Vägmärken och trafiksignaler

Gatuskylt Dalhagavägen.

Här hittar du information om bland annat vägmärken, vägvisningar och gatunamnsskyltar. Här finns också information om hur du felanmäler trafiksignaler som inte fungerar och hur du ansöker om att få ett vägmärke uppsatt.

Trafiksignaler som inte fungerar bra expand_less expand_more

Trafiksignalerna på kommunens vägar i Södertälje är anslutna till ett dataprogram som automatiskt ska få signaler om någonting inte stämmer. Men om du upptäcker att någon av våra trafiksignaler inte fungerar som den ska blir vi väldigt glada om du felanmäler den i vårt system för Felanmälan.

En kommentar vi ofta får är att tiden för att gå över gatan är för kort. Innan du lägger in en synpunkt om det, tänk på vilken knapp du trycker på när du vill gå över gatan. Knappen som är till för cyklister ger grön signal en kortare tid än knappen som är till för gångtrafikanter. Det är för att trafiken ska flyta så bra som möjligt, och det går ju fortare att cykla över gatan än att gå över gatan.

Vad är det för skillnad på vägmärken och vägvisningar? expand_less expand_more

Vägskyltar, trafikmärken, trafikskyltar, vägmärken och vägvisningar är begrepp som ibland i vardagsspråket används för samma sak. Men det är reglerat i lag precis vilka vägmärken vi har i Sverige och vad märkena och märkeskategorierna heter. Det kan du läsa om i vägmärkesförordningen.

Vi som arbetar med trafik använder ordet vägmärke för märken som hör ihop med en trafikregel, som till exempel huvudled. Ordet vägvisningar använder vi för den typ av vägmärken som anger namn på och avstånd till en viss plats, exempelvis E 20 Göteborg.

Saknar du ett vägmärke? expand_less expand_more

Vägmärken

Vägmärken som finns på våra gator bestäms av en lokal trafikföreskrift som följer trafikförordningen.  Läs mer om gällande trafikregler på Transportstyrelsens webb.

Du får inte själv sätta upp vägmärken

Du behöver alltid ha väghållarens tillstånd för att få ett vägmärke uppsatt. Det är inte tillåtet att själv sätta upp ett vägmärke eftersom det finns strikta regler för hur vägmärken ska vara uppsatta. 

Så ansöker du om att få ett vägmärke uppsatt inom tättbebyggt område

Så här gör du för att ansöka om vägmärke inom tättbebyggt område, läs igenom alla steg innan ansökan:

 1. Använd kommunens system för Felanmälan.
 2. Visa på en skiss eller en karta var problemet du vill lösa finns. Glöm inte att ange vägnamn på din skiss.
 3. Skriv några rader om problemet och förklara varför du vill ha ett vägmärke uppsatt. Du kan läsa mer om vad vägmärkena betyder på Transportstyrelsens webbplats.
 4. När det gäller enskild väg beslutar kommunen om vägmärken för hastighetsbegränsning, väjningsplikt, stopplikt, motortrafik förbjuden, förbud mot parkering och att stanna. Det är vägsamfällighetens styrelse som ansöker. 
 5. Kommunens handläggare bedömer sedan om det finns möjligheter att sätta upp ett vägmärke enligt dina önskemål. De tittar då på sådant som trafiksäkerheten och kriterierna för varje märke i Vägmärkesförordningen på Transportstyrelsens webbplats.
 6. För vissa märken behöver handläggaren ha samråd med dem som äger hus och mark vid gatan, och med polismyndigheten.
 7. Du får sedan veta om kommunen kommer att göra någon ändring med anledning av dina synpunkter. Om ett vägmärke sätts upp måste handläggaren ändra i de lokala trafikföreskrifterna, LTF.
 8. Tiden mellan det att du påtalar ett trafikproblem till dess att eventuella åtgärder är gjorda kan vara mellan 2 månader och 1 år.

Grundregeln för att kallas tätbebyggt område är att tätorten ska ha över 200 invånare och att avståndet mellan husen normalt inte är mer än 200 meter.

Sedan den 1 oktober 1999 bestämmer kommunen, genom lokala trafikföreskrifter, var gränsen för tättbebyggt område ska gå.

Gränsen för området märks ut med med ortsnamn.

Vill du ha en vägvisning uppsatt? expand_less expand_more

Alla kan ansöka om att få vägvisningar uppsatta. Till exempel kan du vilja ha en skylt med ditt företagsnamn, eller en skylt om ett stort tillfälligt evenemang som berör många. Här kan du läsa om hur du ansöker och vad som gäller.

När kan man få tillstånd för en vägvisning?

Vanligtvis kan du inte få tillstånd för vägvisningar när det finns tydliga gatunamn. Du får heller inte tillstånd om det finns vägvisningar till området, som exempelvis skyltar med symbolen för Industriområde.

Om det finns anledning att leda om trafik kan du få tillstånd ändå. Det kan till exempel vara vid stora tillfälliga arrangemang eller om det är mycket tung trafik till ditt företag.

 

Så ansöker du om att få en vägvisning uppsatt, steg för steg expand_less expand_more

En vägvisning måste alltid vara uppsatt ända fram till målet. Det betyder att du måste ha tillstånd från dem som ansvarar för vägarna på platsen dit du vill ha en vägvisning. Annars skulle det till exempel kunna bli så att det finns en skylt vid rätt avfart från motorvägen, men hur man ska åka alla de kilometer som är kvar innan man är framme skulle det inte finnas skyltar om.

Ansök så här:

 1. Vägar kan vara statliga, kommunala eller enskilda. Börja med att ta reda på vem som sköter vägen som leder fram till platsen dit du vill ha en vägvisning. Du kan gå in i Nationella vägdatabasen för att ta reda på vem som är väghållare eller ta kontakt med Kontaktcenter.
 2. Tänk på att det i stort sett alltid är du som söker som står för kostnaderna för vägvisningarna.
 3. För kommunala vägar ansöker du i
  1. e-tjänsten Ansökan om vägvisning,
   eller
  2. skriv ut pappersblanketten Ansökan om vägvisning. Skicka in blanketten till samhällsbyggnadskontoret, enheten stadsmiljö. e-post till samhällsbyggnadskontoret
 4. Om kommunen beslutar att du får beställa en vägvisning får du nu ett beslut om tillståndet skickat till dig. I beslutet står det att du nu kan välja att beställa vägvisningsskyltarna inom ett visst antal dagar samt hur mycket skyltarna kommer att kosta. Om du har beviljats tillstånd för vägvisning så fyller du i denna beställningsblankett. Skriv ut, signera och skicka in via mejl eller post till Samhällsbyggnadskontoret.
 5. Observera att det kommer att stå i ditt beslut att kommunen har rätt att ändra beslutet, till exempel om det i framtiden finns annat  som är av större allmänt intresse.
Gatunamnsskyltar expand_less expand_more

Kommunen sätter upp gatunamnsskyltar för kommunala vägar, men inte för statliga och enskilda vägar. Saknar du någon namnskylt blir vi glada om du anmäler det i kommunens system för Felanmälan.

Du kan läsa mer om namngivning under rubriken Namnge gator och platser.

Blinkande skyltar vid övergångsställen expand_less expand_more

Tanken med att ha blinkande skyltar vid ett övergångsställe är att de ska varna bilisterna på långt håll om att det är gångtrafikanter ute på gatan eller som står beredda att korsa gatan. Men den gångtrafikant som sneddar över gatan eller går på fel sida om skylten kan detektorerna missa.

Södertälje kommun har valt att vara restriktiva med att ha blinkande skyltar vid övergångsställen eftersom det händer att skyltarna inte blinkar när de ska. Då är trafiksäkerheten istället ovanligt låg eftersom bilisterna tror att gatan är tom fast den inte är det.