Föreningsarkivet

Vår förening är en ideell förening som hanterar och bevarar arkiv åt föreningar, personer och organisationer som varit eller är verksamma inom Södertälje och Nykvarn.

Uppgiften är att samla, inventera och bevara handlingar med anknytning till föreningar och enskilda personer. Föreningsarkivet har även till uppgift att väcka intresse för föreningarnas och folkrörelsernas historia samt stödja sådant intresse. Medlemskap i föreningen är öppet för föreningar verksamma inom Södertälje och Nykvarn. Medlemskapet kostar 100 kronor per år.

Södertälje kommun håller Föreningsarkivet med lokaler och personal. Södertälje och Nykvarns kommuner lämnar bidrag till driften.

Föreningsarkivets handlingar förvaras i Södertäljes Stadsarkivs lokaler i gamla Mariekällskolan.

Vad bör sparas? expand_less expand_more

Allt kan inte bevaras för framtiden. Det är därför viktigt att komma fram till vad som kan gallras utan att betydelsefull information går till spillo.

En huvudregel är att handlingar som skapats av den egna föreningen alltid är värd att bevara. Detsamma gäller brev och skrivelser som är direkt ställda till föreningen. Håll handlingar som ska bevaras isär från dem som ska gallras.

Att spara

 • Avtal och kontrakt
 • Diarier
 • Foto och film från den egna föreningens verksamhet. Förse fotografierna med uppgifter om motiv, årtal och fotograf.
 • Föremål (fanor, ordförandeklubbor, stämplar, märken m.m.) har ett stort värde för föreningar och är bärare av viktig information. De bör ses som en del av den helhet av information som föreningar lämnar efter sig.
 • Handlingar rörande vissa ämnen. Det kan vara personalhandlingar som lönekort, anställningsbevis m.m.som arbetsgivaren kan vara skyldig att bevara med tanke på pensioner och försäkringsfrågor. Det kan också vara handlingar angående fastigheter, utbildning, konferenser, tävlingsverksamhet, kampanjer osv.
 • Historiker och jubileumsskrifter
 • Inkomna brev och skrivelser samt kopior av utgående skrivelser.
 • Kartor och ritningar med anknytning till föreningens verksamhet, särskilt aktuell för föreningar med egna fastigheter
 • Korrespondens
 • Medlemsförteckningar och matriklar
 • Protokoll från den egna föreningen, även sektions- och kommittéprotokoll och liknande. Bilagor till protokollen som rapporter, motioner, bokslutshandlingar. Bevara det undertecknade originalet. Om originalet saknas, bevara kopian.
 • Räkenskaper. Ideella föreningar som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen(1999:1078) ska bevara räkenskapshandlingar i minst 10 år. För övriga ideella föreningar finns inte detta krav men de rekommenderas att följa bokföringslagens regler. Årsbokslut, huvudböcker (s.k. systematisk bokföring), årsjournaler, kontoplaner, kassaböcker bevaras och det gäller även äldre verifikationer före 1951.
 • Statistik. Medlemsstatistik och annan statistik som rör den egna verksamheten.
 • Trycksaker som föreningen själv producerat: affischer, program, vishäften, broschyrer, föreningstidningar, utbildningsmaterial, annonser, inbjudningar osv.
 • Verksamhetsberättelser
Vad kan kastas? expand_less expand_more

Typ av handling:

 • inkomna cirkulär från riks- och distriktsorganisationer
 • trycksaker och reklam som inte har producerats av den egna föreningen
 • kursanmälningar
 • kontoutdrag, saldobesked och postgirotalonger
 • rekvisistioner, frakt- och följesedlar
 • månads- och kvartalsrapporter, om motsvarande information återfinns i årsrapporten
 • dubbletter och kopior
 • blanketter och formulär
 • kladdar och minnesanteckningar som inte tillför någon information.

Ovanstående handlingstyper kan gallras vid inaktualitet.

Typ av handling:

 • grundbokföring (dagböcker och motsvarande)
 • verifikationer efter år 1951, om övriga räkenskaper finns bevarade

Ovanstående handlingstyper kan gallras efter 10 år.

Leveranser till arkivet expand_less expand_more

Leveranser görs personligen av någon som representerar föreningen. Före leveransen rensas materialet från all plast och metall och läggs sedan i godkända arkivkartonger. Med leveransen ska ett reversal följa som fungerar som ett kvitto. Kontakta alltid arkivet före leverans.

Arkivbildare expand_less expand_more

Föreningsarkivet innehåller just nu ca. 460 arkivbildare på cirka 300 hyllmeter. Den största gruppen föreningar är fackliga föreningar men det finns även handlingar från kulturella, religiösa och politiska föreningar m.m.

A expand_less expand_more

AB Harry Andersson (endast porträttfotografier 1970-tal)
ABF Ytterjärna, Järna-Mölnbo, Hölö-Mörkö
ABF Nykvarn
ABF Salem
ABF Södertälje
ABF Tveta
ABF Östertälje
AGA:s verkstadsklubb
Aktionsgruppen i Taxinge
Alfa-Laval verkstadsklubb
Allaktivitetshuset i Saltskog
Anläggningssamfälligheten Saltskogs småhus
Arbetarnas samaritförening
Arne Lööws historik - Sågen i Sundsvik
Arvid Petterssons samlingar
Assyriska Riksförbundet
Assyriska Ungdomsförbundet
Astras verkstadsklubb

B expand_less expand_more

Bageriarbetareförbundet avd. 22
Baltic verkstadsklubb
Barnens dagstiftelsen i Södertälje
Berglundska stiftelsen
Bilderboken LT (Johan Hasselrots samling)
Birkaporten Sankt Ansgar
Bokhandlarföreningen arbetarkultur
Bollklubben Star
Brottsofferjouren i Södertälje
Brunnsängs & Grusåsens socialdemokratiska förening
Brunnsängsskolans elev- och föräldraförening
Byggnads avd 77 hjälpverksamhetsstiftelsen & Byggnads Södertäljes träklubb avd. 40
Byggnadsarbetarnas mätningsdistrikt avdelning 28
Bårsta & Ronna socialdemokratiska förening
Båtklubb Nr 1 Viksberg Holmen
Båtklubben Oaxen

C expand_less expand_more

Carl-Erik Johanssons samling
Centerkvinnorna kommunkrets Södertälje
Centerns ungdomsförbund (CUF) i Stockholms län
Centerpartiets kommunkrets Södertälje
Centrifugens verkstadsklubb, Centrifugens gjuteriklubb avd 21
Chilekommittén

D expand_less expand_more

De förenade förbunden avd. 37
De organiserades arbetslösas förening i Södertälje
Defibrators verkstadsklubb
Diabetesföreningen i Södertälje
Duvans föräldrakooperativ

E expand_less expand_more

Edvin Jonassons samling
Enhörna Elektriska distributionsförening
Enhörna Hembygdsförening
Enhörna teaterförning
Enhörnakören
Enhörna-Turinge MHF-avdelning
Epilepsiföreningen
Erhard och Hans Ilmes personarkiv (främst noter)
Evangeliska fosterlandsstiftelsen i Södertälje

F expand_less expand_more

Fackliga centralorganisationen i Södertälje
Fastighetsföreningen Rosen UPA
Figure of 8 dancers
Finkarby vägförening
FNL-rörelsen i Södertälje
Folkets husföreningen i Södertälje
Folkets husföreningen i Järna
Folkets husföreningen i Nykvarn
Folkets husföreningen i Östertälje
Folkets parksföreningen i Mölnbo
Folkets parksföreningen i Nykvarn
Fredrika Bremer förbundet (Södertälje)
Friluftsfrämjandet i Järna
Friluftsfrämjandet i Södertälje
Friluftsfrämjandet i Vårdinge
Frivilliga befälsutbildningen
Frivilliga radioorganisationen krets 44
Fundo aluminium AB verkstadsklubb
Föreningen en grönskande ålderdom
Föreningen flottans män i Södertälje
Föreningen Lästringe låtar
Föreningen Norden i Södertälje
Föreningen nytta och nöje
Föreningen Södertälje idrottspark
Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn
Företagarna i Södertälje

G expand_less expand_more

Gamla SIF-are
Geneta socialdemokratiska förening
Gnistan, IFS-APS (intresseförening schizofreni och andra psykoser)
Godtemplarorden i Södertälje
Greta Rörbys tidningsurklipp
Grusåsens dataförening
Grusåsens socialdemokratiska kvinnoklubb
Gränges Weda verkstadsklubb
Götherströmska cigarraffären

H expand_less expand_more

Hantverksföreningens ungdomsförening i Södertälje
Hem och skola i Enhörna
Hem och skola i Mölnbo
Hem och skola i Nykvarn
Hem och skola i Ronna
Hembiträdesföreningen i Södertälje & Östertälje
Holms maskinfabriks verkstadsklubb
Hugo Eidems samling
Husmodersföreningen hem och samhälle i Södertälje
Husmodersföreningen hem och samhälle i Östertälje
Hölö arbetarekommun
Hölö bastuförening
Hölö elektriska distributionsavdelning
Hölö fruktodlarförening
Hölö föreläsningsförening
Hölö och Oaxens konsumtionsföreningars arkiv
Hölö socialdemokratiska kvinnoklubb
Hölö vägförening

I expand_less expand_more

Idrottsklubben Birka
IFK Södertälje
Igelsta ångsågs sjukhjälpsförening
Intresseföreningen äldreboende Östertälje
IOGT-NTO Avd 75 Ljus och frihet (Södertälje)
IOGT-NTO Kretslogen Stjärnan
IOGT-NTO Logen 1608 Erik Dahlbergs minne byggnadsförening 
IOGT-NTO Logen 2234 Mölnbo
IOGT-NTO Logen 2708 Gustaf Adolf (Södertälje)
IOGT-NTO Logen 3878 Ungdomsstjärnan i Hölö
IOGT-NTO Logen 3957 Lina Borg (Södertälje)
IOGT-NTO Logen 4232 Wårbrodd
IOGT-NTO Logen 45 Kung Karl (Södertälje)
IOGT-NTO Logen 5243 Järnabygd. i Järna
IOGT-NTO Sommarhemsförening i Södertälje
IOGT-NTO Templet 2143 Hölö Framtid (Hölö)
IOGT-NTO Templet 327 Framtidens hopp
IOGT-NTO Ungdomslogen 298 Topelius
IOGT-NTO Ungdomslogen 82 Winklers minne
IOGT-NTO Ungdomslogen och Studietemplet st:a Ragnhild (Södertälje)

 

J expand_less expand_more

Joel Johanssons samlingar (tryck)
John Risbergs handlingar (Baltic)
Järna andelstvätteriförening
Järna arbetarkommun
Järna elektriska distributionsavdelning
Järna elektriska verk
Järna fotoklubb
Järna gymnastikförening
Järna hembygdsförening
Järna hemvärnskrets
Järna Lions
Järna lottakår
Järna manskör
Järna och Mölnbo villaförening
Järna reseffektsfabrik AB
Järna socialdemokratiska förening
Järnakretsen av jordbrukarnas ungdomsförbund, JUF
Järnas husmodersförening

K expand_less expand_more

Kanotföreningen Kanotisterna
Kiholmens samfällighet
Knut Harald Linders minnesstiftelse
Konsumentföreningen Nykvarn
Kooperativa utvecklingsbyrån "Kuben"
Korpen Södertälje
Kringel Singers
Kulturhistoriska föreningen i Södertälje
Kurt Malmgrens arkiv
Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté i Södertälje
Kvinnojournen i Södertälje

L expand_less expand_more

Lantmännens riksförbund (LRF), Järna
Lantmännens riksförbund (LRF), Turinge-Enhörna
Lerhaga bevattningsförening
Liberalerna i Nykvarn (fd Folkpartiet)
Liberalerna i Södertälje (fd Folkpartiet)
Lions club i Turinge
Liv i Sverige
LO-sektionen i Södertälje
Lärarnas missionsförening
Läroverkslärarnas riksförbunds lokalförening i Södertälje

M expand_less expand_more

Majblommekommittén i Järna
Majblommekommittén i Södertälje
Malmsjöns stugägareförening 
Mariekälla socialdemokratiska förening
Metodistförsamlingen i Södertälje och Mörkö
Moderata samlingspartiet
Morenska släktforskningsföreningen
Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) i Järna
Mölnbo arbetarekommun
Mölnbo gymnastikförening
Mölnbo socialdemokratiska förening
Mörkö arbetarekommun
Mörkö blåbandsförening
Mörkö elektriska distributionsförening
Mörkö socialdemokratiska kvinnoklubb

N expand_less expand_more

Nationaltemplarorden (Hölö)
Naturskyddsföreningen i Södertälje
Nordiska byggnads & träarbetarfederationen
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV Södertälje)
Nykvarn Rotaryklubb
Nykvarns arbetarekommun
Nykvarns pappersbruk
Nykvarns pappersbruk avd. 76
Nykvarns socialdemokratiska förening
Nätverket Södertäljebor mot en bilbro över Maren

O expand_less expand_more

Oaxenfärjans intresseförening
Olsson motorfabriks verkstadsklubb

P expand_less expand_more

Parkinsongruppen i Södertälje
Pensionärspartiet Södertälje (PPS)
Pershagens sportklubb
Pershagens vägförening
PRO Brunnsäng-Grusåsen
PRO centrala Tälje
PRO Enhörna
PRO Hovsjö-Saltskog
PRO Hölö
PRO Järna-Vårdinge
PRO Mörkö
PRO Rosenlund-Östertälje
PRO Samorganisation danssektion
PRO Södertälje samorganisation
PRO Turinge
PRO Västertälje
PRO Västra Tälje
Psoriasisföreningen i Södertälje

R expand_less expand_more

RFSU i Södertälje
Ronna Socialdemokratiska kvinnoklubb
Rosenlunds & Viksängens, Östras socialdemokratiska förening
Rosenlunds ekonomiska garageförening
Rädda barnen
Röda kors-kretsen i Järna
Rönneberga Bygdegårdsförening
Rösjön-Lövnäs vägsamfällighet

S expand_less expand_more

S:t Georgskommittén Södertälje/Nykvarn
Saab-Scania verkstadsklubb, Scania-Vabis gjutareklubb
SACO (Södertälje)
Saltskog gårds vänner
Saltskog socialdemokratiska förening
Samlarföreningen Holmfast Nordstjärnan
Samverkande byggnadsfacken i Södertälje
Scouterna Södertäljekretsen
SEKO post i Södertälje
Seniorboende i Södertälje södra kommundelar, kooperativ hyresförening
SFMP - sällskapet förvisad Mariekällpersonal
Sjuk och begravningshjälpskassan för Enhörna, Yttre & Överenhörna
Sjuk och begravningskassan i Turinge
SKAIS konstklubb
SKAIS löparsektion
SKTF
Sköldings skofabriks arbetareklubb
Smålands gille i Södertälje
Smålandsklubben
Socialdemokraterna i Pershagen-Södra
Socialdemokratiska kvinnoklubben i Rosenlund
Socialdemokratiska tjänstemannaföreningen i Södertälje
Soldala-Vibergen-Olovshage villaägareförening
Spanienkommittén i Södertälje
SPF Järna-Hölö-Mörkö
SPF- Opalen
SPF- Sveriges pensionärsförbund avd 213
SPF- Sveriges pensionärsförbund, Järna, Hölö-Mörkö
Spanienkommittén i Södertälje
Squaredanceföreningen figure of 8 dancers
Statspensionärernas förening i Södertälje avd 43, SPRF
Stiftelsen Saltskogs gård
Stiftelsen Södertälje ungdomsgård
Stig Parborns handlingar
Stockholms kemiska-tekniska arbetareförening
Stoppa kriget-kommittén i Södertälje
Studieförbundet Vuxenskolan i Södertälje
Svartbro Norra Samfällighetsförening
Svenska beklädnadsarbetareförbundet avd 115
Svenska beklädnadsarbetareförbundet avd 118
Svenska bleck- & plåtslagareförbundet avd 33
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet avd 16
Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet avd 71
Svenska byggnadsarbetareförbundet avd 323
Svenska byggnadsarbetareförbundet avd 367
Svenska byggnadsarbetareförbundet avd 40
Svenska byggnadsarbetareförbundet avd 77
Svenska elektrikerförbundet avd 10
Svenska elektrikerförbundet avd 85
Svenska fabriksarbetareförbundet avd 15
Svenska fabriksarbetrareförbundet avd 332
Svenska facklärarförbundets avdelning B/10 Södertälje
Svenska fastighetsarbetareförbundet avd 16
Svenska förmansförbundet avd 27
Svenska gjutareförbundet avd 21
Svenska grov & fabriksarbetareförbundet avd 153
Svenska grov & fabriksarbetareförbundet avd 221
Svenska grov & fabriksarbetareförbundet avd 314
Svenska gorv & fabriksarbetareförbundet avd 385
Svenska jutefabriken, sparkassa
Svenska juteväveri ABs f.d. arbetares understödsfond
Svenska järnvägsmannaförbundet avd 60
Svenska järnvägsmannaförbundet avd 233
Svenska kommunalarbetareförbundet avd 10
Svenska landsbygdens ungdomsförbund (Enhörna)
Svenska landsbygdens ungdomsförbund (Hölö-Mörkö)
Svenska landsbygdens ungdomsförbund (Taxinge)
Svenska lantarbetareförbundet avd 104
Svenska lantarbetareförbundet avd 105
Svenska lantarbetareförbundet avd 112
Svenska lantarbetareförbundet avd 133
Svenska lantarbetareförbundet avd 185
Svenska lantarbetareförbundet avd 190
Svenska lantarbetareförbundet avd 192
Svenska lantarbetareförbundet avd 198
Svenska lantarbetareförbundet avd 200
Svenska lantarbetareförbundet avd 202
Svenska lantarbetareförbundet avd 438
Svenska lantarbetareförbundet avd 88
Svenska livsmedelsarbetareförbundet avd 8
Svenska livsmedelsarbetareförbundet avd 14
Svenska livsmedelsarbetareförbundet avd 22 
Svenska maskinverkens verkstadsklubb
Svenska metallarbetareförbundet avd 30
Svenska murareförbundet avd 30
Svenska målareförbundet avd 14
Svenska Norgehjälpen i Järna
Svenska riksbyggens lokalförening i Södertälje
Svenska röda korset (Södertälje)
Svenska röda korset (Enhörna)
Svenska röda korset (Järna)
Svenska röda korset (Turinge)
Svenska sko & Läderindustriarbetareförbundet avd 32
Svenska sko & Läderindustriarbetareförbundet avd 48
Svenska stenindustriarbetareförbundet avd 117
Svenska sågverksindustriarbetareförbundet avd 68
Svenska tobaksindustriarbetareförbundet avd 6
Svenska transportarbetareförbundet avd 105
Svenska träindustriarbetareförbundet avd 114 (även avd 3 + 113)
Svenska träindustriarbetareförbundet avd 145 (även avd 323)
Svenska träindustriarbetareförbundet avd 23
Svenska träindustriarbetareförbundet avd 455
Svenska träindustriarbetareförbundet avd 61
Svenska turistföreningen, Södertäljekretsen
Svenska typografförbundet avd 77
Svenska väg & vattenbyggnadsarbetareförbundet avd 4
Sveriges arbetsledareförbund avd 74
Sveriges arbetsskydds- och samaritförbund
Sveriges kommunaltjänstemannaförbund avd 17
Sveriges kristna socialdemokratiska förbund "Broderskapsgruppen"
Sveriges lärarförbund avd B 19 Södertälje
Sveriges mekaniska verkmästareförbund
Sveriges pensionärers riksförbund avd 43
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (Ronna)
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (Södertälje)
Sveriges socialdemokratiska ungdomsklubb (Nykvarn)
Sveriges socialdemokratiska ungdomsklubb (Tveta)
Sveriges socialdemokratiska ungdomsklubb (Östertälje)
Sveriges socialdemokratiska ungdomsklubb (Hölö)
Synskadades förening i Södertälje-Nykvarn
Södertälje Afrikagrupp
Södertälje allmänna idrottsklubb
Södertälje allmänna nykterhetskommitté
Södertälje arbetarekommun
Södertälje arbetarinstitut
Södertälje bilarbetares verkstadsklubb
Södertälje blåbandsförening
Södertälje blåsorkester/hemvärnets musikkår
Södertälje bokhandel
Södertälje boktryckeri AB
Södertälje bordtennisklubb
Södertälje byggnadssnickeri & Timmermansfackförening
Södertälje båtklubb
Södertälje demensförening
Södertälje dövas förening
Södertälje esperantoförening
Södertälje fabriks- och hantverksförening
Södertälje filmstudio
Södertälje finskspråkiga socialdemokratiska förening
Södertälje folkrörelsearkiv
Södertälje fotbollsklubb
Södertälje fotoklubb
Södertälje frivilliga skarpskytteförening
Södertälje fältbiologer
Södertälje föreningsråd
Södertälje föreningsråd, Södra sektionen
Södertälje gymnastik och sportförening
Södertälje hantverksförenings damklubb
Södertälje hemvärn
Södertälje hyresgästförening
Södertälje idrottsförening
Södertälje innerwheelklubb
Södertälje jaktskytteklubb
Södertälje kammarmusikförening
Södertälje karjala-seuran joktokunnan kokouksesta
Södertälje koloniträdgårdar
Södertälje kommunistiska arbetarekommun
Södertälje kommunistiska ungdomsklubb
Södertälje konstförening
Södertälje kooperativa kvinnogille
Södertälje kooperativa måleriaffär förening U P A
Södertälje köpmannaförening
Södertälje livsmedelshandlarsektion
Södertälje lottakår
Södertälje lärarförening
Södertälje maskinsättarsektion
Södertälje metallförädlings verkstadsklubb
Södertälje orkesterförening
Södertälje pojkseriekommitté
Södertälje Rotaryklubb
Södertälje rörarbetarklubb
Södertälje schacksällskap
Södertälje simsällskap
Södertälje skyttegille
Södertälje släktforskarförening
Södertälje socialdemokratiska byggnadsarbetareklubb
Södertälje socialdemokratiska kvinnoklubb
Södertälje socialdemokratiska metallarbetareklubb
Södertälje socialdemokratiska ungdomsklubb "Frihet"
Södertälje sportdykarklubb
Södertälje sportklubb
Södertälje stads tjänstemannaförening
Södertälje stålrörs verkstadsklubb
Södertälje sångarförbund
Södertälje södra socialdemokratiska förening
Södertälje tennisklubb
Södertälje trädgårdsmästarnas torghandelsförening
Södertälje trädgårdsodlarförening
Södertälje trävarubolag
Södertälje ungdomsgårdsstiftelse
Södertälje ungdomsråd
Södertälje verkstäders verkstads- och diskussionsklubb
Södertälje västra socialdemokratiska förening
Södertälje Zontaklubb
Södertälje östra socialdemokratiska kvinnoklubb
Södertäljebor för fred
Södertälje-Mälaren Rotaryklubb
Södertälje-Nykvarn FRO-avdelning, krets 44
Södertälje-Nykvarns orientering (SNO)
Södertäljeoperan
Södertäljeortens djurskyddsförening
Södertäljeortens hushållningsgille
Södertäljeortens industriförening
Södertäljes godtemplares idrottsförening
Södertörns blåbandsdistrikt

 

T expand_less expand_more

Taxinge församling, fattigkassa
Taxinge skyttegille
Taxinge södra VSF
Taxinge-Näsby elektriska distributionsförening
Tekniska föreningen i Södertälje
Telegraf och telefonmannaförbundet i Södertälje
Telge harmony chorus och Telge Teens
Telgeakutens patientförening
TIBO verkstadsklubb
Torsjödals koloniförening
Trollsjöns samfällighetsförening
Tunabyns avloppsförening
Turinge arbetarekommun
Turinge elektriska distributionsförening
Turinge föreläsningsförening
Turinge och Taxinge hembygdsförening
Turinge skyttegille
Turinge socialdemokratiska kvinnoklubb
Tveta arbetarekommun
Tveta elektriska distributionsavdelning
Tveta socialdemokratiska kvinnoklubb
Tyréns ritningsarkiv
Tälje bokbindarklubb
Tälje fotbollsklubb
Tälje skog och ungdom
Täljebygdens skolförening
Tälje-Nykvarns lokala villaägareförening

U expand_less expand_more

Ulfings mekaniska verkstadsklubb
Unga örnar i Södertälje
Unga örnar Ronna-Karlhov

V/W expand_less expand_more

Wedaverkens gjuteriklubb
Wendelas vänner
Vietnamkommittén
Wij Gammelgård
Villaägarnas riksförbund, Södertäljekretsen
Vin- och spritcentralens verkstadsklubb
Vita bandet
Women aglow
Vårdinge elektriska distributionsförening
Vårdinge församlings kungliga jordbrukssällskap - avskrifter
Vårdinge hembygdsförening
Vänsterpartiet Södertälje
Västergårdsgruppen
Västertälje socialdemokratiska förening

Y expand_less expand_more

Ytterjärna arbetarekommun

Å expand_less expand_more

Åke och Inga Lindblads samlingar

Ö expand_less expand_more

Östertälje/Rosenlunds villaförening
Östertälje arbetarekommun
Östertälje elektriska distributionsavdelning
Östertälje gymnastikförening
Östertälje intresseförening för äldreboende
Östertälje skolidrottsförening
Östertälje socialdemokratiska kvinnoklubb
Östertälje systuga
Östertälje föreläsningsförening