2016-11-28

Sammanträdeshandlingar kommunfullmäktige 28 november

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Eventuella avsägelser av uppdrag

4. Eventuella val

5. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017

6. Mål och budget 2017-2019 samt taxor och avgifter 2017
Reservationer och förslag
forts reservationer (SD)