Ekonomi, mål och budget

Bilden visar fem ungdomar runt ett bord på biblioteket och mötesplatsen Nova i Södertälje.

Allt arbete i kommunen styrs av tio mål under tre målområden. Alla mål är lika viktiga. Målen fokuserar på att skapa ett gott liv och ett hållbart samhälle för Södertäljeborna. För varje mål finns ett antal uppdrag som kommunens verksamheter ska arbeta med för att målen ska uppnås.

Arbetet med mål och budget

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas. Vi sätter upp mål för att bli bättre och göra rätt saker. På den här sidan kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. 

Målen styr kommunens verksamhet

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Det innehåller inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Det gäller för 2024 och innehåller en plan för 2025-2026. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med. 

Styrdokument 

Mål och budget kompletteras av andra styrdokument som vägleder och konkretiserar hur arbetet i Södertälje kommun ska gå till. Du hittar alla våra styrande dokument på sidan Styrande dokument.

Arbetet med mål och budget expand_less expand_more

Arbetet med budget görs varje år. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

 

Så här går arbetet i budgetprocessen till:

 1. I början av året gör vi en omvärldsanalys där vi tar reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför. Vi tittar på trender och händelser som påverkar kommunen.
 2. Vi analyserar tidigare års resultat och hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.
 3. Vi kopplar ihop omvärldsanalysen till kommunens verksamheter.
 4. Vi formulerar målen och tar fram en budget. För att det ska bli så bra som möjligt får personer från olika verksamhetsområden bidra med kunskap och idéer.
 5. Innan sommaren lämnar en enad kommunledningsgrupp förvaltningens underlag till politiken. 
 6. Därefter äger en politisk budgetberedning rum.Det innebär att nämnderna och styrelserna får möjlighet att yttra sig om det underlag som förvaltningen lagt fram.
 7. Under hösten lägger politiken förslag om mål och budget.
 8. Förslagen bereds i kommunstyrelsen. 
 9. I december debatterar och röstar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag på de övergripande målen och de ekonomiska ramarna, för att sedan fatta ett beslut.
 10. Nämnderna och bolagsstyrelserna skriver verksamhets- och affärsplaner som utgår från mål och budget.
 11. Vi börjar arbeta mot de beslutade målen 1 januari.
Målen styr kommunens verksamhet expand_less expand_more

För att utveckla Södertälje kommun på ett hållbart sätt har kommunfullmäktige fastställt tio utvecklings- och resursmål inom tre målområden, socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbara Södertälje.

Utvecklingsmål

 

Socialt  hållbara Södertälje

 • Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor

 • Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

 • Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor

 • Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert

 • Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i

 

Ekologiskt hållbara Södertälje

 • Södertälje kommun är klimatneutral senast 2030

 • Södertälje kommuns invånare lever i ett  attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle

 

Resursmål

 

Ekonomiskt hållbara Södertälje

 • Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

 • Södertälje kommun arbetar effektivt

 • Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens.

Budgeten - så här ligger vi till expand_less expand_more

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad med undantag för januari, juni och juli. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa och för att ha en budget i balans.

Tre gånger om året (april, augusti, december) görs en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och mål.