Trafiksäkerhet

Vi är många som ska samsas om utrymmet på våra gator och vägar - gående, cyklister, kollektivtrafik, bilar och andra fordon. Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga i trafiken.

Men det finns en hel del du kan göra själv för att bidra till ökad säkerhet, bland annat att hålla hastighetsgränserna och att se till att dina buskar inte skymmer sikten.

Kommunen har ett projekt med målet att öka trafiksäkerheten runt skolorna.

Tycker du att trafiksäkerheten behöver förbättras vid någon skola i kommunen? Då kan du lämna synpunkter på att trafiksäkerheten vid skolan behöver bli bättre. Gör så här:

 1. Använd kommunens system för Felanmälan.
 2. Visa på en skiss eller en karta var problemet finns.
 3. Skriv några rader om problemet och tryck på skicka.
 4. Kommunens handläggare bedömer sedan om det finns möjligheter att åtgärda de problem som du har lämnat synpunkter på. De tittar då på sådant som trafiksäkerheten och gjorda hastighetsmätningar.
 5. Du får sedan veta om kommunen kommer att göra någon ändring med anledning av dina synpunkter.
 6. Tiden mellan det att du påtalar ett trafikproblem till dess att eventuella åtgärder är gjorda kan vara mellan 2 månader och 2 år.

Det är Transportstyrelsen som beslutar om trafikreglerna i Sverige.

Till trafikregler räknas inte bara sådana allmänna regler som att vi kör på höger sida av vägen i Sverige, utan också det som regleras av våra vägmärken. Du kan läsa om vad som gäller för en viss väg i de lokala trafikföreskrifterna, LTF. Sök i Transportstyrelsens register stfs.se.

Det finns också mycket information om trafikregler att läsa i Transportstyrelsens författningssamling TSFS.

Inom vissa bostadsområden i kommunen gäller en fart på max 30 kilometer i timmen. Södertälje kommun har fattat beslut om det av trafiksäkerhetsskäl.

Kommunen tar emot ansökningar om hastighetsbegränsningar. Följ anvisningarna under rubriken Så ansöker du om att få ett vägmärke uppsatt under Trafik och gator / Vill du ha ett vägmärke uppsatt inom tättbebyggt område.

Alla invånare och företagare i Södertälje har möjlighet att ansöka om att kommunen inför farthinder och andra hastighetsbegränsande åtgärder på kommunala vägar. Observera att på gator som är återvändsgränder med enbart bostäder sätter kommunen inte upp farthinder.

Gör så här:

 1. Fyll i dina önskemål i kommunens system för Felanmälan.
 2. Se till att det är tydligt var och varför du vill att trafiken ska köra långsammare.
 3. En handläggare kommer att titta på dina önskemål, och om hen bedömer att det är rimligt gör kommunen en trafikmätning på platsen.
 4. Du får ett meddelande om ifall det kommer att bli en trafikmätning eller inte. Om det inte blir någon mätning blir det vanligen inte heller något farthinder. Det får du i så fall får veta på samma gång.
 5. Efter trafikmätningen gör handläggaren en sammantagen bedömning. Handläggaren tittar då på sådant som trafikmängden, tidigare olyckor, närheten till skolor och fritidshem, samt hur fort hastighetsmätningen visar att flertalet bilister kör.
 6. Om handläggaren bedömer att det behövs ett farthinder så hamnar ärendet i prioriteringslistan över sådant som behöver göras. Det kan ta mellan 2 månader och 2 år från det du skickar in ditt önskemål tills trafikhindret blir uppsatt, beroende på sådant som budgeten och vad som mer behöver göras.

I Södertälje kommun är det förbjudet att ha blomlådor som farthinder. Huvudanledningen är att det har visat sig att barn ofta leker vid blomlådorna och att olycksrisken därför är stor.

Träd, buskar, blommor och annan växtlighet får inte skymma sikten för vägtrafikanterna på ett sådant sätt att det finns risk för olyckor. Om du tycker att sikten är skymd någonstans vid kommunens gator kan du felanmäla det i vårt system för Felanmälan.

Du måste se till att sikten inte är skymd för dem som passerar din tomt. Det kan till exempel betyda att du som bor vid en korsning inte kan ha buskar som sticker lika långt ut som grannarnas. Läs mer om vad som gäller på sidan Du som är fastighetsägare.

Är marken kommunens kommer samhällsbyggnadskontorets enhet Utemiljö eller avtalade entreprenörer att se till att sikten är god.

Är trottoaren för smal? Eller är det svårt att komma upp på trottoaren med rullstol, barnvagn, cykel eller rullator? Vill du lämna synpunkter på tillgängligheten till kommunens trottoarer? Då gör du så här:

 1. Använd kommunens system för Felanmälan.
 2. Visa på en skiss eller en karta var problemet finns.
 3. Skriv några rader och beskriv problemet.
 4. Kommunens handläggare bedömer sedan om det finns någon åtgärd man kan göra för att komma till rätta med problemet. De tittar då på sådant som trafiksäkerheten, och närheten till de sänkningar av trottoarkanten som redan finns.
 5. Du får sedan veta om kommunen kommer att göra någon ändring med anledning av dina synpunkter.
 6. Om något ska ändras skickas sedan en beställning till en entreprenör. Tiden mellan det att du anmäler till dess att åtgärden är genomförd kan vara mellan 2 månader och 2 år.

Fordon som bryter mot trafikreglerna är en polisfråga. Men om du märker att det på en cykelväg eller gångväg ofta är problem med att fel slags fordon kör där kan du ansöka om att kommunen ska sätta upp hinder. Vi är dock restriktiva med att sätta upp fasta hinder som exempelvis bommar på gång- och cykelvägar, eftersom det försämrar framkomligheten för gående och cyklister.

Vill du ansöka om att kommunen ska sätta upp hinder gör du så här:

 1. Använd kommunens system för Felanmälan.
 2. Visa på en skiss eller en karta var problemet finns.
 3. Skriv några rader och beskriv problemet.
 4. Kommunens handläggare bedömer sedan om det finns någon åtgärd man kan göra för att komma till rätta med problemet. I samråd med polisen tittar de då på sådant som trafiksäkerheten, andra avstängningar i området, framkomligheten, och möjligheten att köra runt hindret.
 5. Du får sedan veta om kommunen kommer att göra någon ändring med anledning av dina synpunkter.
 6. Om något ska ändras skickas sedan en beställning till en entreprenör. Tiden mellan det att du anmäler till dess att åtgärden är genomförd kan vara mellan 2 månader och 2 år.

Trafikspeglar kan ge en förvrängd bild av verkligheten som kan vara svår att tolka. Det beror för det mesta på att speglarna utsätts för skadegörelse som klotter och bucklor, men även vädret och påkörningar kan förändra bilden i speglarna.

Dåliga spegelbilder kan orsaka allvarliga skador om olyckan skulle vara framme. Södertälje kommun har därför beslutat att inte sätta upp några trafikspeglar.