Skötsel och underhåll

Södertäljes gator, gång och cykelbanor och andra allmänna platser ska snöröjas, halkbekämpas, papperskorgar tömmas och gator sopas rena. Tillsammans med dig sköter vi drift- och underhåll av den offentliga miljön på olika sätt.

Vinter och snöröjning

Kommunens mål med vinterväghållningen är att hålla vägar och gång- och cykelbanor framkomliga och i möjligaste mån halkfria. På många platser i kommunen ligger detta ansvar också på fastighets- och villaägare.
Under vintermånaderna följer vi väderprognoserna noggrant och har beredskap dygnet runt.

När snöröjer kommunen?

Hur ofta vi ska snöröja är i första hand en säkerhetsfråga, men det är också en budgetfråga. När det fortfarande snöar plogar vi bara bussgator, större trafikleder och prioriterade gång- och cykelvägar. Övriga områden plogar och sandar vi först när det har snöat färdigt, om det är möjligt att vänta.

En tumregel är att vi snöröjer när det är 4 cm snö på gång- och cykelvägar och huvudgator, eller 6 cm snö på lokalgator. Men det beror också på vilken typ av snö det är, om det ska snöa mer och hur stor risken är för att det ska frysa på.

Vi bevakar alltså vädret och väderleksrapporterna noga under hela dygnet, alla dagar i veckan.

Var halkbekämpar kommunen?

När vi halkbekämpar gör vi det genom att sanda eller salta för att det ska vara mindre halt. Vi prioriterar alla större vägar och gator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar, torg och trappor. Vid behov sandar vi även andra vägavsnitt och platser.

Hur lång tid tar det att snöröja hela kommunen?

När det har snöat mycket plogar vi ungefär 30 mil gator och vägar. Till det kommer ytor som torg och parkeringar. Det kan ta 8–12 timmar bara att snöröja vägarna och gång- och cykelbanorna. Eftera att det slutat snöa kan det ta upp till ett dygn innan alla ytor är snöröjda och sandande.

Kommunen och de kommunala bolagen samt våra entreprenörer har tillsammans omkring 70 maskiner som kan ploga, sanda eller salta på alla kommunens vägar, gång- och cykelbanor och andra ytor där trafikanter rör sig.

 

Servicegator

Parkeringsförbud på servicegator för snöröjning och annan underhåll

I en del områden finns det många parkerade bilar längs gatorna. Här är det svårt att komma fram för att ploga, sopa, rensa en brunn, med mera. För att kunna sköta underhåll på gatorna mer effektivt har vi parkeringsförbud på utvalda gator.

Parkeringsförbudet är fördelat mellan måndag till fredag på olika gator coh gäller under perioden 15 oktober till den 15 maj mellan kl 09.00 och 17.00. 

Läs på vägmärkena på plats för att se vilken dag som parkeringsförbudet gäller.

Du som fastighetsägare

Du som äger en villa eller en annan fastighet ansvarar för att det går att komma fram på gångbanor och trottoarer utanför ditt hus och din tomt utan att halka.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar

Vilken beredskap har kommunen för att snöröja?

Vi har flera beredskapslagda driftledare som leder alla arbetsinsatser, dygnet runt. De följer bland annat väderutvecklingen, gör kontroller av väglaget samt kallar ut de resurser som behövs. Vid behov kan vi koppla in ytterligare driftledare, och driftledarna är organiserade så att de enkelt kan samarbeta med kommunens övriga krisorganisation när det behövs.

Vi har ett stort antal beredskapslagda förare som kan inställa sig inom en timme och ett ännu större antal beredskapslagda förare som kan inställa sig inom tre timmar. Om det riktigt krisar kan vi därtill inom ett dygn ta ut ännu fler förare och maskiner genom att anlita fler entreprenörer.

Kommunen har också en trappjour med fyra medarbetare som är beredskapslagda på helger för manuell snöskottning och sandning av prioriterade trappor och gångytor i centrala Södertälje och runt sjukhuset.

Lämna synpunkter och felanmälan

Trots att vi gör stora insatser för att snöröjningen ska fungera bra kan det alltid behövas fler åtgärder någonstans. Då är dina synpunkter värdefulla för att vi ska kunna prioritera bra.

Tänk på att ha lite is i magen om din lokalgata eller någon gångbana inte har hunnit bli snöröjd - det tar minst 10 timmar att hinna med att snöröja hela Södertälje - förutsatt att det slutat snöa emellan.

Lämna gärna dina synpunkter om snöröjningen på kommunens sida om Felanmälan.

Sandsopning

I slutet av mars, om våren har kommit, börjar vi sandsopningen av våra gator samt gång- och cykelvägar. Exakt när vi kör igång beror naturligtvis på väderleken. 

Turordning för områden tätorten

Sandsopningen sker med två stora lag som kör ”allt” i varje område innan man tar sig an nästa område. Det kommer att vara ett lag som sopar områdena på var sin sida av kanalen. Det tar 3-5 dagar per område, förutsatt att det inte regnar för mycket eller snöar.

Skolorna planeras att sandsopas under påsklovet.

Kommundelarna:

Sandsopningen för 2019 är planerad att börja i Järna kommundel med fokus på gång och cykelvägar i första hand. Därefter är det Mölnbo, Hölö-Mörkö & Enhörnas tur.

Skolorna planeras att sopas under påsklovet.

Vatten binder dammet

För att gatusopningen ska damma så lite som möjligt vid sandupptagningen kör en vattenbil före arbetslagen och vattnar. Varje arbetslag använder en så kallad pensel, en sopvals och en lastbilsdragen upptagare. En mindre traktordragen upptagare används där inte den stora upptagaren kommer fram. Denna sopar även alla parkvägarna.

Totalt är det mellan 4 000–5 000 ton grus som ska sopas upp men det händer att grus och sand kan bli kvar på vissa ställen. Det beror på att parkerade bilar och andra hinder gör det svårt att komma åt all mark. Därför är det mycket viktigt att respektera de parkeringsförbud som tillfälligt gäller under sandupptagningen.

Du som fastighetsägare sopar framför din fastighet

Enligt renhållningslagen är fastighetsägare inom detaljplanerat område skyldiga att själva sopa bort sanden från trottoaren/gångbanan framför sin fastighet.

  • Fastighetsägaren får sopa ut sanden på gatan, men det måste ske innan kommunen sopat gatan.
  • Sand från gårdar eller parkeringsplatser får inte sopas ut på gatan. Den ska fastighetsägaren själv transportera bort.
  • Fastighetsägare som inte följer reglerna riskerar att debiteras för de extra kostnader som kommunen får för att frakta bort sandhögarna.