Förskola – så fungerar det

Ett leende barn med sandleksaker.

Här hittar du mer information om vem som har rätt till förskoleplats, hur du söker förskola och hur du gör om du vill byta förskola.

I Södertälje har vi både kommunala och fristående förskolor och de lyder under samma skollag och läroplan. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder tills de börjar skolan. Förskolan räknas som en skolform som styrs av skollagen och läroplanen.

Det är du som vårdnadshavare som väljer om du vill sätta ditt barn i förskoleverksamhet eller ej. Förskolan är frivillig och belagd med en avgift.

Från 3 års ålder erbjuder Södertälje kommun en så kallad allmän förskola. Den är avgiftsfri och har begränsad vistelsetid.

Södertälje kommun erbjuder även omsorg på obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. Dessa platser är begränsade och omfattas inte av platsgarantin.

Läs mer om förskola på skolverkets webbplats

Har du

Vem har rätt till plats i förskola?

Barn som fyllt ett år har rätt till plats på förskola om vårdnadshavare:

 • arbetar
 • studerar
 • är arbetssökande
 • föräldraledig
 • eller hemmavarande.

Plats i verksamheten kan även erhållas utifrån barnets egna behov.

Avgifter för förskola

Hur mycket det kostar att ha barn på förskola beror på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Södertälje kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att avgiften aldrig kan bli högre än en viss nivå. Ju högre inkomst desto högre avgift, upp till nivån för maxtaxa. Om du inte anmäler din inkomst kommer maxtaxa utgå.

Avgiften tas ut 12 månader per år, oavsett närvaro.

Både nivån för maxtaxa och inkomsttak justeras varje år.

Avgifter 2023

Inkomsttaket för hushållets gemensamma bruttoinkomst har höjts till 54 830 kr per månad. Nivån för högsta avgift (maxtaxan) har också höjts:

 • Barn 1: 3 % av inkomsten, dock högst 1 645 kr/månad
 • Barn 2: 2 % av inkomsten, dock högst 1 097 kr/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 548 kr/månad
 • Barn 4: Ingen avgift

Den högsta avgiften avser alltid det yngsta barnet i familjen. 

För 3-5 åringar i förskola reduceras avgiften. Från och med augusti det året barnet fyller 3 år blir avgiften 40 % lägre med anledning av att barnet då omfattas av allmän förskola. Har barnet endast allmän förskola, 15 timmar per vecka, är detta avgiftsfritt.

Räkneexempel

Familj 1 

Hushållet har två inkomster som brutto ger 55 000 kr i månaden. De har två barn i åldern 1-5 år som är placerade i förskola. Alla hushåll med en gemensam inkomst som är 54 830 kr eller högre betalar den högsta taxan för barnen. Det innebär 1 645 kr för yngsta barnet och 1 097 kr för äldsta barnet, totalt 2 742 kr per månad. När något av barnen är mellan 3 och 5 år reduceras barnets avgift med 40 %.

Familj 2

Har två barn i åldern 1-5 år. Barnet vistas i förskola. Hushållet har en inkomst som brutto ger 20 000 kr i månaden.

Avgift för yngsta barnet: 20 000 kr x 3 % = 600 kr

Avgift för äldsta barnet: 20 000 kr x 2 % = 400 kr

Total månadsavgift för familjens barn blir alltså 1 000 kr.

När något av barnen är mellan 3 och 5 år reduceras barnets avgift med 40 %.

Vad händer om du inte betalar avgiften?

I kommunens regler för barnomsorgsavgifter som antagits av Kommunfullmäktige 2008-01-28 står att läsa: "Förälder/vårdnadshavare som inte betalar fastställd avgift för förskoleplatsen/skolbarnsomsorgen mister rätten till förskoleplats/skolbarnsomsorg. Rätt till ny plats medges först när hela skulden är betald eller annan överenskommelse träffats om betalning av skulden".

 • Vid obetald barnomsorgsavgift skickas en påminnelse ut cirka 10 dagar efter förfallodag, det tillkommer då en avgift om 60 kronor.
 • Cirka 10 dagar efter denna påminnelse skickas inkassokrav och då tillkommer en avgift på 180 kronor plus ränta.
 • Vid upprepade obetalda fakturor sker avstängning från förskola/skolbarnsomsorg.

För mer information kring detta samt vilken hjälp du kan få om du hamnar i en situation där du inte kan betala avgiften, se separat dokument till höger.

Att söka eller byta plats i förskoleverksamhet

Här får du information om hur du går tillväga för att ansöka om eller byta förskoleplats i både kommunala och fristående förskolor.

Att ansöka om plats i kommunala barnomsorgen

Du går in på e-tjänsten för att ansöka om plats i barnomsorgen. För att komma vidare måste du logga in som vårdnadshavare i portalen med e-legitimation. Du väljer e-tjänsten ansökan om förskoleplats eller barnomsorg. Om du är folkbokförd i kommunen finns dina barns uppgifter redan färdiga. Du väljer då vilket barn din ansökan gäller. I din ansökan ska du sedan skriva vilken förskola du söker plats till.

När du är klar trycker du på knappen "Skicka in din ansökan". 

Ansök om plats i barnomsorgen via e-tjänst

Ansökan om kommunal barnomsorg via blankett

Om du som vårdnadshavare inte har bank-id kan du besöka kontaktcenter i stadshuset för att få hjälp med din ansökan. 

 

Ändra i ansökan

Vill du ändra i en redan inskickad ansökan behöver du få kontakt med en handläggare på barnomsorgen för att få hjälp. Enklast är att skicka ett mejl till forskoleplacering@sodertalje.se

Platsgaranti

Anmäl ditt behov av förskoleplacering senast fyra månader före den månad ditt barn behöver förskoleplats för att det ska garanteras en plats på förskolan i Södertälje kommun.

Störst chans att få plats på den förskolan man önskar är om man ansöker om placering i augusti. Detta då många barn lämnar förskolan för att istället börja i förskoleklass. Det finns dock inga garantier för att man får plats på den eller de förskolor man önskar.

Erbjudande om plats

När det blir en plats ledig erbjuds den till den som står först i kön utifrån prioriteringsordning.

Erbjudandet om plats publiceras i e-tjänsten alternativt skickas hem med post om du inte ansökt via e-tjänsten. Placeringserbjudandet ska godkännas av båda vårdnadshavare inom 14 dagar. OBS! Om du inte bekräftar erbjudandet inom denna tid bedömer vi att behovet av barnomsorg inte finns kvar.

Om vårdnadshavare erbjuds plats men tackar nej till platsen upphör platsgarantin. Om behovet av förskoleplats fortfarande finns kvar, måste du som vårdnadshavare göra en ny ansökan. Den nya garantitiden räknas från nytt ansökningsdatum.

Om du är föräldraledig, arbetslös eller är hemma på dagarna

Om du är föräldraledig, arbetslös eller är hemma på dagarna har du rätt att låta dina barn vara på förskolan upp till 24 timmar per vecka, fördelade på fyra dagar. Hur länge de får vara där beslutas av förskolechefen och förläggs mellan kl 08.00 och 15.00. Måltider som serveras under tiden ingår.

Vidare ska föräldralediga, arbetslösa eller hemmavarande föräldrar ta ut 4 veckors ledighet/semester under förskoleområdets sammanslagningsveckor.

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar

Det är vårdnadshavarnas arbets- eller studietid plus restid som är utgångspunkten för hur länge barnet får vara på förskolan.

När vårdnadshavare har semester eller är ledig av annan anledning, är huvudregeln att barnet inte har rätt att vistas på förskolan.

Att ansöka om plats på eller byte av en fristående förskola

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående förskola vänder du dig direkt till den fristående förskolan.

Säga upp plats i förskola

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att säga upp din plats i förskoleverksamhet.

När du vill säga upp din förskoleplats

När du vill att ditt barn ska sluta på förskolan ska du anmäla det via kommunens e-tjänst eller besöka kontaktcenter. Uppsägningstiden är två månader från och med att blanketten har kommit till kommunen och under uppsägningstiden betalar du avgiften som vanligt. 

Om du flyttar från kommunen får ditt barn behålla sin plats i två månader.

När barnet slutar på förskolan för att börja i förskoleklass behöver du inte säga upp förskoleplatsen. Kommunen avslutar då förskoleplatsen den sista juli. Om barnet ska sluta före den sista juli ska du säga upp förskoleplatsen senast två månader innan barnet slutar, annars måste du betala barnomsorgsavgiften under resten av tiden.

Om du vill att barnet ska få skolbarnomsorg efter att det har slutat på förskolan behöver du ansöka om det.

När kommunen säger upp din förskoleplats

Om ditt barn inte har varit på förskolan i två månader utan några särskilda skäl, kan kommunen säga upp platsen med omedelbar verkan. Vårdnadshavaren kontaktas alltid först.

Om du inte betalar avgiften för  förskoleplatsen förlorar ditt barn förskoleplatsen, och barnet kan inte få ny plats förrän hela skulden är betald eller när du har kommit överens med kommuen om hur skulden ska betalas.

Om ditt barns behov förändras ska du meddela det direkt.

Anmäl ändrad inkomst

Du måste alltid anmäla till kommunen när din inkomst ändras. Hushållets inkomst bestämmer hur mycket du ska betala för barnomsorg.

Anmälan görs via kommunens e-tjänst.

Försäkringar

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Södertälje kommuns verksamhetsområde. Den gäller både i förskolan och på fritiden.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen hanteras av SRF - Stockholmsregionens Försäkring AB. På SRF:s hemsida finns all information samt blanketter för skadeanmälan. 

Gå till försäkringsbolaget för att anmäla en skada

Modersmålsstöd i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål/förstaspråk än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål/förstaspråk. Förskolan ska också främja utvecklingen av barnens kulturella identitet. Detta sker med hjälp av befintlig förskolepersonal eller genom en modersmålslärare som besöker förskolan en gång per vecka. Modersmålsstöd som ges av modersmålslärare erbjuds barn från höstterminen det år de fyller fyra. Ansökan om modersmålsstöd görs till respektive förskola.