Årsredovisning

Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras.

 I årsredovisningen för 2018 kan du läsa:

  • Kommunstyrelsens ordförande har ordet
  • Väsentliga händelser under året
  • Omvärldsanalys
  • God ekonomisk hushållning
  • Mål och måluppföljelse
  • Ekonomisk redovisning
  • Siffror i sammanfattning
  • Verksamhetsberättelse