Trafiksäkerhet

Vi är många som ska samsas om utrymmet på våra gator och vägar - gående, cyklister, kollektivtrafik, bilar och andra fordon. Vi arbetar för att alla ska känna sig trygga i trafiken.

Trafiksäkerhetsprogram för Södertälje

När vi arbetar med trafiksäkerhetsfrågor i Södertälje använder vi oss av Trafiksäkerhetsprogrammet. Syftet med programmet är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsläget samt ta fram strategier med konkreta arbetsområden för att öka trafiksäkerheten i Södertälje tätort.

De här ska vi arbeta med:

 • Öka hastighetsefterlevnad och respekt för trafikregler
 • Bygga ett säkert gång- och cykelvägnät
 • Utveckla arbetet med drift och underhåll
 • Minska olyckor med tung trafik
 • Öka hjälmanvändningen

Här kan du läsa trafiksäkerhetsprogrammet i kort version

Hastighetsplan

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".

Här kan du läsa hur vi arbetar med hastigheter:

Hastighetsplan Södertälje tätort
Hastighetsplan Järna tätort

Du kan också läsa Trafikverkets "Rätt hastighet på vägen skonar miljön" för att få veta mer om miljöpåverkan.

Säkra skolvägar

Skolvägsprojektet

Kommunen har ett projekt med målet att öka trafiksäkerheten runt skolor. Projektet löper över flera år och varje år genomför vi en trafiksäkerhetsenkät med låg- och mellanstadiebarn på 2-3 skolor i kommunen.

I enkäten får barnen beskriva sin väg till skolan och har möjlighet att peka ut platser längs vägen som upplevs som otrygga.  Det som kommer fram i enkäten vägs sedan samman med trafiksäkerhetsbedömningar från trafikingenjörer,  hastighetsmätningar  och andra faktorer.  Vi  genomför sedan åtgärder för att öka tryggheten och trafiksäkerheten runt berörd skola.

Har du synpunkter på trafiksäkerheten i närheten av en skola kan du skicka in dessa - då ser vi till att de tas med när berörd skola hanteras i projektet. Lämna synpunkt via kommunens felanmälan. - Skriv säkra skolvägar i ärendet.

Öka säkerheten redan nu!

Redan nu kan alla hjälpas åt att förbättra säkerheten runt skolområden:

 • Tänk på din hastighet som bilist – anpassa den så att barnen känner sig trygga.
 • Se till att barnen har cykelhjälm när de cyklar till skolan
 • Använd reflexer när det är mörkt ute.'

Vi stödjer Trafikkalendern

Trafikkalendern vill inspirera skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet. Att arbeta aktivt med barn med trafiksäkerhetsfrågor tycker vi är viktigt. Trafikkalenderns material skickas ut till skolor i kommunen för att trafikundervisningen ska vara rolig, intressant och utvecklande för barnen.

Eleverna kan delta i olika aktiviteter under året och har möjlighet att vinna fina priser. Nedanstående teckningar är i samarbete med Trafikkalendern. De visar hur barnen upplever sin vardag i trafiken.

fartdåre.jpg

bild2.jpg

Läs mer om Trafikkalendern här.

Gångpassager och säkra övergångsställen

Gångpassage

En fotgängare kan i princip korsa en gata var som helst i samspel med andra trafikanter. Gångpassage är en plats där kommunen underlättar för gående, med barnvagn eller med funktionsnedsättning, att korsa körbanan. Gångpassager har sänkt kantsten, men saknar vägmärken och målning.

På en gångpassage har gående väjningsplikt, men fordonsförare ska anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan, ska få tillfälle att passera på ett säkert sätt. Vi bygger om till gångpassager på lokalgator med lågt trafikflöde eller på huvudgator där få gående korsar gatan.

Övergångsställe

På övergångsställen (utan trafikljus) gäller de speciella trafikreglerna för övergångsställen, att alla fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Ett övergångsställe förbättrar framkomligheten för gående, men inte säkerheten. Avgörande för säkerheten är att hastigheterna är låga, både för att förarna lättare ska kunna avgöra vad de gående avser att göra och för att konsekvenserna vid en olycka blir lindrigare.

Nya övergångsställen byggs på gator endast om det samtidigt utförs med hastighetssäkring, exempelvis med farthinder eller i en cirkulation. För att nå målet i Trafiksäkerhetsprogrammet säkrar vi även några befintliga övergångsställen varje år på huvudvägnätet. De vi bygger om först är de med högt trafikflöde av fordon och gående, olycksdrabbade samt de i närhet till skola.

Gupp och andra farthinder

Vi arbetar med hastighetsdämpande åtgärder och aspekter som är viktiga när vi bestämmer vilka gator som är i behov av en åtgärd är: 

 • Hastighet
 • Skolgata
 • Antal fordon vägs in
 • Antal olyckor vägs in
 • Målpunkter, exempelvis idrottsplats, förskola vägs in
 • Trafikmiljöaspekter vägs in som gator med genomfartstrafik

Genom olika typer av mätningar kan vi säkra de gator som har störst behov först.

Inga blomlådor som farthinder

Har du skadats i trafiken?

Viktig data för att förbättra trafikmiljön

När det har skett en trafikolycka där någon har skadats, rapporterar sjukhus och polis in detta till databasen STRADA via en blankett som den skadade fyller i. Oavsett om du har ramlat eller cyklat omkull på grund av underlaget på gatan eller varit med om en bilolycka är dina uppgifter viktiga att få in i databasen.

Vi på Södertälje kommun tar ut data ur STRADA som vi sammaställer årligen i trafiksäkerhetsprogrammet. Vi använder informationen för att välja åtgärder som kan förbättra trafikmiljön och minska risken för olyckor på våra gator.

Ett exempel är avsmalningen som gjort på Stockholmsvägen, vid påfarten från Bergaholmsvägen, där det innan åtgärden skedde många trafikolyckor. Efter åtgärden har inga olyckor med personskada rapporterats in.

När du besökt sjukhuset

Om olyckan har varit framme och du besökt sjukhuset blev du eventuellt tillfrågad om att fylla i blanketten Trafikskadejournal gällande olyckan. Om du inte hade möjlighet att fylla i blanketten vill vi uppmana dig om att göra det i efterhand. 

Blanketten Trafikskadejournal

Skicka blanketten via post till:

Strada ansvarig, Akutmottagningen STS AB

Erik Dahlbergsväg 14, 15286 Södertälje.

Du kan läsa mer om hur du och alla andra trafikanter kan hjälpa till att rädda liv i Transportstyrelsens broschyr. 

 

Skymd sikt

Växtlighet som skymmer sikten

Träd, buskar, blommor och annan växtlighet får inte skymma sikten för vägtrafikanterna på ett sådant sätt att det finns risk för olyckor. Om du tycker att sikten är skymd någonstans vid kommunens gator kan du felanmäla det i vårt system för Felanmälan.

Om du äger en fastighet måste du se till att sikten inte är skymd för dem som passerar din tomt. Det kan till exempel betyda att du som bor vid en korsning inte kan ha buskar som sticker lika långt ut som grannarnas. Läs mer om vad som gäller på sidan Du som är fastighetsägare.

Är marken kommunens kommer samhällsbyggnadskontorets enhet Utemiljö eller avtalade entreprenörer att se till att sikten är god.

Trafikspeglar

Vi sätter inte upp trafikspeglar på våra gator. Det har visat sig att de kan under vissa väderleksförhållanden, t ex dimma, regn och snö, ge falsk bild på trafiksituationen och orsaka trafikolycka.

Framkomlighet på trottoarer, gång- och cykelvägar

Är trottoaren för smal? Eller är det svårt att komma upp på trottoaren med rullstol, barnvagn eller rullator? Finns det hinder för att ta sig fram på gång- och cykelvägar?
Vill du lämna synpunkter på tillgängligheten använd kommunens system för Felanmälan.

Kommunens handläggare ser över vilken eventuell åtgärd som är lämplig  för att komma till rätta med problemet. Beroende på åtgärd kan det ta olika lång tid innan den är genomförd.

 

Motorfordon på gång- och cykelvägar

Fordon som bryter mot trafikreglerna är en polisfråga.

Vi är restriktiva med att sätta upp fasta hinder som exempelvis bommar på gång- och cykelvägar, eftersom det försämrar framkomligheten för gående och cyklister.