Årsredovisning

Bild med turkos bakgrund med texten Årsredovisning  2020

Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras.

 I årsredovisningen för 2020 kan du läsa:

  • Kommunstyrelsens ordförande har ordet
  • Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
  • Händelser av väsentlig betydelse
  • Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
  • God ekonomisk hushållning
  • Uppföljning av särskilda mål
  • Resultat och balansräkning
  • Verksamhetsberättelse

Du hittar årets redovisning att ladda ner i pdf under Dokument.