2016-06-20

Sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige 20 juni.

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. "Sätt upp fler papperskorgar i Södertälje"
Medborgarförslag

4. "Placera ut fler soptunnor i närheten av skogspartier"
Medborgarförslag

5. "Sätt press på SL och Nobina gällande turtäthet i ytterområdena"
Medborgarförslag

6. "Hur jobbar kommunen med att ge fler jobb?"
Medborgarfråga

7. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2016
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2016

8. Ärende från Telge
Ärendet omfattas av sekretess enligt 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen

9. Ärende 2 från Telge
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2016
Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen

10. Revidering av finanspolicy
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2016

11. Uppdatering av befintligt borgensbeslut för Sydvästra Stockholms VA-verksaktiebolag
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2016

12. Trafik- och parkeringsstrategi för Södertälje stadskärna
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2016

13. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund för verksamhetsåret 2015 (5 Mb)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 17 juni 2016

14. Förändrad rutin för årlig uppräkning av taxan för sotning och brandskyddskontroll

15. Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp

16. Avsägelser av uppdrag

17. Ev val

18. "Öka samordningen mellan kommunen och Trafikverket"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

19. "Uppföljningsansvaret för ungdomar som inte börjar eller fullföljer gymnasiet"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till utbildningsnämndens ordförande

20. "Kommundelsnämndernas vara eller icke vara"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kommunstyrelsens ordförande

21. Vad händer nu med fritidsgården i Geneta?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande