Trafiksäkerhet

Invånare går över klaffbron i Södertälje.

Vi är många som ska samsas om utrymmet på våra gator och vägar - gående, cyklister, kollektivtrafik, bilar och andra fordon. Vi behöver tillsammans arbeta för att alla ska känna sig trygga i trafiken både genom utformning av gator men också genom beteendet i trafiken.

I trafiken behöver vi samarbeta och hjälpas åt expand_less expand_more

God och säker trafikmiljö bygger på ett samspel mellan alla trafikanter. I grunden finns det trafikregler som vi måste följa. Dessa gäller fordonsförare, cyklister likväl som gångtrafikanter. Utöver detta behöver alla som vistas i trafiken fungera som ett lag där vi ser varandra och anpassar vår framfart i relation till de andra trafikanterna.

Hastighetsbegränsningar på vägar finns för att alla som vistas på och omkring vägen ska vara trygga och säkra. Det händer att bilister kör fortare än det som är tillåtet och ofta sker det utan att bilisten tänker på det. Här har kommunen installerat Din Fart-displayer på olika vägar – de påminner förarna att sakta ner om de råkar köra för fort.

Du som är bilist

Du för fram ett fordon som väger minst 1000 kg. Den blir med sin vikt ”kungen av tyngd” i trafiken. Då behöver du som bilist också var ödmjuk och ta det lugnt. Visa hänsyn mot de andra bilisterna och framför allt de oskyddade trafikanterna - Ett sjuårigt barn väger ca 25 kg, en förälder med barnvagn ca 70 – 100 kg och en vuxen med cykel ca 80 - 100 kg.

Påminn dig själv varje gång du sätter dig bakom ratten att:

 • anpassa hastigheten till vägens förhållanden
 • var uppmärksam och se de andra trafikanterna
 • anslutande utfarter och platser där barn vistas kräver extra uppmärksamhet
 • lägg mobilen åt sidan när du kör

Du som cyklar

Cykel är en bra kompis när man ska ta sig fram fortare. Det är då också extra viktigt att du visar hänsyn till andra trafikanter – signalera noga vart du ska och se till att du syns!

Innan du trampar iväg:

 • Kom ihåg att cyklar ska framföras på höger sida av vägen och i första hand på cykelbanor om det finns.
 • Trottoarer och gångbanor är för fotgängare, inte för cyklister.
 • Använd alltid hjälm! Det är ett viktigt skydd för dig oavsett ålder och dessutom lag för dig som är under 15 år.
 • Se till att det finns reflexer och lampor på cykeln

Läs mer om cykling i Södertälje

Du som är gångtrafikant

En bra insikt att ha med sig när du är ute och går eller springer är att du är den mest utsatta i trafiken om olyckan är framme med en bil eller en cyklist. En bra grundregel är att hålla ögonkontakt med de andra trafikanterna och visa hänsyn i möten.

När du rör dig i trafiken:

 • Se dig alltid för innan du går över en väg eller cykelbana – få ögonkontakt med förare.
 • Gå inte mitt på en bilväg eller en cykelbana.
 • Om du går i sällskap med flera i bredd på en gemensam gång- och cykelbana, ha koll och visa hänsyn när en cyklist passerar.
 • När du går över vägen på ett övergångsställe, var uppmärksam och visa hänsyn när du passerar – även fast du har företräde.
Trafiksäkerhetsprogram för Södertälje expand_less expand_more

När vi arbetar med trafiksäkerhetsfrågor i Södertälje använder vi oss av Trafiksäkerhetsprogrammet. Syftet med programmet är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsläget samt ta fram strategier med konkreta arbetsområden för att öka trafiksäkerheten i Södertälje tätort.

De här ska vi arbeta med:

 • Öka hastighetsefterlevnad och respekt för trafikregler
 • Bygga ett säkert gång- och cykelvägnät
 • Utveckla arbetet med drift och underhåll
 • Minska olyckor med tung trafik
 • Öka hjälmanvändningen

Här kan du läsa trafiksäkerhetsprogrammet i kort version

Hastighetsplan expand_less expand_more

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Läs mer om Nollvisionen på Trafikverkets hemsida.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".

Här kan du läsa hur vi arbetar med hastigheter:

 

Säkra skolvägar expand_less expand_more

Skolvägsprojektet

Kommunen har ett projekt med målet att öka trafiksäkerheten runt skolor. Projektet löper över flera år och varje år genomför vi en trafiksäkerhetsenkät med låg- och mellanstadiebarn på 2-3 skolor i kommunen.

I enkäten får barnen beskriva sin väg till skolan och har möjlighet att peka ut platser längs vägen som upplevs som otrygga. Det som kommer fram i enkäten vägs sedan samman med trafiksäkerhetsbedömningar från trafikingenjörer,  hastighetsmätningar  och andra faktorer. Vi  genomför sedan åtgärder för att öka tryggheten och trafiksäkerheten runt berörd skola.

Har du synpunkter på trafiksäkerheten i närheten av en skola kan du skicka in dessa - då ser vi till att de tas med när berörd skola hanteras i projektet. Lämna synpunkt via kommunens felanmälan. - Skriv säkra skolvägar i ärendet.

Öka säkerheten redan nu!

Redan nu kan alla hjälpas åt att förbättra säkerheten runt skolområden:

 • Tänk på din hastighet som bilist – anpassa den så att barnen känner sig trygga.
 • Se till att barnen har cykelhjälm när de cyklar till skolan.
 • Använd reflexer när det är mörkt ute.

Vi stödjer Trafikkalendern

Trafikkalendern vill inspirera skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet. Att arbeta aktivt med barn med trafiksäkerhetsfrågor tycker vi är viktigt. Trafikkalenderns material skickas ut till skolor i kommunen för att trafikundervisningen ska vara rolig, intressant och utvecklande för barnen.

Eleverna kan delta i olika aktiviteter under året och har möjlighet att vinna fina priser. Nedanstående teckningar är i samarbete med Trafikkalendern. De visar hur barnen upplever sin vardag i trafiken.

fartdåre.jpg

bild2.jpg

Läs mer om Trafikkalendern här.

Gångpassager och säkra övergångsställen expand_less expand_more

När vi som kommun arbetar med trafikfrågor behöver vi göra det på samma sätt som andra kommuner och myndigheter. Det här är viktigt för att fordonsförare ska kunna orientera sig på ett enkelt sätt oavsett var i landet de kör.

När det gäller gångpassager och övergångsställen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Trafikverket en riktlinje om att övergångsställen behövs när det passerar 3000, eller fler, fordon per dygn samt 50 gående i maxtimmen (den timmen per dygn som flest korsar en gata). 

Södertälje kommun har valt att behålla övergångsställen vid 25 gående i maxtimmen där trafikmängden är 3000 per dygn eller fler, då vi i samband med hållbart resande har som mål att få fler att välja gång, cykel och/eller kollektivtrafik.

Karta som visar trafikflöden

Trafikmätningar i kartan är från 2002 till 2022 och visar hur våra gator är trafikerade.

Gångpassage

En fotgängare kan i princip korsa en gata var som helst i samspel med andra trafikanter. Gångpassage är en plats där kommunen underlättar för gående, med barnvagn eller med funktionsnedsättning, att korsa körbanan. Gångpassager har sänkt kantsten, men saknar vägmärken och målning.

På en gångpassage har gående väjningsplikt, men fordonsförare ska anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan, ska få tillfälle att passera på ett säkert sätt. Vi bygger om till gångpassager på lokalgator med lågt trafikflöde eller på huvudgator där få gående korsar gatan.

Övergångsställe

På övergångsställen (utan trafikljus) gäller de speciella trafikreglerna för övergångsställen, att alla fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Ett övergångsställe förbättrar framkomligheten för gående, men inte säkerheten. Avgörande för säkerheten är att hastigheterna är låga, både för att förarna lättare ska kunna avgöra vad de gående avser att göra och för att konsekvenserna vid en olycka blir lindrigare.

Nya övergångsställen byggs på gator endast om det samtidigt utförs med hastighetssäkring, exempelvis med farthinder eller i en cirkulation. För att nå målet i Trafiksäkerhetsprogrammet säkrar vi även några befintliga övergångsställen varje år på huvudvägnätet. De vi bygger om först är de med högt trafikflöde av fordon och gående, olycksdrabbade samt de i närhet till skola.

Din Fart-display för att påminna om hastighet expand_less expand_more

Det händer att bilister kör fortare än det som är tillåtet och ofta sker det utan att bilisten tänker på det. Kommunen har placerat ut ett antal Din Fart-displayer på olika vägsträckor i Södertälje. Syftet med dessa displayer är att uppmärksamma bilförare på den hastighet som de faktiskt håller på vägsträckan och påverka körbeteendet så att skyltad hastighet hålls.

Genom att hålla hastigheten får vi både säkrare och trivsammare gator.

Gupp och andra farthinder expand_less expand_more

När vi ska bedöma om en gata är i behov av hastighetsdämpande åtgärder är det flera parametrar som väger in i beslutet om en gata ska åtgärdas eller inte.

Genom olika typer av mätningar kan vi säkra de gator som har behov och vilka av dessa som har störst behov av åtgärd. De parametrar som väger in är:

 • Om det är en gata vid en skola.
 • Vilken den reala hastigheten, som bilisterna håller på gatan, är.
 • Hur många fordon som passerar på gatan under ett dygn
 • Om gatan leder till en målpunkt, exempelvis idrottsplats eller förskola
 • Trafikmiljöaspekter – exempelvis gator med genomfartstrafik

Eftersom det är många som önskar att vi gör dessa utredningar på flera gator i Södertälje kan det ta upp till ett år, från det datum anmälan gjorts, innan vi kan börja mäta.

Endast kommunen får sätta ut farthinder på kommunens gator

De farthinder som är uppsatta på kommunens gator är byggda enligt godkända ritningar som följer de krav som finns i  VGU  - Vägar och gators utformning.

Det är förbjudet att själv sätta ut blomlådor, eller andra hinder, som farthinder. De kan utgöra en trafikfara. 

Har du skadats i trafiken? expand_less expand_more

Viktig data för att förbättra trafikmiljön

När det har skett en trafikolycka där någon har skadats, rapporterar sjukhus och polis in detta till databasen STRADA via en blankett som den skadade fyller i. Oavsett om du har ramlat eller cyklat omkull på grund av underlaget på gatan eller varit med om en bilolycka är dina uppgifter viktiga att få in i databasen.

Vi på Södertälje kommun tar ut data ur STRADA som vi sammanställer årligen i trafiksäkerhetsprogrammet. Vi använder informationen för att välja åtgärder som kan förbättra trafikmiljön och minska risken för olyckor på våra gator.

Ett exempel är avsmalningen som gjort på Stockholmsvägen, vid påfarten från Bergaholmsvägen, där det innan åtgärden skedde många trafikolyckor. Efter åtgärden har inga olyckor med personskada rapporterats in.

När du besökt sjukhuset

Om olyckan har varit framme och du besökt sjukhuset blev du eventuellt tillfrågad om att fylla i blanketten Trafikskadejournal gällande olyckan. Om du inte hade möjlighet att fylla i blanketten vill vi uppmana dig om att göra det i efterhand. 

Blanketten Trafikskadejournal

Skicka blanketten via post till:

Strada ansvarig, Akutmottagningen STS AB

Erik Dahlbergs väg 14, 15286 Södertälje.

Läs mer om olycksdatabasen Strada på Transportstyrelsens hemsida.

 

Skymd sikt expand_less expand_more

Växtlighet som skymmer sikten

Träd, buskar, blommor och annan växtlighet får inte skymma sikten för vägtrafikanterna på ett sådant sätt att det finns risk för olyckor. Om du tycker att sikten är skymd någonstans vid kommunens gator kan du felanmäla det i vårt system för Felanmälan.

Om du äger en fastighet måste du se till att sikten inte är skymd för dem som passerar din tomt. Det kan till exempel betyda att du som bor vid en korsning inte kan ha buskar som sticker lika långt ut som grannarnas. Läs mer om vad som gäller på sidan Du som är fastighetsägare.

Är marken kommunens kommer samhällsbyggnadskontorets enhet Utemiljö eller avtalade entreprenörer att se till att sikten är god.

Trafikspeglar

Vi sätter inte upp trafikspeglar på våra gator. Det har visat sig att de kan under vissa väderleksförhållanden, t ex dimma, regn och snö, ge falsk bild på trafiksituationen och orsaka trafikolycka.

Framkomlighet på gång-och cykelbanor expand_less expand_more

Inga fasta hinder på gång- och cykelvägar

I möjligaste mån undviker vi att sätta upp hinder på våra gång- och cykelbanor med syftet att förhindra olovlig biltrafik. De hindrar räddningstjänst samt försvårar våra och våra entreprenörers fordon att komma fram för att sköta driftarbete. De är också i vägen för lådcyklar, cyklar med cykelkärra eller personer med funktionsnedsättning.

Hinder, som "betongsuggor" eller grindar kan, istället för att öka trafiksäkerheten, vara orsaken till att olyckor sker. Cykelolyckor orsakas ofta av fasta hinder när cyklister ska manövrera runt hindret eller kör på hindret.

Motorfordon på gång- och cykelvägar

Förare som bryter mot trafikreglerna och kör på gång- och cykelvägar med otillåtna fordon är en polisfråga. Ofta är det boende i närområdet som genar mellan två målpunkter i området. Då är det bra om det går att genom grannsamverkan föra en dialog med personen och förklara riskerna med att använda GC-banan som körväg. Eftersom det är ett trafikbrott kan du även polisanmäla händelsen.

Via denna sida kan du tipsa polisen: polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/

Var så specifik som möjligt i ditt tips, exempelvis antal fordon, tid på dygnet, veckodag, och gärna bifoga foton eller regnummer samt om det är samma bilar som återkommer.