Cykel

Cyklar i cykelställ

Södertälje ska bli en bättre cykelstad! Det finns en stor potential för ökad cykling i Södertälje.

Idag är andelen resor med cykel låg jämfört med liknande kommuner och städer, men i linje med andra kommuner i yttre delen av stockholmsregionen.  Samtidigt så görs en stor andel av de korta resorna med bil, resor som skulle kunna göras med cykel. För att höja andelen resor med cykel så behöver vi dels bygga fler och bättre cykelvägar och cykelparkeringar, dels jobba för att fler ska välja att cykla.

Antalet cyklister ökar nu också på många håll i Sverige och världen. Cykeln kan erbjuda en del av lösningen på många av våra stora utmaningar. Cykeln är tyst, ren och platseffektiv. Den gör att resenären får motion. Den är en viktig pusselbit i hur vi ska kunna bygga levande städer och levande landsbygd, samtidigt som våra utsläpp och vår miljöbelastning ska minska, och medborgarna ska ha goda möjligheter att både transportera sig, må bra och leva väl.

Att planera för cykeln är dock inte utan sina egna utmaningar. Platsen i staden är begränsad, och i Södertälje har många områden byggts under tidsperioder då cykelbanor och cykelparkeringar inte planerades in från början. Platsen måste då tas från en annan användning. Gruppen cyklister har dessutom blivit allt spretigare i takt med teknikutvecklingen, med bland annat elcyklar och lastcyklar av olika slag, som ställer nya krav på cykelvägnätet och cykelparkeringarna.

I december 2019 antog tekniska nämnden en ny cykelplan för kommunen, som du hittar nedan.  

Läs mer

På vår nya webbplats Heja hojen vill vi inspirera dig, Södertäljebo som besökare, till mer cykling i Södertälje! Här hittar du allt du behöver veta för att ta steget att börja cykla, och får tips om fina besöksmål i Södertälje som görs bäst till cykel. 

Här hittar du Heja hojen 

Varför öka cyklingen? expand_less expand_more

Cykeln som transportmedel har många fördelar. Den orsakar inte buller eller utsläpp, tar liten plats både i gaturummet och vid parkering i förhållande till sin transportkapacitet, och ger motion under färden. Cyklister bidrar till ett levande stadsliv och det ger trygghet med människor i rörelse. Det är dessutom ett transportmedel som många har råd med, då det inte behöver kosta så mycket varken i inköp eller löpande kostnader. Cykeln ger stor frihet till den som inte har körkort. Investeringar i cykelinfrastruktur ger stor samhällsekonomisk vinst, då varje satsad krona ger vinster i förbättrad folkhälsa, minskade utsläpp och minskat tryck på andra slags vägtransporter. Dessutom är ofta cykeln det snabbaste sättet att ta sig fram i en tät stadsmiljö.

I Södertälje är många av dessa effekter välbehövliga. Ohälsotalen i kommunen är bland de högsta i Stockholms län, med högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar än snittet och med hög andel övervikt och fetma bland barn och unga. Det finns även problem med höga halter av partiklar från vägtrafik på flera gator i centrum. Biltrafiken fortsätter att öka, och även bussarna fastnar i trängsel.

Om resor kan flyttas från bil till cykel blir det mer plats över till både kollektivtrafik och till de som verkligen behöver bilen då de saknar andra alternativ.

Cykelplan expand_less expand_more

I Södertälje finns det stor potential att öka cyklingen. För att möta upp de behov som finns, och för att ytterligare förbättra möjligheterna att cykla, har Södertälje kommun tagit fram Cykelplan 2019. Den antogs i tekniska nämnden december 2019.

Denna version ersätter Cykelplan 2013, och skiljer sig från denna på många sätt. Här finns nya målsättningar, riktlinjer och strategier. Även listorna över vad som planeras att byggas är uppdaterade och har utökats med fler slags åtgärder.

bild på cykelplanen

Cykelgata expand_less expand_more

Cykelgata är en ny typ av trafikmiljö (ny reglering från december 2020) där bilar och andra fordon ska förhålla sig till cyklisterna på gatan. 

På en cykelgata ska förare till motordrivna fordon anpassa hastigheten till cykelfart och visa särskild hänsyn till cyklister. Syftet är att det ska vara tryggt för cyklister att färdas på trånga gator som inte har särskilda cykelbanor. 
  
Den nya skyltningen består av skylten ”Cykelgata” samt ”Cykelgata upphör”: 

Trafikmärke för cykelgata

På cykelgator gäller följande:
• En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken
• Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen
• Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser
• En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan                                                                                                                                                           

Cykelkarta expand_less expand_more

Här kan du också se Södertäljes cykelnät på en digital karta. Du måste själv välja Cykelvägar under kartskikt, läs mer här om hur du använder webbkartan.

Vi har också fysiska cykelkartor att hämta på kommunens bibliotek och i stadshuset. Du kan också ladda ner vår cykelkarta på pdf här.

Cykelräknare expand_less expand_more

På Mälarbron i centrala Södertälje finns två cykelräknare. Dessa har räknat cyklister sedan 2013.

Pumpstationer expand_less expand_more

I Södertälje finns två platser för att pumpa cykeln eller barnvagnen. Dessa är belägna vid Östertälje station och på Ekdalsgatan i centrala Södertälje.

Vårda din cykel expand_less expand_more

För att ta hand om din cykel kan du göra många saker. Här listar vi några enkla tips.

Kontrollera bromsarna

Kontrollera att bromsarna fungerar innan du börjar cykla. Har du bara handbromsar skall du kolla så att bromsklossarna inte är alltför nedslitna.

Pumpa däcken

Om däcken är ordentligt pumpade blir det lättare att cykla. Om du har för lite luft i däcken kan hjulen ta skada och risken är större att du får punktering.

Olja kedjan

Det är viktigt att kedjan är oljad, då går det lättare att cykla. Om den inte är oljad går det trögare och på sikt kan det innebära att dreven slits.

Ha din cykel väderskyddad

Om cykeln står ute i regn och rusk torkar vissa delar ut och/eller rostar sönder. Ha din cykel inomhus eller i ett cykelställ med tak.

Ringklockan

Kontrollera så ringklockan fungerar. Du måste ha en fungerande ringklocka på din cykel.

Reflexer och lampor

Kontrollera att reflexer och lampor fungerar och är rena. Om lampor och reflexer inte är rena så syns de inte lika bra, eller i värsta fall, inte alls.

Om du cyklar i mörker måste du dessutom ha:

  • Vitt eller gult ljus framåt. Det ska vara fast sken som syns tydligt på ett avstånd av 300 meter och inte blinkande.
  • Rött ljus bakåt. Från och med 2 maj 2008 är det tillåtet att ha blinkande baklykta om blinkfrekvensen är över 200 ggr per minut.
  • Vit reflex framåt
  • Röd reflex bakåt
  • Orangegula eller vita reflexer åt sidorna (Oftast sitter reflexerna fastsatta i ekrarna men ibland finns det reflekterande material på däcken)

Observera att alla cyklister som är under 15 år måste använda cykelhjälm!

 

Trafikregler för dig som cyklar expand_less expand_more

Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Transportstyrelsen har listat några av de vanligaste trafikreglerna för dig som cyklar.

Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra. Samtidigt är andra trafikanter i de flesta situationer skyldiga att ta hänsyn till dig som cyklist. Genom att både du och andra trafikanter har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten.

Om du leder din cykel över vägen, gäller bestämmelserna för gående. Du får då endast korsa vägen om det kan ske utan fara för den övriga trafiken

Väjningsplikt

När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Cykelpassage

I Södertälje har vi cykelpassager, inte att förväxla med cykelöverfarter. Det innebär bland annat att du som cyklist har väjningsplikt när du kommer från en cykelbana och ska korsa en väg.

Du kan läsa mer om skillnaden mellan cykelpassage och cykelöverfart på Transportstyrelsens hemsida. 

Övergångsställe

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Gågata eller gångfartsområde

När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Att svänga åt vänster

Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra ”den stora svängen”. Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.

Cykla på cykelbanan

Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Cykla på körbana

Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda körbanan endast om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Felanmälan expand_less expand_more

Ser du något som är fel eller någon brist i cykelnätet, så är du välkommen att höra av dig. Det kan göras i felanmälan, som kan göras via app, webformulär eller telefon.

Har du tankar, funderingar och förslag som inte är felanmälningar? Mejla då till stadsmiljo@sodertalje.se

Vintercyklisten Södertälje expand_less expand_more

Sedan 2018 har Södertälje kommun deltagit varje år i Vintercyklisten, en kampanj som syftar till att få fler att cykla på vintern. 40-50 utvalda deltagare per år cyklar minst 3 km, minst 3 gånger i veckan mellan perioden 1 december till 31 mars i utbyte mot att de får bland annat dubbdäck. Läs mer om Vintercyklisten här.