Handlingar kommunfullmäktige 19 december2016

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. "Samordnade studiedagar för skola och förskola"
Medborgarförslag

4. "Bevarande och utveckling av Slussholmen i Södertälje"
Medborgarförslag

5. "Förbjud övningskörning på Vikingavägen 1A-9"
Medborgarförslag

6. "Handla mer svenska råvaror till kommunens kök"
Medborgarförslag

7. "Gynna flerfamiljshus med stomme av massivt trä"
Medborgarförslag

8. Torgnamn i centrala Södertälje

9. Avveckling av Södertälje kommuns tomtkö

10. Förstärkt markanvisningspolicy

11. Bordlagd beslutspunkt i Mål och budget 2017-2019

12. Uppdrag i Mål och budget 2017-2019 – skogsskötsel och viltvård överförs från tekniska nämnden till miljönämnden
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 16 december 2016

13. Uppdrag i Mål och budget 2017-2019 – exploateringsfrågor överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 16 december 2016

14. Nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Nyköping-
Östgötalänken AB

15. Arvode till ordförande i Glasbergabolagen

16. Beslut om utbetalning av partistöd

17. Digital distribution av sammanträdeshandlingar

18. Redovisning av obesvarade motioner

19. "Sikta på båda utmärkelserna Årets stadskärna och Årets husbilsvänligaste kommun 2018"
Bordlagt svar på motion av Mats Siljebrand (L)

20. "Kasta nytt ljus över gångtunneln"
Bordlagt svar på motion av Mats Siljebrand (L)

21. "Ökad tillgänglighet i Södertälje kommuns skolor"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp (5 Mb)

22. "Bryt omhändertagandementaliteten på HVB/Stödboenden"
Svar på motion av Liberalernas fullmäktigegrupp

23. "Lyft Torekällberget till högre höjder"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

24. "Återställande av fiskvandringsvägar i Södertälje kommun"
Svar på motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD)

25. "Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska"
Svar på motion av Ingrid Hult och Göran Lidman, båda (SD)

26. Avsägelser av uppdrag

27. Ev val

28. "Lärdomar efter olyckan på motorvägsbron"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

29. "Södertäljes integration"
Bordlagd interpellation av Alexander Rosenberg (M) till kommunstyrelsens ordförande

30. "Samordnade transporter"
Bordlagd interpellation av Alexander Rosenberg (M) till kommunstyrelsens ordförande

31. "Vad gör vi för att undvika att våra äldre svälter inom äldre-omsorgen?"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till äldreomsorgsnämndens ordförande

32. "Vad händer med Farsta kursgård?"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommun-styrelsens ordförande