Stöd till enskild väghållare

Du som erhåller statligt statsbidrag till drift av väg, enligt förordningen om statsbidrag till enskild väghållning, har också möjligheten att söka kommunalt bidrag.

Information om bidraget

  • Det är Tekniska nämnden i Södertälje kommun som beslutar om driftbidrag till enskilda väghållare som beviljats statsbidrag till drift av väg.
  • Det kommunala bidraget som utgår är ett årligt driftbidrag som avser kostnader för den, eller de delar av vägen som befinner sig i Södertälje kommun.
  • Driftbidraget avser 30% av det som Trafikverket godkänt som driftkostnad för barmarksunderhåll och vinterväghållning för respektive väg.
  • För de vägar som får statligt bidrag med mer än 70 % av sin driftkostnad, utgår kommunalt driftbidrag endast upp till och med 100 % av det som Trafikverket godkänt som driftskostnad.
  • Driftbidraget utbetalas efter ansökan från väghållaren till Södertälje kommun och grundas på föregående års, av Trafikverket godkänd driftkostnad, för respektive väg.
  • Om underhållet är eftersatt eller om vägen stängs av utan kommunens tillstånd betalas bidraget inte ut förrän bristerna har åtgärdats.

 

Ansök så här:

För att ta del av bidraget ansök via Södertälje kommuns E-tjänst. 

Du behöver söka bidraget senast den 2022-08-31 för att kunna ta del av denna utdelning.