Patonska huset- handelsbod 1915

Handelshuset stod ursprungligen vid Stora torget i Södertälje. Då var det en av de största byggnaderna i staden. I huset har det alltid bedrivits någon form av handel. Namnet Patonska huset kommer från grosshandlaren Ninian Paton som ägde huset år 1876. Idag finns det handelsbod, lekrum och utställningar i huset.

Om byggnaden

1800-talets andra hälft var en dynamisk period då Södertälje blev en modern stad med badanläggningar, järnväg och industrialiseringen som kom att få en stor betydelse för stadens utveckling. År 1875 hade befolkningen fördubblats till drygt 3000 personer och det rådde stor bostadsbrist.

Huset var ett av de största i staden då det byggdes på 1700-talet. Stommen är timrad och fick sitt nuvarande utseende med panel på 1800-talet. Köpmännens handelsgårdar låg centralt vid Storgatan. Gårdarna hägnades av plank med portar till gården där uthusen låg. Bostadshusen som var i två våningar hade långsidan mot gatan. I bottenvåningen fanns utrymme för handelsverksamhet, ägaren bodde på övervåningen och på vindarna var magasin. 

Patons hus var inrett i elva rum med eldstäder, en salubod och två förstugor. I vinkel längs Storgatan låg ett hus inrett till tre bostadsrum med eldstäder, bagarstuga och magasin som kan ha använts för salubodens verksamhet. Inne på gården fanns ett uthus med vedbodar och hemlighus samt ett med stall, mangelbod och kallrum. 

Fastigheten hade förutom handelsbodsverksamhet även rumsuthyrning. Flera pigor verkar ha bott i huset. Ninian Paton själv bodde i Stockholm men övervåningen kan ha använts av familjen Paton när de vistades i staden.

patonskahuset.jpg