Ekonomi, mål och budget

Allt arbete i kommunen styrs av åtta övergripande mål. Alla mål är lika viktiga. Målen fokuserar på att skapa ett gott liv och ett hållbart samhälle för Södertäljeborna. För varje mål finns ett antal uppdrag som kommunens verksamheter ska arbeta med för att målen ska uppnås.

Arbetet med mål och budget

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas. Vi sätter upp mål för att bli bättre och göra rätt saker. Här kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. 

Målen styr kommunens verksamhet

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Det innehåller inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Det gäller för 2018 och innehåller en plan för 2019-2020. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med. 

Styrdokument 

Mål och budget kompletteras av andra styrdokument som vägleder och konkretiserar hur arbetet i Södertälje kommun ska gå till. Dokumenten finns samlade på en egen sida för styrande dokument.

Arbetet med budget görs varje år. Kommunfullmäktige delar ut 5,45 miljarder kronor till nämnderna i kommunbidrag så de ska kunna bedriva sin verksamhet. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

 

Så här går arbetet i budgetprocessen till:

 1. I början av året gör vi en omvärldsanalys där vi tar reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför. Vi tittar på trender och händelser som påverkar kommunen.
 2. Vi analyserar tidigare års resultat och hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.
 3. Vi kopplar ihop omvärldsanalysen till kommunens verksamheter.
 4. Vi formulerar målen och tar fram en budget. För att det ska bli så bra som möjligt får personer från olika verksamhetsområden bidra med kunskap och idéer.
 5. Innan sommaren lämnar en enad kommunledningsgrupp förvaltningens underlag till politiken. 
 6. Därefter äger en politisk budgetberedning rum.Det innebär att nämnderna och styrelserna får möjlighet att yttra sig om det underlag som förvaltningen lagt fram.
 7. Under hösten lägger politiken förslag om mål och budget.
 8. Förslagen bereds i kommunstyrelsen.
 9. I december debatterar och röstar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag på de övergripande målen och de ekonomiska ramarna, för att sedan fatta ett beslut.

 10. Nämnderna och bolagsstyrelserna skriver verksamhets- och affärsplaner som utgår från mål och budget.
 11. Vi börjar arbeta mot de beslutade målen 1 januari.

Målen styr kommunens verksamhet. Kommunens arbete styrs av åtta övergripande mål. Alla mål är lika viktiga och fokuserar på att skapa ett gott liv och ett hållbart samhälle för Södertäljeborna. 

 

 

Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Alla beslut och aktiviteter ska utgå från detta övergripande mål. Förskolan och skolan ska också stärka barnens och elevernas självkänsla och ge dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet, att resultaten ska förbättras i förskolan och skolan, ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat.

Av särskild vikt är att alla förskolor och skolor utvecklar kvaliteter inom de fyra områden forskningen visat leder till förbättrade resultat och som kommunen därför valt att prioritera. Dessa områden är:

• FÖRÄNDRINGSORIENTERAT LEDARSKAP.

Ledare inom förskola och skola ska säkra att utvecklingsarbetet utgår från en väl känd verksamhetsidé, att medarbetarna har rätt kompetenser och i sitt arbete har en kvalitet som motsvarar högt ställda krav och förväntningar.

• LÄRANDE ORGANISATIONSKULTUR.

Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att 34 organisationskulturen kännetecknas av samarbete och erfarenhetsutbyte och att det kollegiala lärandet får effekter i undervisningen och i barnens/elevernas lärande.

• MÅL- OCH RESULTATSTYRNING.

Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att ständiga förbättringsåtgärder vidtas utifrån resultat och analyser och att det utvecklas en ansvarskultur där alla bidrar till att stärka kvalitén utifrån sina respektive roller och uppdrag.

• KVALITET I UNDERVISNINGEN.

Ledare och medarbetare inom förskola och skola ska säkra att undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet och att det utvecklas en samsyn om de framgångsfaktorer som i undervisningen stödjer hög måluppfyllelse.

Kommunen bidrar till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola och därmed inspirera och attrahera fler att studera i Södertälje. Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin inte bara i vår kommun utan i hela Sverige.

I Södertälje finns en hög andel vuxna medborgare som saknar utbildning eller behöver komplettera sin utbildning. Vuxenutbildningen (komvux, SFI och yrkeshögskolan) ska möjliggöra att fler medborgare får en yrkesutbildning eller en behörighet för vidare studier. I arbetet är det viktigt att gymnasieskolan, komvux och yrkeshögskolan utvecklar samarbetsformer som leder till att olika resurser som lokaler och medarbetare används effektivare. Vidare bör aktörerna gemensamt se över utbud och utbildningsformer för att bättre möta det behov av utbildning som kommer att finnas framöver.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden elevernas studieresultat.

Södertäljes medborgare ska ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet och kunna påverka sin egen vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. 

Genom att bedriva ett uthålligt och långsiktigt förbättringsarbete med att stärka ungdomsinflytandet, förbättra medborgardialoger och utveckla arbetet med delaktighet kan medborgarnas möjlighet att vara med och påverka kommunens utveckling bli starkare. Ett fördjupat demokratiarbete syftar också till att på sikt öka valdeltagandet. För vissa frågor ska Södertäljeborna när det är möjligt bjudas in till dialoger och dialogforum.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat valdeltagandet, medborgarnas egen uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande samt hur väl kommunen tillgängliggör information för medborgarna.

Relaterade program och planer:

• Strategin för demokratiutveckling

Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten. Det viktigaste för goda livsvillkor är naturligtvis att stärka människors hälsa men det handlar också om att så många människor som möjligt har ett jobb och att andelen personer med egen försörjning ökar.

I ett Södertälje med goda livsvillkor utjämnas samhällsklyftorna och oavsett bakgrund ska du kunna växa upp med möjligheter. Särskilt fokus ska läggas på barns och ungas uppväxt. Färre barn ska växa upp i fattigdom och fler barn ska ges möjligheter till en bra fritid. Skillnaderna mellan pojkars och flickors möjlighet till fritidssysselsättning ska minska, vilket förutsätter ytterligare satsningar på flickors möjlighet att delta i kommunens fritidsutbud.

Medborgarna ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet och leva under trygga former. Kulturen och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor mår bra och det är viktigt att fler Södertäljebor blir nöjda med kultur- och fritidsutbudet samt att fler får möjlighet att nyttja detta.

Goda livsvillkor innebär att kommunen strävar efter att utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat hur stor andel av befolkningen som erhåller ekonomiskt bistånd, olika jämställdhetsmått samt medborgarnas upplevda hälsotillstånd, trygghet och tillit i samhället.

Relaterade program och planer:

• Folkhälsoprogrammet

• Handlingsplan mot våld i nära relationer

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter, där äldre ska uppleva trygghet i äldreomsorgens insatser, där personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar till ett självständigt liv och där individ- och familjeomsorgen bidrar till trygga uppväxtvillkor och god livsmiljö.

I sina kontakter med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande, samt ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska ges skyndsamt.

Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera en så god kvalitet som möjligt. Genom digitalisering och utveckling av relevanta e-tjänster ska kommunens tillgänglighet öka.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat resultat som belyser medborgarnas och brukarnas upplevelser av de tjänster som kommunen tillhandahåller.

Södertälje ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs. Företag ska ha bra möjligheter att etablera sig och växa här, Södertäljes invånare ska kunna utvecklas här och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Vi ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra bostäder, en väl fungerande infrastruktur liksom många spännande arbetsmöjligheter. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft.

Södertälje ska vara känt för att vara en välkomnande, innovativ plats som erbjuder en genuin stadskärna kombinerat med en levande landsbygd och att vara en plats där världarna möts. I Södertälje vill vi upplevas som färgstarka, nyfikna, urbana och ansvarstagande.

Vår utveckling ska präglas av innovation, till exempel genom Södertälje Science Park, en unik miljö för kunskap, entreprenörskap och gränsöverskridande samarbeten. För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat antalet färdigställda bostäder, antalet arbetstillfällen, antalet studerande, företagsklimatet samt medborgarnas uppskattning av Södertälje som en plats att leva och bo på.

Relaterade program och planer:

• Näringslivsstrategin

• Turistprogrammet

• Översiktsplanen

• Utbyggnadsstrategin

• Strategi för att möta behovet av studentbostäder

Södertälje kommuns ambition att vara i framkant i miljö- och klimatarbete innebär fortsatt höga målsättningar för hållbarhetsarbetet. Kommunen ska aktivt ta tillvara möjligheterna att begränsa miljöpåverkan och skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är viktiga delar i ett hållbart samhälle.

Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. En välutvecklad grönstruktur i hela kommunen stärker ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utvecklas, samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv.

Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag.

För att säkerställa att vi har dricksvatten av god kvalitet och friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, måste den negativa miljöpåverkan minska. Det innebär ett fortsatt arbete med näring i kretslopp och fokus på giftfri miljö och vardag.

Luftkvaliteten i staden ska förbättras för att minska risken för människors hälsa och påverkan på klimatet.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat de indikatorer som anges i miljö- och klimatprogrammet.

Relaterade program och planer:

• Miljö- och klimatprogrammet

• Handlingsplan för en giftfri vardag

• Odlingsstrategi

• Pollineringsplan

• Livsmedelsstrategi

• Cykelplanen

• Trafik- och parkeringsstrategin

• Avfallsplanen

• VA-planen

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala utförare, de kommunala bolagen men även för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

För att utveckla och effektivisera den kommunala förvaltningen görs en tydlig prioritering på digitalisering av såväl tjänster till medborgarna för att utveckla och effektivisera verksamheterna, arbetssätten och processerna.

För att följa hur kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat kommunkoncernens soliditet, resultatnivåer, nettokoncernskuld, rating samt nämndernas budgetföljsamhet.

Relaterade program och planer:

• Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning

• Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016–2018

• Handlingsplan mot fusk och bedrägerier

Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare, i samma grad som vi ska behålla dagens medarbetare genom att erbjuda dem utvecklingsmöjligheter.Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta att stärkas.

Vi har ett läge med arbetskraftsbrist, särskilt i Stockholmsregionen. Konkurrensen om medarbetare har ökat och rörligheten på arbetsmarknaden har ökat. Det ställer högre krav på ett aktivt arbete med kompetensförsörjning framför allt inom vård- och omsorg, socialtjänst, pedagogiska verksamheter och samhällsbyggnad. Personalbehovsprognoser baserade på antaganden om befolkningsutveckling och personalomsättning behöver kombineras med prognoser om verksamhetens utveckling samt hur marknadsläge med stor konkurrens ska mötas. Under 2018 ska en plan för långsiktig kompetensförsörjning tas fram. Planen ska ge en beskrivning över utmaningarna per verksamhet och vara ett stöd för att prioritera insatser. Planen ska också ge en samlad beskrivning och gemensam struktur för de många insatser som redan pågår. Villkor och förmåner generellt liksom lönepolitiken specifikt, ska vidareutvecklas i syfte att stödja kompetensförsörjningen. Nya delar i kommunens arbetsgivarerbjudande inom förmåns- och villkorsområdet behöver utvecklas för att behålla medarbetare och möta rekryteringsbehoven. Jämställdhetsperspektivet är av särskild vikt i lönebildningen.

Södertälje kommun ska säkra att det långsiktiga hälsoarbetet bedrivs med systematik och engagemang från chefs- och ledningsnivå i hela organisationen. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan planeras, genomförs och följs upp i ett flerårigt arbete i projektform, Hållbar arbetshälsa. Under 2018 kommer arbetet att övergå från projektform till en permanent del i ordinarie verksamhet. Inriktningen för det fortsatta arbetet är att vidareutveckla och implementera de aktiviteter, arbetssätt och processer som hittills visat sig vara framgångsrika. En del av detta handlar om den fysiska aktivitetens betydelse för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro och arbetet med träning som arbetsuppgift ska utvecklas.

Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. Under de närmaste åren behöver hela organisationen utvecklas i riktning mot att chefer i samtliga verksamheter har ett rimligt antal medarbetare. Antalet medarbetare per chef är relevant såväl för medarbetarnas möjlighet till bra dialog och feedback, som för chefens egna förutsättningar att kunna utöva ett bra ledarskap. Vårt arbetsgivarerbjudande när det gäller chefsuppdragen i kommunen är därmed lika viktigt att stärka vid rekrytering av chefer som i övrig personalförsörjning. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje kommun.

Det är för stora skillnader i arbetsvillkoren mellan mans- och kvinnodominerande arbetsplatser. Arbetsvillkoren särskilt inom äldreomsorgen behöver utvecklas och en styrgrupp för detta arbete tillsätts. Personalomsättning och sjuktal bör minska och syftet med styrgruppen är att skapa bättre förutsättningar för bra arbetsvillkor genom att implementera nya sätt att jobba med bemanning, schemaläggning och organisering av arbetet. Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Arbetstidsförläggningen ska utvecklas, och delade turer ska fortsatt undvikas. I utvecklingsarbetet ska man bland annat pröva i vilken mån man kan introducera nya, lokalt anpassade arbetstidsmodeller, där man bland annat kan hämta inspiration från det arbete som bedrivits på Södertälje sjukhus. I utvecklingsarbetet ska man också särskilt se över hur ledarskapet inom äldreomsorgen kan utvecklas. Det gäller både stödstrukturen kring cheferna samt att se över hur cheferna kan ha rimligt stora arbetsgrupper. Styrgruppen får gärna använda erfarenheterna från utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete. Uppdraget för detta arbete är flerårigt och ska syfta till implementering i ordinarie verksamhet.

Kommunens förvaltning och kommunens bolag ska i allt högre grad samverka kring arbetsgivarfrågor.  Ett led i detta är den förmånsportal som introduceras under 2018 som ska bidra till att synliggöra våra samlade förmåner samt introducera och presentera nya, attraktiva erbjudanden. Ett led i denna satsning är att kommunförvaltningen och Telge-bolagen i möjligaste mån ska ha likvärdiga förmåner, exempelvis inom friskvård, oavsett om medarbetaren jobbar i förvaltning eller bolag.

För att följa hur nämnderna och kommunen som helhet närmar sig det övergripande målet är viktiga mätvärden bland annat medarbetarengagemang inom kommunen, personalomsättning, andel heltidsarbetande och sjukfrånvaro.

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad med undantag för januari, juni och juli. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa och för att ha en budget i balans.

Tre gånger om året (april, augusti, december) görs en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och mål. 

Här kommer du kunna läsa redovisningen av hur vi ligger till med mål och budget.