Underhåll av grusvägar

Grusväg

Kommunen ansvarar för underhåll av våra egna grusvägar. Enskilda vägar förvaltas av vägföreningar/samfällighetsföreningar eller av enskild fastighetsägare

Dammbindning

Det är viktigt att binda dammet som uppstår när fordon kör på torr grusväg. Det gör vi dels för att undvika sanitära olägenheter som neddamning av omgivningen eller gång- och cykeltrafikanter och dels för att få vägbanan att hålla längre. Det är slitlagrets allra finaste korn som rörs upp – dessa är viktiga för att binda de större partiklarna i väglaget. Så om dammet tillåts flyga iväg blir vägbanan svårbunden och känslig för korrugering.

Vi använder oss av salt för att binda dammet. Vi sprider saltet på våren när tjälen har släppt från marken så att den naturliga fuktigheten som finns i väglaget kan behållas. Ibland behöver vi vattna vägbanan innan saltning.

Grusning

När tjockleken på slitlagret på en grusväg har blivit otillräcklig behöver vägen grusas om. Det gör vi när väglaget är fuktigt så att det nya materialet lättare blandas in i det befintliga slitlagret. Oftast gör vi detta direkt när tjälen har gått ur marken på våren.

Hyvling/sladdning

Vi hyvlar eller sladdar grusvägarna för att få vägbanan att hålla längre. Arbetet är bäst att göra när vägen är fuktig – efter regn eller på våren efter tjällossning.

  • Vid hyvling skrapas det översta väglaget upp med en väghyvel. Det uppskrapade materialet blandas sedan runt för att sedan fördelas jämt över vägbanan igen. Vägmaterialet binds ihop och får en starkare sammansättning.
  • Vid sladdning åstadkommer vi en ytlig avjämning när grusvägen har fått lite mindre skador på ytan som spårbildning eller korrugering så att gruset har kastats från vägbanan eller helt enkelt dammat bort.

När vi utför hyvling eller sladdning ser vi också till att vägbanan får rätt lutning i sidled så att vatten kan rinna av vägbanan ner i diket. Vattnet kan annars tränga ner i vägbanan och orsaka skada på ytlagret och ge dålig bärighet.