Tomgångskörning högst en minut

illustration förbud tomgångskörning

Du gör en stor positiv skillnad för människor och miljön om du stänger av motorn till din bil exempelvis vid broöppning. I Södertälje kommun får bilar inte köras på tomgång mer än en minut – för att värna såväl som närmiljön som miljön i stort. Vid broöppning ska motorn stängas av så fort fordonet har stannat.

Tomgångskörning är när du har bilen igång utan att köra. I Södertälje kommun, som i de flesta andra kommuner, är det förbjudet att ha ett fordon på tomgång mer än en minut. Detta regleras i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö.

Förbudet omfattar inte händelser då motorn hålls igång för att driva annan anordning (på fordonet) – exempelvis sopbilar.  Att driva AC eller värme i ett fordon räknas inte som annan anordning.

Tomgångskörning är onödig belastning för hälsan och miljön

Bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga för människor. Det handlar om ämnen som är cancerframkallande och som kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem.

Vid tomgångskörning utanför exempelvis förskolor, skolor och daghem kan avgaserna sugas in via ventilationen och orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar för att de har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. Dessutom är barns immunsystem under utveckling och kan därför drabbas ofta av infektioner i luftvägarna.

Avgaserna är också skadliga för växter och miljön i stort då de bidrar till bland annat växtskador, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Skrapa bilrutorna innan du startar bilen

Avgasutsläppen blir extra stora på vintern eftersom motorn då är kallare än vanligt. Skrapa därför is och snö på bilen innan du startar motorn, då slipper du andas in avgaserna när de är som giftigast. Ett bra alternativ till att få en varm bil är att använda motorvärmare/kupévärmare en stund innan du ska skrapa rutorna och åka iväg.

Tomgångskörning är ett lagbrott

Om ett brott mot regeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter.