Lotteritillstånd - registreringslotterier

Om din förening ska anordna ett lotteri ska du vända dig till Föreningsstöd för att få tillstånd och information. Från 1 januari 2019 regleras lotteriverksamheten i Sverige av Spellagen. 

Föreningar som anordnar så kallade registreringslotterier enligt 6 kap 9§ spellagen (2018:1138) ska ansöka om registrering hos Kommunen där föreningen är verksam. 
I Södertälje kommun är den ansvariga myndigheten Kultur- och fritidskontoret.

Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. På Spelinspektionens sida för registreringslotterier kan du läsa mer om hur verksamheten ska bedrivas och hur lotten ska vara utformad. 

Lotteri eller tävling?

Definitionen på lotteri är ett arrangemang där någon har chans att vinna ett pris, och där sannolikheten att vinna utgörs av slumpen. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan eller svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vad innebär ett registreringslotteri?
 • Tillstånd ges till ideella föreningar och registrerade trossamfund.
 • En insats ska krävas för att delta i lotteriet.
 • Lotteriet ska tillhandahållas endast inom den/de kommuner där föreningen är verksam.
 • Värdet av en kontantvinst är högst ett prisbasbelopp. (Värdet på en varuvinst kan vara högre).
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara 35-50% av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter).
 • Kontrollant förordnas av Kommunen vid registrering.
 • Efter genomfört lotteri skall lotteriet redovisas för kontrollanten.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier under en fem-årsperiod ska motsvara max 33 och 1/3 prisbasbelopp.
Vilka dokument skall bifogas ansökan om registrering?
 • Protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om att lotteriansökan ska göras och vem som är föreningens lotteriföreståndare/kontaktperson.
 • Föreningens stadgar.
 • Den senaste verksamhetsberättelsen.
 • Revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
 • Resultat- och balansräkning för det senaste avslutade verksamhetsåret.
Var och hur ansöker jag om tillstånd för att registrera ett lotteri?

Ansökan görs via kommunens e-tjänst (länk nedan) och handläggs av Föreningsstöd på enheten Fritid och förening. Observera att med tillståndet följer en skyldighet att redovisa lotteriet i efterhand. Ansökan kostar 500 kronor. Kostnad för kontrollantarvode (3 % av lotteriets överskott, dock högst 3000 kronor) erläggs föreningen efter redovisat lotteri via faktura från Södertälje kommun. Kontrollanten ersätts sedan av kommunen.

Lotterier utan krav på registrering
 • Lottpris är högst 1/4000 prisbasbelopp (2024: 14,33 kronor)
 • Vinster endast utgörs av varor
 • Värdet av den högsta vinsten är högst 1/6 prisbasbelopp (2024: 9550 kronor)
 • Lotteriet endast bedrivs inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar
 • Kontaktuppgifter
 • Föreningsstöd Frågor om lotterier, föreningsbidrag och föreningsstöd.
 • forening@sodertalje.se