänst kontaktar du antagningsadministrationen.

antagningsadministration@skolasodertalje.se

Anmälan om studieavbrott

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms - och elevdatabasen (UEDB) och även meddela detta till hemkommunen enligt Skollagen 15 kap 15 § Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002).

Anmälan gör du under E-tjänster och blanketter (länk)

Om du inte har möjlighet att använda E-tjänst kontaktar du antagningsadministrationen.

antagningsadministration@skolasodertalje.se

Övriga frågor

Vid frågor eller behov av annan information eller blanketter kontaktaktas administrativ handläggare på utbildningskontoret, Södertälje kommun.

antagningsadministration@skolasodertalje.se