Ekonomi, mål och budget

Illustration som visar olika delar av staden - Södertälje

Allt arbete i kommunen styrs av åtta mål under sex målområden. Alla mål är lika viktiga. Målen fokuserar på att skapa ett gott liv och ett hållbart samhälle för Södertäljeborna. För varje mål finns ett antal uppdrag som kommunens verksamheter ska arbeta med för att målen ska uppnås.

Arbetet med mål och budget

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas. Vi sätter upp mål för att bli bättre och göra rätt saker. På den här sidan kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. 

Målen styr kommunens verksamhet

Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument. Det innehåller inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Det gäller för 2022 och innehåller en plan för 2022-2024. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med. 

Styrdokument 

Mål och budget kompletteras av andra styrdokument som vägleder och konkretiserar hur arbetet i Södertälje kommun ska gå till. Du hittar alla våra styrande dokument på sidan Styrande dokument.

Arbetet med mål och budget

Arbetet med budget görs varje år. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

 

Så här går arbetet i budgetprocessen till:

 1. I början av året gör vi en omvärldsanalys där vi tar reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför. Vi tittar på trender och händelser som påverkar kommunen.
 2. Vi analyserar tidigare års resultat och hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.
 3. Vi kopplar ihop omvärldsanalysen till kommunens verksamheter.
 4. Vi formulerar målen och tar fram en budget. För att det ska bli så bra som möjligt får personer från olika verksamhetsområden bidra med kunskap och idéer.
 5. Innan sommaren lämnar en enad kommunledningsgrupp förvaltningens underlag till politiken. 
 6. Därefter äger en politisk budgetberedning rum.Det innebär att nämnderna och styrelserna får möjlighet att yttra sig om det underlag som förvaltningen lagt fram.
 7. Under hösten lägger politiken förslag om mål och budget.
 8. Förslagen bereds i kommunstyrelsen. 
 9. I december debatterar och röstar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag på de övergripande målen och de ekonomiska ramarna, för att sedan fatta ett beslut.
 10. Nämnderna och bolagsstyrelserna skriver verksamhets- och affärsplaner som utgår från mål och budget.
 11. Vi börjar arbeta mot de beslutade målen 1 januari.
Målen styr kommunens verksamhet

Målen styr kommunens verksamhet. Kommunens arbete styrs av åtta övergripande mål. Alla mål är lika viktiga och fokuserar på att skapa ett gott liv och ett hållbart samhälle för Södertäljeborna. 

 

mål.JPG

Budgeten - så här ligger vi till

Kommunens alla verksamheter följer upp sin budget varje månad med undantag för januari, juni och juli. Om de inte klarar att hålla sin budget måste de vidta åtgärder som gör att underskottet inte fortsätter att växa och för att ha en budget i balans.

Tre gånger om året (april, augusti, december) görs en större uppföljning som visar hur det går med hela kommunens budget och mål.