Dagvatten

Regn- och smältvatten från snö som hamnar på din tomt räknas som dagvatten. Du som fastighetsägare har ansvar för att ta hand om dagvattnet på din tomt, så långt som möjligt, så att inte dagvattnet rinner vidare till grannen eller ut på gatan.

Det mest effektiva sättet att ta hand om dagvattnet är att låta det tränga ned naturligt (infiltreras) i tomtens grönytor (A) eller genom andra genomsläppliga ytor, till exempel grus, singel, marksten med genomsläppliga fogar eller rasterplattor. Då kan växterna använda vattnet och grundvattenförråden fyllas på.

Asfalt, betong och andra hårda material (B) hindrar dagvattnet från att rinna ner i marken och kan leda till att det blir översvämningar.

illustration dagvatten genomsläpplig yta

Vad kan hända om dagvattnet inte kan rinna ner i marken på tomten?

  • Risken ökar för översvämningar både på den egna och andras tomter.
  • Mindre grundvatten bildas eftersom grundvattenmagasinen inte fylls på.
  • Risken ökar för sättningar i mark och hus när grundvattennivån sjunker.
  • Stående dagvatten utomhus bildar pölar som i kallt väder fryser till is som någon sedan kan halka på.

Hur mycket genomsläppliga ytor behövs på tomten?

För att kunna hantera dagvattnet som hamnar på din tomt behövs både en tillräcklig stor yta och genomsläppliga markytor. En tumregel för hur stor yta som behövs för att ett normalstort regn ska kunna tas upp av marken är 1-2 gånger den hårdgjorda ytan.

Om takets yta är 150 m2 bör man alltså räkna med att det behövs uppemot 300 m2 genomsläpplig yta på marken. Om du dessutom har en asfalterad garageuppfart på 100 m2 behöver du ytterligare 200 m2 yta som släpper igenom regn- och smältvatten.

Illustration storlek genomsläpplig yta