Representationsanslaget

Södertälje kommun har ett anslag för föreningar och organisationer att söka för representation. Här kan du läsa vad som gäller.

 Riktlinjer för ansökan om medel från representationsanslaget

Möjlighet finns för föreningar, skolor och klasser att söka mindre anslag från representationsgruppen enligt följande riktlinjer:

 • Ansökan ska ha kommit in till Representationsgruppen senast 60 dagar före arrangemanget
 • Aktiviteter och verksamhet som på ett positivt sätt bidrar till barn- ungdomars- och resurssvaga gruppers deltagande
 • Aktivitet och verksamhet som bidrar till att Södertälje uppmärksammas på ett positivt sätt. Bidrag kan också beviljas för genomförande av arrangemang på nationell eller internationell nivå som anordnas i Södertälje, under förutsättning att arrangemanget medför positiv uppmärksamhet för Södertälje.
 • Aktivitet och verksamhet som främjar internationella kontakter, vänortsutbyte och som bidrar till mångfald, internationell förståelse och ömsesidighet.
 • Jubileum och firande av föreningar vid 25-, 50-, 75- och 100-års firande, med samma intervall för nästkommande hundratals år, som riktar sig till medlemmar i föreningen.
 • Avser föreningar som finns i kommunens föreningsregister. Fungerande förening med verksamhet och sätet i Södertälje kommun
 • Ansökan kan göras på blankett som skickas på e-post eller brev ställt till Södertälje kommun, Representationsgruppen. Blankett sänds till sekreteraren i representationsgruppen. Se nedan.
 • Återrapportera till kommunen vad bidraget gått till.  Det ska tydligt framgå i all utåtriktad information om ett jubileum får bidrag från Södertälje kommun. Återrapportering ska inlämnas senast 90 dagar efter avslutat arrangemang eller jubileum.
 • Bidrag lämnas inte till årligt återkommande arrangemang, cuper, turneringar. Ett nytt arrangemang kan stödjas första året, om det vänder sig till allmänheten.
 • Anslaget avser ej ersätta förenings- och aktivitetsbidrag för samma ändamål, som prövas av annan kommunal nämnd eller kontor.
 • Bidrag lämnas inte till investeringar i utrustning eller fastighet

 De av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för representation och gåvor ska vara vägledande vid användning av bidraget.