Torekällbergets tryckeri 1905

Interiörbild på Torekällbergets boktryckarverkstad

Vid torget på Torekällberget ligger Torekällbergets accidenstryckeri. Föremålen i tryckeriet är från tiden 1875–1910 och kommer från olika tryckerier i Södertälje. I ett accidenstryckeri görs tillfälliga trycksaker såsom reklamblad och etiketter.

Tryckeriet panorama webb.jpg

Läs mer

Tryckerier under 1800-talet expand_less expand_more

I början av 1800-talet ökade etableringsfriheten för tryckerier, bokhandlare och lånebibliotek vilket gjorde att många nya tryckerier öppnade. De flesta Accidenstryckerier var små, med en tryckare och en eller flera lärlingar. De gjorde tillfälliga trycksaker, reklamblad, servetter, inbjudningskort, visitkort, etiketter och räkningar. På små tryckerier gjorde mäster alla arbetsmoment själv.

Tryckarna var nästan uteslutande män, men från mitten av 1800-talet blev det vanligare att tryckerierna också hade kvinnliga medarbetare. De jobbade oftast som sättare vid pressarna. Sättaren placerade bokstäverna i rätt ordning innan de trycktes. När sättmaskinerna kom på 1900-talet försvann sättarnas arbetsuppgifter. Det gjorde att färre kvinnor fick jobb på tryckerierna under 1900-talet. Den första sättmaskinen i Sverige installerades på Svenska Dagbladet 1898.

När bokstäverna, eller typerna, var satta skulle de tryckas på papper i flera exemplar. De första tryckpressarna kom redan under 1700-talet och var av trä. I början av 1800-talet kom de första pressarna av gjutjärn.

Papper gjordes tidigare av lump. Lump är tygrester, insamlade från textilfabriker och vanliga hem. På 1870-talet började man göra pappersmassa av trä i större skala. Det ledde till att papper blev billigare och efterfrågan på papperstryck ökade.

 

Södertälje Accidenstryckeri

Södertälje Accidenstryckeri grundades 1880 av stationsskrivaren Edvard Blom och bankkamrer Hugo von Sydow. Först var Södertälje Accidenstryckeri en liten verksamhet inrymt i ett hus på Järnagatan.

När byggmästare Holmberg (se Holmbergska matsalen) tog över tryckeriet flyttade han tryckeriet till Värdsholmen och utökade verksamheten.
Som mest hade Holmberg 20 anställda på tryckeriet.

År 1885 startade typograferna på Värdsholmen Södertäljes första fackförbund, Typografföreningen. Från 1888 fick även kvinnliga typografarbetare vara medlemmar i fackförbundet och 1890 genomdrev föreningen lika lön för kvinnliga och manliga arbetare.

I tryckeriet på Torekällberget expand_less expand_more

Typerna

I accidenstryckeriet på Torekällberget sätts bokstäverna för hand. De som tar fram och placerar bokstäverna i rätt ordning till ord och meningar kallas Sättare. I tryckeriet kallas bokstäverna för Typer. Fram till 1800-talets slut sattes all text för hand med lösa typer.

I verkstaden finns en stor förvaringsmöbel med många långsmala lådor. Möbeln kallas regal. I de långsmala lådorna förvaras typerna. Typerna finns i flera olika stilar, eller typsnitt.

I accidenstryckerier trycktes även bilder. Bilder kan återges med hjälp av klichéer som vid 1900-talets början beställdes från klichéanstalter. Från stilgjuterier beställdes små illustrationer i bly som kunde återanvändas i princip hur många gånger som helst. En skicklig handsättare kunde också komponera egna figurer med olika tecken.


Tryckpressarna

När bokstäverna är satta ska de tryckas på papper i flera exemplar. Det görs i tryckpressarna. Tryckpressarna i verkstaden drivs med fot- eller handkraft, de trampas och vevas. Tryckmetoden som används kallas högtryck. De höga ytorna på tryckformen med typerna färgas in och pressas sedan mot ett papper.


Maskinerna i tryckeriet kommer från olika tryckerier. De är tillverkade mellan 1875–1910. Samtliga tryckpressar i tryckeriet är digelpressar. I en digelpress är pressen en plan platta som träffar hela formen på en gång.


Den stora tryckpressen närmast tittfönstret är en trampdriven tryckpress från 1880-talet. Den har tillhört Länstidningen i Södertälje och är en digelpress av tillverkaren Victoria Merkur från Tyskland.


Den lilla pressen nära tittfönstret är en digelpress av tillverkaren H.K Hallström i Köping. På ena sidan finns ett handtag som trycks nedåt.
Närmast väggen står en stor tryckpress som vevas för hand. Den är tillverkad i Köpenhamn av JGA Eichoff.


Skärmaskinen

När papperstrycket är tryckt i tryckpressarna kan de behöva skäras till. Skärmaskinen närmast fönstret är troligen den äldsta maskinen i verkstaden från 1875.

In English

The print shop 1910 expand_less expand_more

In Torekällberget's print shop paper prints such as flyers, invitation cards, business cards, labels and bills are made. The objects in the workshop date from 1875-1910 and come from various print shops in Södertälje.


Print shops have existed in Sweden since the end of the 15th century. During the 19th century they became much more common, even in smaller cities. Most workshops were small, with a printer and one or more apprentices. At small print shops, the printer did all the work himself.


From the middle of the 19th century, it became common for the printing companies to employ female employees. They usually worked as a typesetter. The typesetter placed the letters in the correct order before they were printed. The first typesetter machine in Sweden was installed at Svenska Dagbladet in 1898. The machines came to replace the typesetters work.


When the letters were set, they would be printed on paper in multiple copies. The first printing presses were made of wood. From the 19th century they were manufactured in cast iron.


Paper was long made of lump. Lump was fabric debris collected from textile factories and ordinary homes. In the 1870s, pulp began to be made of wood on a larger scale. Industrialization led to paper becoming cheap and demand for paper printing increased.


In the workshop

In the print shop here on Torekällberget, the letters are set by hand. In the printing press, the letters are called types. Until the end of the 19th century, all text was set by hand with loose types. In the workshop there is a large storage furniture with many narrow boxes. In the long narrow drawers, the types are stored. The types are available in several different styles, or fonts.
This is one of the fonts found in the boxes and is called Bodoni.

Images can be reproduced with the help of clichés that were commissioned from cliché institutions in the early 1900s. From style foundries, small illustrations in lead were ordered that could be reused as many times as one wanted. A skilled typesetter could compose its own illustrations with different characters.


When the types are set, they should be printed on paper. This is done in printing presses. The printing presses in this workshop are operated with foot or hand force. The largest printing press in the workshop is a tramp-driven printing press from the 1880s. It belonged to the county newspaper in Södertälje.


After the paper prints have been printed, they may need to be cut. The cutting machine closest to the window is probably the oldest machine in the workshop, from 1875.