Sammanträdeshandlingar

Här hittar du handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden. Handlingarna publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Handlingarna är ordnande per sammanträde med en förenklad ärendelista för respektive datum. När du klickar på länken till det ärende du söker, öppnas ett nytt fönster med handlingen i pdf-format.

Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan finns de under sidan Föredragningslistor och protokoll.

KF sammanträdeshandlingar 2015 expand_less expand_more
2015-12-17 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Försäljning av bostäder
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015
OBS! Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 första stycket offentlighets- och sekretesslagen

4. Detaljplan för Almnäs 5:2 m fl i Södertälje (18 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015

5. Exploateringsavtal för fastigheten Almnäs 5:2 i Södertälje
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015

6. Nya gatunamn enligt detaljplaneförslag för Almnäs 5:2 m fl

7. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1a) (18 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015

8. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a) (17 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015

9. Justering av VA-taxans brukningsavgifter 2016
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015

10. Justering av avfallstaxan för 2016
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015

11. Parkeringsavgifter och parkeringstider 2016
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 15 december 2015

12. Uppräkning av taxor för 2016 gällande tillsyn och tillståndsbeslut för Södertörns brandförsvarsförbund

13. Partistödsreglementet – förtydliganden samt förfarande vid redovisning

14. Förnyat Sister City-avtal med Wuxi

15. "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv"
Bordlagt svar på motion av Mats Siljebrand (L, tidigare FP)

16. "Akrobatik och estetik i skön förening"
Bordlagt svar på motion av Mats Siljebrand (L, tidigare FP)

17. "Återinför Familjecentralerna i Södertälje"
Bordlagt svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

18. "Öka tillgången till internet för Södertäljes seniorer"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L, tidigare FP)

19. "Bättre städning inom ramen för beviljad Hemtjänst"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

20. Eventuella avsägelser och val

21. "Vart tog cykelbanan vägen?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L, tidigare FP) till tekniska nämndens ordförande

22. "Hur förhindrar vi självmord?"
Bordlagd interpellation av Johanna Lundgren Gestlöf (C) till kommunstyrelsens 3:e vice ordförande

23. "Är biblioteket en säker arbetsplats?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L, tidigare FP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande.

 

2015-11-30 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Avsägelser av uppdrag

4. Ev val

5. Mål och budget 2016-2018 samt taxor och avgifter 2016
Reservationer och förslag
forts reservationer (SD)

6. "Spännande samarbete mellan skola och stadsarkiv"
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)
Föreslås bordläggas till KF i december

7. "Akrobatik och estetik i skön förening"
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)
Föreslås bordläggas till KF i december

8. "Återinför Familjecentralerna i Södertälje"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
Föreslås bordläggas till KF i december

9. "Vart tog cykelbanan vägen?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande Föreslås bordläggas till KF i december

10. "Hur förhindrar vi självmord?"
Bordlagd interpellation av Johanna Lundgren Gestlöf (C) till kommunstyrelsens 3:e vice ordförande
Föreslås bordläggas till KF i december

11. "Är biblioteket en säker arbetsplats?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Föreslås bordläggas till KF i december

2015-11-05 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 och helårsprognos för Södertälje kommun
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 3 november 2015

4. Särskild kapitalinsats Kommuninvest
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 3 november 2015

5. Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 3 november 2015

6. Nya föreskrifter om avfallshantering

7. Revidering av ansöknings- och placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 3 november 2015

8. Avsägelser av uppdrag

9. Ev val

10. "Vad händer med marken i Brandalsund?"
Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

11. "Södertälje förtjänar ett företagsklimat i världsklass!"
Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

12. "Företagsklimatet i Södertälje kommun"
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (FP) till kommunstyrelsens ordförande

13. "Vart tog cykelbanan vägen?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

14. "Hur förhindrar vi självmord?"
Bordlagd interpellation av Johanna Lundgren Gestlöf (C) till kommunstyrelsens 3:e vice ordförande

15. "Hur stöttar vi dem som skadar sig själva?"
Bordlagd interpellation av Johanna Lundgren Gestlöf (C) till utbildningsnämndens ordförande

16. "Vem är läraren i tvålärarsystemet?"
Bordlagd interpellation av Johanna Lundgren Gestlöf (C) till utbildningsnämndens ordförande

2015-09-28 expand_less expand_more
2015-06-15 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2015
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2015

4. Revidering av taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2015

5. Uppräkning av taxor gällande sotning och brandskyddskontroll från Södertörns brandförsvarsförbund
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2015

6. Ansökan om skatteväxling för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet – rekommendation från KSL
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2015

7. Markanvisningsriktlinjer för Södertälje kommun
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2015

8. Riktlinjer för exploateringsavtal i Södertälje kommun
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2015

9. Reviderad modell av strukturtillägg – Gemensam gymnasieregion 2.0
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 11 juni 2015

10. Avsägelser av uppdrag

11. Ev val m m

12. "Hög tid att se över könsfördelningen bland kommunens anställda"
Bordlagd interpellation av Ackad Barsom (M) till personalutskottets ordförande

13. "Hur kan barnens skolväg bli säkrare i Järna?"
Bordlagd interpellation av Viveca Rabenius (FP) till Järna kommundelsnämnds ordförande

14. "Hur ska Södertälje kommun egentligen vända trenden i fritidshemmen?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till utbildningsnämndens ordförande

2015-05-25 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Tjänstgöring vid kommunfullmäktiges sammanträden – information om regler
Kommunfullmäktiges sekreterare Ola Schön

4. Torgnamn enligt detaljplaneförslag för kvarteret Orion
(Tälje 1:35 m fl)

5. Utökning av verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp – Glasberga sjöstad etapp 2, södra delen
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2015

6. Avsägelser av uppdrag

7. Ev val m m

8. Öltält under festivalen"
Bordlagd snabbinterpellation av Joakim Granberg (RP) till socialnämndens ordförande

9. "Vad gör vi åt den ökande tunga trafiken genom Järna och till Tveta Återvinningscentral?"
Bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till tekniska nämndens ordförande

10. "Utvärdering av prestationsbaserad ersättning?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till kommunstyrelsens ordförande

11. Vad händer med Södertälje kommuns växthusarbete och Lean?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens ordförande

12. "Avverkning av skogsmark"
Bordlagd interpellation av Tommy Blomqvist (SD) till tekniska nämndens ordförande

13. "Den ohållbara flyktingsituationen"
Bordlagd interpellation av Mariusz Kawecki (SD) till kommunstyrelsens ordförande

14. "Vårstädning för politiker och tjänstemän?"
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

15. "När tänds infartsskylten i Moraberg?"
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

2015-04-27 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Revisionsberättelse för 2014 för Södertälje kommun

4. Årsredovisning 2014 för Södertälje kommun

5. Bokslut 2014 för donationsfonder förvaltade av Södertälje kommun

6. Anmälan av årsrapport 2014 för Telge (5 Mb)

7. Utökning av rambeloppet för kommunens MTN-program

8. Försäljning av del av Bränninge gård 1:1 och del av Pershagen 1:4 – återremiss
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 april 2015

9. "Införande av lånecykelsystem "
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

10. "Strategiskt placerade cykelparkeringar"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

11. Avsägelser av uppdrag

12. Ev val m m

13. "Försöksverksamhet i Södertälje med betyg från årskurs 4?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

14. "När får friförskolan Myca hyra eller köpa Tellebyfastigheten i Järna?"
Bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens
ordförande

15. "När får friförskolan Myca hyra eller köpa Tellebyfastigheten i Järna?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till Järna kommundelsnämndes ordförande

16. "När får friförskolan Myca hyra eller köpa Tellebyfastigheten i Järna?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till kommunsty-relsens ordförande

17. "När får friförskolan Myca hyra eller köpa Tellebyfastigheten i Järna?"
Bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till Telge Fastigheters ordförande

18. "Svenska språket i förskolan som grundkrav"
Snabbinterpellation av Joakim Granberg (RP) till utbildningsnämndens ordförande

19. Öltält under festivalen"
Snabbinterpellation av Joakim Granberg (RP) till socialnämndens ordförande

2015-03-30 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Detaljplan för Orion (Tälje 1:34 m fl)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 27 mars 2015

4. Genomförandeavtal om markförsäljning och exploatering av exploateringsområdet kvarteret Orion, del av bl a fastigheten Tälje 1:1 - under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 27 mars 2015

5. Försäljning av del av Bränninge gård 1:1 och del av Pershagen 1:4
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 27 mars 2015

6. Revidering av finanspolicy och finansiella föreskrifter

7. Ny taxekonstruktion avseende avgifter för mat

8. Bildande av Södertälje Science Park

9. "Byn by bike eller se Södertälje från cykelsadeln"
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

10. "Guldläge för ny Marenbro"
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

11. "Främja flugan med fräcka 'Food Trucks'"
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

12. "Iordningställande av allmän mark/park till grön oas park mellan COOP och ICA Maxi"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

13. "Rusta hundrastgårdarna"
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

14. "Uppvakta regeringen om utflyttning av statlig myndighet till Södertälje"
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

15. Avsägelser av uppdrag

16. Ev val m m

17. "En död hand över Farsta kursgård?"
Bordlagd interpellation av Anne-Mari Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

18. "Kampanj för rökfria medarbetare på våra kommunala arbetsplatser?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till personalutskottets
ordförande

19. "Hur arbetar Södertälje kommun och dess bolagskoncern för att undvika osund konkurrens gentemot det lokala näringslivet?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens ordförande

20. "Serveringstider för uteserveringar vår och sommar"
Bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till socialnämndens ordförande

21. "Kringelfestivalen en kontant affär"
Bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till kommunstyrelsens ordförande

22. "Är investeringsberedningen lagd på is?"
Snabbinterpellation av Mats Siljebrand (FP) till kommunstyrelsens ordförande

23. Hur viktig är egentligen kvaliteten på mat i Södertäljes omsorg?"
Snabbinterpellation av Veronica Westergård (KD) till äldreomsorgsnämndens ordförande

2015-02-02 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Södertälje kommuns avfallsplan 2015-2020 (6 Mb)

4. Uppföljning av trygghetsarbetet i Södertälje kommun

5. Partistödsreglemente för Södertälje kommun

6. Arvodering av vissa gruppledare i kommunstyrelsen
- under förutsättning av arvodesnämndens respektive kommunstyrelsens beslut den 22 respektive 30 januari 2015

7. "Stärkt trygghet för unga med nätvandrare i Södertälje"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

8. "Förbättra luftkvaliteten på Turingegatan"
"Förvarna om luftkvaliteten i city redan på E4/E20"
Svar på motioner av Mats Siljebrand (FP)

9. Avsägelser av uppdrag

10. Ev val

11. "Hur agerar majoriteten inför uppskruvade flyktingprognoser?"
Likalydande bordlagda interpellationer av dels Marita Lärnestad (M), dels Mats Siljebrand (FP), dels Veronica Westergård (KD) samt dels Tage Gripenstam (C) till kommunstyrelsens ordförande

12. "Vad händer inom hemtjänsten efter LOV?"
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (FP) till kommun
styrelsens ordförande

13. "Hur förebygger Södertälje kommun fallolyckor bland äldre?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till äldreomsorgsnämndens ordförande

14. "Öppna upp inre Maren för småbåtar och turister"
Bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till kommunstyrelsens ordförande

15. "Hur får Södertälje fler nöjda brukare inom hemtjänsten?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till äldreomsorgsnämndens ordförande

KF sammanträdeshandlingar 2014 expand_less expand_more
2014-12-15 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

 

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Detaljplan för del av Grusåsen 1:1 m fl – Södertäljeporten
Komplettering

4. Exploateringsavtal för del av Grusåsen 1:1 - Södertäljeporten

5. Justering av VA-taxans brukningsavgifter 2015
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 12 december 2014

6. Avgiftsbefrielse för miljöbilar vid parkering upphör
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 12 december 2014

7. Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet – rekommendation från KSL
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 12 december 2014

8. Översyn av bolagsordningar
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 12 december 2014

9. Ändringar i arvodesreglementet
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 12 december 2014

10. Val till nämnder och styrelser m m

11. Eventuella avsägelser och övriga val

12. Mål och budget 2015-2017 samt taxor och avgifter 2015
Reservationer och förslag (4 Mb)
forts reservationer och förslag (6 Mb)
forts reservationer (SD)

13. "Stärkt trygghet för unga med nätvandrare i Södertälje"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
Föreslås bordläggas till KF den 2 februari 2015

14. "Hur agerar majoriteten inför uppskruvade flyktingprognoser?"
Likalydande bordlagda interpellationer av dels Marita Lärnestad (M), dels Mats Siljebrand (FP), dels Tage Gripenstam (C) samt dels Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens ordförande
Föreslås bordläggas till KF den 2 februari 2015

15. "Vad händer inom hemtjänsten efter LOV?"
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (FP) till kommunstyrelsens ordförande Föreslås bordläggas till KF den 2 februari 2015

16. "Hur förebygger Södertälje kommun fallolyckor bland äldre?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till äldreomsorgsnämndens ordförande
Föreslås bordläggas till KF den 2 februari 2015

17. "Öppna upp inre Maren för småbåtar och turister"
Bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) till kommunstyrelsens ordförande Föreslås bordläggas till KF den 2 februari 2015

2014-11-24 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 och helårsprognos för Södertälje kommun (4 Mb)
OBS! Bilaga 3 (nämndernas rapporter) till delårsrapporten skickas inte ut. Önskar ni ta del av dessa, kontakta kommunfullmäktiges sekreterare Ola Schön, tel 523 019 29.

4. Nya regler för bidrag till studieförbunden (3 Mb)

5. Ärende från koncernen
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014
Ärendet omfattas av sekretess enlig 19 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen

6. Detaljplan för del av Grusåsen 1:1 m fl – Södertäljeporten (3 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014

7. Exploateringsavtal för del av Gruåsåsen 1:1 - Södertäljeporten (2 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014

8. Detaljplan för Ekgården 1:1 inom exploateringsområdet Ekgården Norra (2 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014

9. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Ekgården 1:1 inom exploateringsområdet Ekgården Norra
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014

10. Detaljplan för Tvetaberg 13:1 m fl (Ålöström)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014

11. Detaljplan för Lerhaga 1:4 m fl (3 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014

12. Planläggning av Nabben och Stadan, del av fastigheten Tvetaberg 5:1, samt friköp av arrendetomter i Stadan
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014
Synpunkter från boende inom Nabben och Stadan finns tillgängliga på stadskansliet

13. Förvärv av fastigheterna Uven 1, 2 och 3 (Ängsgatan 34, 32 och 30, Bårstaområdet) för byggande av en dagvattenanläggning (4 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014

14. Justering av VA-taxans brukningsavgifter 2015
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014

15. Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län m m
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 21 november 2014
Se även http://ksl.se/svenska/vara-uppdrag/utbildning-och-gymnasiesamverkan/gemensam-gymnasieregion/forslag-till-nytt-samverkansavtal/oversyn-av-samverkansavtalet.html

16. "Bra vinterväghållning för cyklister"
Bordlagt svar på motion av Tage Gripenstam (C)

17. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2015

18. Eventuella avsägelser och val

19. "Sociala investeringsfonden ett totalt fiasko!"
Bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens ordförande

20. "Minska det 'osynliga lärararbetet' i Södertälje?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

21. "Hur arbetar du för fler behöriga lärare i Södertälje?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

22. "Hur ska Södertälje kommun få fler behöriga lärare?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till utbildningsnämndens ordförande

2014-11-10 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Förvärv av Rinken 8 och 9 – Fotbollsarenan och Hockeyarenan
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 oktober 2014
Bilaga 1-4 till PM Rinken 8 (5 Mb)
Bilaga 5-12 (7 Mb)
Bilaga 1-13 till PM Rinken 9 (7 Mb)

4. Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje (3 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 oktober 2014

5. Fastställande av skattesats för 2015
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 oktober 2014

6. Förändringar i Södertälje kommuns styrprinciper inför kommande mandatperiod 2015-2018
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 oktober 2014

7. Komplettering med nytt gatunamn inom fastigheten Utsättaren 1 i Björkmossen
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 oktober 2014

8. Avsägelser av uppdrag

9. Eventuella val

10."Kommer Södertälje att ansluta sig till fristadssystemet?"
Bordlagd snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till kommunstyrelsens ordförande

11. "Vad hände med jämställdhetspriset?"
Bordlagd snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

12. "Vilka är planerna för parkeringsplatsen på Strandgatan?"
Bordlagd snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande

2014-10-20 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Anmälan av valda ledamöter och ersättare för
mandatperioden 15.10.2014-14.10.2018

4. Godkännande av kallelsen

5. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för tiden 15.10.2014-14.10.2018

6. Val av valberedning för samma tid – 7 ledamöter, 7 ersättare, ordförande och vice ordförande

2014-09-29 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund för verksamhetsåret 2013 (2 Mb)

4. Detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset (del av Tälje 1:33)

5. Detaljplan för Igelsta gård (5 Mb)

6. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av exploateringsområdet Igelsta Gård, del av fastigheten Östertälje 1:15

7. Detaljplan för ny skola i Enhörna – del av Ekeby 4:1 (4 Mb)

8. Namnsättning av park till Zacharias Anthelius minne

9. Namnsättning av park till Hasse Tellemars minne

10. Miljöbokslut 2013 (2 Mb)

11. Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp

12. Rekommendation från SKL om bestämmelser rörande omställningsstöd och pension för förtroendevalda

13. "Bra vinterväghållning för cyklister"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

14. "Sätt stil på ströget"
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP), Tage Gripenstam (C) och Veronica Westergård (KD)

15. Avsägelser av uppdrag

16. Eventuella val

17. "Kommer Södertälje att ansluta sig till fristadssystemet?"
Bordlagd snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till kommunstyrelsens ordförande

18. "Vad hände med jämställdhetspriset?"
Bordlagd snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

19. "Vilka är planerna för parkeringsplatsen på Strandgatan?"
Bordlagd snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande

20. "Fler förstelärare i Södertälje"
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

21. "Anser du att Villa Drömkåken bör få stöd från Södertälje kommun för att inte behöva stänga?"
Bordlagd fråga av Veronica Westergård (KD) till äldreomsorgsnämndens ordförande

22. "Vad händer med marken vid Brandalsund?"
Bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens ordförande

23."Hänvisningsskyltar lediga p-platser?"
Bordlagd fråga av Marita Lärnestad (M) till tekniska nämndens ordförande

24. "Bättre skyltning av Torekällberget"
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

25. "Ställplatser för husbilar i Gästhamnen"
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

26. "Kommer framtida skolor i Södertälje byggas enligt Södertälje skolmodell?"
Bordlagd fråga av Robert Halef (KD) till utbildningsnämndens ordförande

2014-06-16 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Södertälje kommuns nye säkerhetschef
Per Tegel presenterar sig

4. Stadsdirektören informerar
Martin Andreae har ordet

5. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2014 (3 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014 OBS! Bilaga 3 (nämndernas rapporter) till delårsrapporten skickas inte ut. Önskar ni ta del av dessa, kontakta kommunfullmäktiges sekreterare Ola Schön,
tel 523 019 29.

6. Finanspolicy och reviderade finansiella föreskrifter

7. Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014

8. Samordnad yttre skötsel
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014

9. Uppdatering av exploateringsavtal inom Ekgården Södra, del av fastigheten Ekgården 1:1
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014

10. Detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset (del av Tälje 1:33)
Handlingar se www.sodertalje.se KF 28/4, Ä 10

11. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Tälje 1:1, inom kvarteret Venus
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014 Övriga handlingar se www.sodertalje.se KF 28/4, Ä 11

12. Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014 Övriga handlingar se www.sodertalje.se KF 28/4, Ä 8

13. Detaljplan för Båtvarvet 4 och 5 m fl (7 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014

14. Exploateringsavtal Båtvarvet Pershagen (3 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014

15. Ändring i reglementena för miljönämnden och utbildningsnämnden på grund av Naturskolans organisatoriska placering

16. Riktlinjer för flaggning i Södertälje kommun – revidering av flaggpolicyn
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014

17. Översyn av arvodesreglementet
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2014

18. Datum för konstituerande sammanträde med nya kommunfullmäktige
Förslag: Måndagen den 20 oktober 2014 kl 17.00

19. Avsägelser av uppdrag

20. Eventuella val

21. "Lyft för matematik i Södertälje?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

22. "Är du beredd att skrota 'heltidsmodellen' nu?"
Bordlagd snabbinterpellation av Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande - återkallad

23. "Hur har lärarnas administrativa börda minskat?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

24. "Hörsammar hela majoriteten en hearing om handeln i centrum?" Snabbinterpellation av Mats Siljebrand (FP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande

25. "Företagsklimatet i Södertälje kommun"
Snabbinterpellation av Metin Hawsho (FP) till kommunstyrelsens ordförande

26. "Kommer Södertälje att ansluta sig till fristadssystemet?"
Snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till kommunstyrelsens ordförande

27. "Vad hände med jämställdhetspriset?"
Snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande

28. "Vilka är planerna för parkeringsplatsen på Strandgatan?"
Snabbinterpellation av Ninos Maraha (FP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande

29. "Fler förstelärare i Södertälje"
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

30. "Anser du att Villa Drömkåken bör få stöd från Södertälje kommun för att inte behöva stänga?"
Bordlagd fråga av Veronica Westergård (KD) till äldreomsorgs-nämndens ordförande

2014-04-28 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Revisionsberättelse för 2013 för Södertälje kommun (2 Mb)

4. Årsredovisning för 2013 för Södertälje kommun (2 Mb)

5. Bokslut 2013 för donationsfonder förvaltade av Södertälje kommun

6. Anmälan av årsrapport 2013 för Telgekoncernen (10 Mb)

7. Ärende från koncernen 
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 april 2014
OBS! Ärendet omfattas av sekretess 

8. Fördjupad översiktsplan för Järna tätort med omgivning (7Mb)

9. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av delar av fastigheten Ritorp 1:1 inom Björkmossens exploateringsområde

10. Detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset (del av Tälje 1:33) 
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 april 2014

11. Exploateringsavtal om markförsäljning och exploatering av del av fastigheten Tälje 1:1 inom kvarteret Venus (2 Mb) 
Kompletterande handling
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 april 2014

12. Biblioteksplan för Södertälje kommun

13. "Däcka över motorväg E4/E20" 
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

14. "Dränera fotbolls/grusplanen på Lina Grundskola" 
Svar på motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp

15. Avsägelser av uppdrag

16. Eventuella val 

17. "Kommunen sviker!" 
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

18. "Lyft för matematik i Södertälje?" 
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

19. "Är du beredd att skrota 'heltidsmodellen' nu?" 
Snabbinterpellation av Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

 

2014-03-03 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Detaljplan för Persikan 1 m fl (Södertälje sjukhus) (5 Mb)
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 28 februari 2014

4. Utökad borgen för Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab)
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 28 februari 2014

5. Ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 28 februari 2014 

6. Ny modell för schablonintäkter för flyktingar 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 28 februari 2014

7. Ändring av reglemente för arbetslivsnämnden

8. Biblioteksplan för Södertälje kommun 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 28 februari 2014

9. Ev avsägelser och val

10. "Hur motverkar vi 'butiksdöden' i Södertälje centrum?"
Bordlagda likalydande interpellationer av dels Marita Lärnestad (M), dels Mats Siljebrand (FP), dels Tage Gripenstam (C) samt dels Robert Halef (KD) till kommunstyrelsens ordförande

2014-02-03 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Ändringar i dels föreskriften för gångbanerenhållning, dels de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln samt dels de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö

4. Fastställande av Södertörns Brandförsvarsförbunds taxa för sotning och brandskyddskontroll
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2014

5. Fastställande av punkt 9 i taxa för Södertörns Brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 januari 2014

6. Utförande av hemtjänst i Södertälje kommun – förslag till nytt system 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 31 januari 201

7. Avsägelser av uppdrag

8. Ev val

9. "Är döden snabbare än kommunen?"  
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till äldreomsorgsnämndens ordförande

KF sammanträdeshandlingar 2013 expand_less expand_more
2013-12-16 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidrag (5 Mb)

4. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

5. Ny miljöbilsdefinition för avgiftsfri parkering 2014 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 december 2013

6. Justering av VA-taxan 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 december 2013

7. Ägarförändring i Telge Tillväxt 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 13 december 2013

8. "Minnesmonument" 
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

9. "Utveckla tjänstegarantierna i Södertälje kommun" 
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

10. "Revidera reglerna för kommunens sociala investeringsfond" 
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

11. "Gör väg 57 mellan Rönnvägen och Floravägen trafiksäker för gående och cyklister" 
Svar på motion av Tage Gripenstam och Per-Anders Fritshammar, båda (C)

12. Avsägelser av uppdrag

13. Ev val

14. "Trygghetshöjande åtgärder vid gångtunnlar" 
Bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till tekniska nämndens ordförande

15. "När ska Södertälje skolmodell utvärderas på riktigt?" 
Bordlagd fråga av Veronica Westergård (KD) till utbildningsnämndens ordförande

2013-11-25 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

2013-10-28 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Genomlysning av Telge Inköp (8 Mb)

4. Inköpspolicy

5. Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 och helårsprognos för Södertälje kommun 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 oktober 2013

6. Ändring av gatunamn och kvartersnamn samt nya gatu- och kvartersnamn enligt detaljplaneförslag för Ekgården norra, del av Ekgården 1:1 m fl

7. Översiktsplan 2013 
Länk till antagandeförslag m m (länk bruten)

8. Utökning av verksamhetsområde VA

9. Godkännande av Telge AB:s förvärv av aktierna i Telge Miljöteknik AB m m

10. Valkretsar och valdistrikt i 2014 års val 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 25 oktober 2013

11. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige (2 Mb)

12. "Nya grepp på barnomsorgskön – för barnfamiljernas bästa" 
Svar på motion av Marita Lärnestad (M), Mats Siljebrand (FP), Tage Gripenstam (C) och Veronica Westergård (KD)

13. "Låt alla barn få det stöd de behöver" 
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

14. "Miniatyrjärnväg runt Torekällberget" 
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

15. "Ung politiker för en dag" 
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

16. "Förbud mot maskering på kommunala inrättningar" 
Svar på motion av Tommy Hansson (SD)
 

17.  Avsägelser av uppdrag

18. Ev val

19. "Stadshusrestaurangen?"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

2013-09-30 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. "Hållbara måltider i Södertälje kommun" kl 17.00-17.30
Sara Jervfors, kostchef

4. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund för verksamhetsåret 2012 (2 Mb)
Årsredovisning 2Mb)

5. Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

6. Revidering av reglemente för omsorgsnämnden

7. "Inför Lübeckmodellen i Södertälje kommuns skogsbruk"
Svar på motion av Hans von Essen (M)

8. Avsägelser av uppdrag

9. Ev val

10."Hur går det med kommunens EU-kompetens?"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

2013-06-17 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Delårsbokslut per den 30 april och prognos för 2013 för Södertälje kommun (3 Mb) 
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 14 juni 2013

4. Ändrat förslag till gatunamn enligt detaljplaneförslag för del av Lina 4:1 m fl, Kaxberg i Södertälje

5. Kvittningsemission i SKF AB

6. Begränsning av sammanträdesarvode i vissa fall m m

7. "Rester är också mat!" 
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

8. "Mer kultur och mindre asfalt runt inre Maren" Svar på motion av Ninos Maraha (FP)

9. Avsägelser av uppdrag

10. Ev val

11. "Hur går det med kommunens EU-kompetens?"
Bordlagd interpellation av Hans von Essen (M) till kommunstyrelsens ordförande

12. "När ska Telge Fastigheter AB börja bygga skolor till bättre pris?" 
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till Telge Fastigheters ordförande

2013-05-27 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Detaljplan för del av Pyramiden 18, Kitteln 1, Sländan 5 m fl (Snäckviken) 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 24 maj 2013

4. Återkallelse av tillsynsuppgift för Nackunga våtkompost

5. "Boende och äldreomsorg för arabisktalande" 
Svar på motion av Robert Halef (KD)

6. "Höj läraryrkets status och attraktionskraft" 
Svar på motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp

7. "Läxjour för högre måluppfyllelse" 
Svar på motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp

8. "Ansvar för snöröjning och halkbekämpning" 
Svar på motion av Moderaternas fullmäktigegrupp

9. Avsägelser av uppdrag

10. Ev val

11. "Attraktiva boenden utlovas, men var finns tomterna?"
Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till tekniska nämndens ordförande

12. "Motionsbehandlingen i kommunfullmäktige strider mot lagen!"
Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

13. "Satsa inte bara på elitidrotten" 
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kultur- och fritidsnämndens ordförande

14. "Lina grundskola" 
Bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildningsnämndens ordförande 

15. "Plats för husbilar i Gästhamnen även i år?" 
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

16. "Det som göms i snö..." 
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

17. "Övergångsställe vid Stålhamraskolan" 
Bordlagd fråga av Metin Hawsho (FP) till tekniska nämndens ordförande

2013-04-29 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Revisionsberättelse för 2012 för Södertälje kommun 

4. Årsredovisning för 2012 för Södertälje kommun (4 Mb)

5. Bokslut 2012 för donationsfonder förvaltade av Södertälje kommun

6. Anmälan av årsrapport 2012 för Telgekoncernen (3 Mb) 

7. Finanspolicy för Södertälje kommun

8. Telge Kraft 
Handlingar från KF 9/4, Ä 4, åberopas 
OBS! Ärendet omfattas av sekretess. 

9. Ändring i Mål och budget 2013-2015 gällande lokalinvesteringar i skolor (bilaga 4C) 
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 26 april 2013 
Handlingar från KF 9/4, Ä 5, åberopas även

10.Telgepaketet – försäljning av bostäder och fastigheter (2 Mb) 
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 26 april 2013

11. Manpower Telge Jobbstart 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 26 april 2013 OBS! Ärendet omfattas av sekretess 

12. "Fler ungdomar i jobb" 
Svar på motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp

13. "Pröva utmaningsrätt och tjänstegaranti i Södertälje" 
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

14. Avsägelser av uppdrag

15. Ev val

16. "Tar ni nu ett samlat grepp kring den ökade sjukfrånvaron?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

17. "Attraktiva boenden utlovas, men var finns tomterna?"
Bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till tekniska nämndens ordförande

18. "Fler karriärtjänster i skolan"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildnings-nämndens ordförande

19. "Stärk värdegrundsarbetet i skolan"
Bordlagd interpellation av Ninos Maraha (FP) till utbildnings-nämndens ordförande

20. "Vad kan vi göra för projektet Akta huvudet?"
Bordlagd interpellation av Bo Håkan Stockhaus (FP) till kommunstyrelsens ordförande

21. "Hur stora får barngrupperna i förskolan egentligen vara?"
Bordlagd interpellation av Monir Isak (KD) till utbildningsnämndens ordförande

22. Information om Södra Mälarens vattenskyddsområde 

23. Anmälan av 
statistikrapporter av ej verkställda beslut och avbrott enligt socialtjänstlagen och LSS för omsorgsnämnden respektive socialnämnden

24. Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige

25. Avsägelser av uppdrag

26. "Förbättra luftkvaliteten på Turingegatan"
Motion av Mats Siljebrand (FP)

27. "Motionsbehandlingen i kommunfullmäktige strider mot lagen!"
Interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

28."Satsa inte bara på elitidrotten"
Interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kultur- och fritidsnämndens ordförande

29. "Lina grundskola"
Interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildnings-nämndens ordförande

30. "Lina grundskola"
Fråga av Tage Gripenstam (C) till Telge Fastigheters ordförande

31. "Plats för husbilar i Gästhamnen även i år?"
Fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

32. "Det som göms i snö..."
Fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

33. "Övergångsställe vid Stålhamraskolan"
Fråga av Metin Hawsho (FP) till tekniska nämndens ordförande

34. "Bygg fler parkeringsplatser på Birkavägen/Bruksgatan"
Medborgarförslag

35. "Bygg en lekpark i centrum"
Medborgarförslag
 

36. "Inrätta och finansiera en parklek"
Medborgarförslag

2013-04-09 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3."Hur vi arbetar med ungdomar som utsätts för och begår brott" kl 17.00-17.20 Rose-Marie Lundkvist, gruppchef stödcentrum/social insatsgrupp

4. Telge Kraft
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 2 april 2013
OBS! Ärendet omfattas av sekretess

5. Ändring i Mål och budget 2013-2015 gällande lokalinvesteringar i skolor (bilaga 4C)
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 2 april 2013

6. Namn på parkmark enligt detaljplan för del av Vattumannen 2 (Borgmästarvillan) i Södertälje

7. Gatunamn för del av Lina 4:1 m fl Kaxberg i Södertälje

8. Namn på torg på Torekällberget i Södertälje

9. Ändring i reglementena för stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna

10. Revidering av reglementen för kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet 

11. Folkhälsopolicy för Södertälje kommun 2012-2018

12. "Lokal bostadskö – socialt ansvar"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

13. "Inför skolk-SMS i kommunens skolor" 
Svar på motion av Annelie Svingdal (SD)

14. "Sommarskola för nyanlända elever" 
Svar på motion av Veronica Westergård (KD)

15. "Centerpartiet vill ha företagen och kunderna kvar i Järna" 
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

16. "Utred samarbete om återvinningsstationer med grannkommunerna" 
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

17. Avsägelser av uppdrag

18. Ev val

19. "Sammanslagning av nämnder"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

20. "Tar ni nu ett samlat grepp kring den ökade sjukfrånvaron?"
Bordlagd interpellation av Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

21. "Är du beredd att tillsätta en lokalkommission för skolan?"
Likalydande snabbinterpellationer av dels Marita Lärnestad (M), dels Mats Siljebrand (FP), dels Tage Gripenstam (C) samt dels Veronica Westergård (FP) till kommunstyrelsens ordförande

22. "Är du beredd att rädda Villa Drömkåken?"
Likalydande snabbinterpellationer av dels Marita Lärnestad (M), dels Mats Siljebrand (FP), dels Tage Gripenstam (C) samt dels Veronica Westergård (FP) till äldreomsorgsnämndens ordförande
 

23. Anmälan av
Kommunfullmäktiges ordförandes protokoll nr 1/2013

24. Avsägelser av uppdrag

25. "Attraktiva boenden utlovas, men var finns tomterna?"
Interpellation av Metin Ataseven (M) till tekniska nämndens ordförande

26. "Fler karriärtjänster i skolan"
Interpellation av Mats Siljebrand (FP) till utbildningsnämndens ordförande

27. "Stärk värdegrundsarbetet i skolan"
Interpellation av Ninos Maraha (FP) till utbildningsnämndens ordförande

28. "Vad kan vi göra för projektet Akta huvudet?"
Interpellation av Bo Håkan Stockhaus (FP) till kommunstyrelsens ordförande

29. "Hur stora får barngrupperna i förskolan egentligen vara?"
Interpellation av Veronica Westergård (KD) till utbildningsnämndens ordförande

30. "Varför leddes inte genomfartstrafiken om till Saltsjöbron?"
Fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

31. "För Södertälje i tiden – även på Centralen?"
Fråga av Mats Siljebrand (FP) till tekniska nämndens ordförande

32. "Kan vi lindra ömma tassar?"
Fråga av Gertrud Mankefors (FP) till tekniska nämndens ordförande

33. "Anlägg en GC-väg i Mölnbos västra del"
Medborgarförslag

2013-02-25 expand_less expand_more

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Ärenden:

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Kommunfullmäktige 150 år - vi blickar tillbaka till 1863

4. Detaljplan för Lina 4:1 m fl (Kaxberg) 2 Mb

5. Försäljning av aktier i Telge Peab AB

6. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd avseende begravningskostnader

7. Riktlinjer för Södertälje kommuns sociala investeringsfond 
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 22 februari 2013

8. "Bekämpning av huvudlöss i barnomsorg/skola" 
Svar på motion av Tobias Kuru (SD) 3 Mb

9. "Låt Södertäljeborna sponsra nya parkbänkar" 
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

10. "Satsa på skolhälsovården i Södertälje" 
Svar på motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp

11. "Rökfri arbetstid i Södertälje kommun" 
Svar på motion av Mats Siljebrand (FP)

12. "Stödperson till lärare i utsatta områden" 
Svar på motion av Tommy Hansson (SD) och Hakam Dawd (-, fd SD)

13. Avsägelser av uppdrag

14. Ev val

15. Anmälan av 
statistikrapporter av ej verkställda beslut och avbrott enligt socialtjänstlagen och LSS från social- och omsorgskontoret

16. Avsägelser av uppdrag

17. "Trafiken på väg 515 och väg 509 ökar när Tvetatippen expanderar"
Motion av Richard Hoffman och Sven-Erik Hult, båda (M)

18. "Rädda Medborgardagen!"
Motion av Folkpartiets fullmäktigegrupp

19. "Sammanslagning av nämnder"
Interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

20. "Tar ni nu ett samlat grepp kring den ökade sjukfrånvaron?"
Interpellation av Veronica Westergård (KD) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

21. "Anlägg lekplats och/eller fotbollsplan vid Slåttervägen" 
Medborgarförslag

22. "Starta ett positivt skolprojekt 'Du kan och du duger'"
Medborgarförslag